Groei Grauwe klauwieren zet door in 2022

Het gaat goed met de Grauwe klauwier in de Maashorst! In 2009 werd de soort benoemd als ambassadeur van het toen nog ‘klauwierloze’ natuurgebied en na jaren van klauwiervriendelijke inrichtingsmaatregelen, en een gestage groei van het Nederlandse broedbestand, werd in 2018 het eerste broedpaar verwelkomt in het wisentengebied. Sindsdien wordt het wel en wee van de soort in de Maashorst nauwgezet gevolgd door Vogelwacht Uden en vanaf 2021 met speciale aandacht door de Werkgroep Zeldzame Broedvogels. Geschikt broedbiotoop wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zo werden in 2021 maar liefst 7 broedparen vastgesteld, waarvan 6 in het wisentengebied.

Juveniele Grauwe Klauwieren ©Alain Hofmans
Juveniele Grauwe Klauwieren ©Alain Hofmans
Juveniele Grauwe Klauwieren ©Alain Hofmans
Juveniele Grauwe Klauwieren ©Alain Hofmans

Ook dit jaar werd de Maashorst gemonitord op broedgevallen van deze mooie zangvogel. En met een fantastisch resultaat! Er werden 12 territoria vastgesteld, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Waarschijnlijk vlogen er 40 jongen uit. Een ongekend aantal voor de Maashorst. Een leuke ontwikkeling is dat er dit jaar ook buiten het wisentengebied meerdere territoria werden aangetroffen. De soort lijkt zich dus verder te verspreiden over de Maashorst en ook andere geschikte terreinen buiten het wisentengebied te bezetten. De soort duikt echter nog steeds voornamelijk op binnen het begraasde deel van het natuurgebied, waar naast de wisenten (in een voor publiek afgesloten gebied) ook Taurossen en Exmoor pony’s grazen. Het was al bekend dat grote grazers waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de geschiktheid van het habitat voor de Grauwe klauwier.

Adult man met 2 juvenielen ©Alain Hofmans
Adult man met 2 juvenielen ©Alain Hofmans
Juveniele Grauwe Klauwier ©Alain Hofmans
Juveniele Grauwe Klauwier ©Alain Hofmans

Deze positieve trend van de laatste jaren past in het recente beeld van de soort in Nederland. De Nederlandse broedpopulatie bedroeg in 2020 tussen de 800 en 1000 broedparen (ten opzichte van 400 tot 470 paren in 2015) en in hét Nederlandse kerngebied van de Grauwe klauwier, het Bargerveen in Drenthe, constateerde men in 2021 zelfs 112 territoria. Grauwe klauwieren worden geholpen door warm en droog zomerweer en een gunstige insectenstand, waardoor de overlevingskansen van jonge vogels toenemen en er meer klauwieren terugkeren in volgende zomers. De soort overwintert namelijk in zuidelijk Afrika en is in Nederland een echte zomersoort, waarvan we maar drie maanden per jaar kunnen genieten, ongeveer van half mei tot half augustus. Meer weten over de Grauwe klauwier in de Maashorst? Lees dan het uitgebreide artikel van Jos van der Wijst over de vestiging van de soort in ons werkgebied. Een aanrader!