Werkgroep Inventarisatie

Doel

De werkgroep Inventarisatie organiseert diverse soorten vogeltellingen op verschillende niveaus. Inventarisaties hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vogelstand in een bepaald gebied. Op deze manier kan worden vastgesteld hoeveel vogels van een bepaalde soort er zich in een gebied bevinden. Door deze gebieden om de paar jaar weer te inventariseren kunnen we dus zien of bepaalde soorten toe- of afnemen in dat gebied. Bij deze tellingen wordt alles precies vastgelegd (tijd, plaats, soort, gedrag, etc) want in het algemeen geldt: wat niet opgeschreven is, is niet gebeurd! Alle tellingen worden volgens vaste protocollen en met tel-apps van Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgevoerd. Daarmee komen deze gegevens automatisch ter beschikking van Sovon. Zij gebruiken de gegevens om de stand van alle vogelsoorten in heel Nederland en ook Europa bij te houden.

Geelgors ©Vogelwacht Uden
Geelgors ©Vogelwacht Uden
Grasmus ©Vogelwacht Uden
Grasmus ©Vogelwacht Uden
Roodborsttapuit ©Vogelwacht Uden
Roodborsttapuit ©Vogelwacht Uden
Activiteit

De inventarisaties variëren van zeer intensief en specialistisch, zoals het Broedvogel Monitoring Project (BMP), tot vrij makkelijk, zoals de Nachtzwaluw- en Houtsnip-telling en tellingen in het bewoonde gebied (MUS). Er is binnen de Vogelwacht een vaste groep inventariseerders maar nieuwe leden met interesse kunnen zich altijd aansluiten en worden gekoppeld aan ervaren inventariseerders om het snel onder de knie te krijgen!

Bescherming

Meten is weten. Met de gegevens verzameld uit de inventarisaties zien we welke vogels toenemen en welke afnemen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we concrete voorstellen indienen bij de terreinbeheerders om hier actie te ondernemen.

Resultaten

In het voorjaar van 1996 en 2002 is de Maashorst geheel geïnventariseerd op broedvogels. In 2009 en 2010 hebben we de Maashorst in zijn geheel geïnventariseerd, geheel met eigen leden. Dat is tussen 2017 en 2022 in delen nog een keer gedaan. De rapporten die hieruit voortkwamen geven ons dus een heel precies inzicht hoe het de verschillende broedvogels, in de afgelopen 25 jaar, in Maashorst vergaan is. In tussenliggende jaren worden de wat kleinere bosgebieden binnen het werkgebied van de Vogelwacht geïnventariseerd.