Week 11 (10 okt - 17 okt)

10-10-2005

De Vinken trek begint goed op gang te komen. Vandaag werden in totaal 1016 Vinken geteld. Ook leuk was een late Gele Kwikstaart. Een Groep van 17 Putters trok over de telpost, dit is een nieuw dag record. Ook de eerste Houtduiven werden vandaag genoteerd, een teken dat de herfst eraan zit te komen. Dit is echter nog niet te merken aan het weer. Vandaag een schitterende dag met 1459 vogels.

Blauwe Kiekendief ©John Hermans
Blauwe Kiekendief ©John Hermans
Buizerd ©John Hermans
Buizerd ©John Hermans

11-10-2005

Vandaag wederom de Vinken in de meerderheid, in totaal 1856 vogels. Er werden 19 Kepen vastgesteld tussen de Vinken, dit kunnen er makkelijk meer geweest zijn. Ook vandaag nog een late Gele Kwikstaart.

12-10-2005

De dag waarop meerdere tellers aanwezig hadden moeten zijn. De arme Wim Gremmen moest de aantallen alleen noteren. Om 11.00 uur staakte Wim de telling uit vermoeidheid. Vandaag 2100 Vinken, volgens Wim hadden dit er met meer tellers makkelijk 6000!! kunnen zijn. Door de Vinken te tellen heeft Wim de andere soorten ook onderteld of gemist. In totaal vandaag 2769 vogels.

Havik ©John Hermans
Havik ©John Hermans
Kneuen ©John Hermans
Kneuen ©John Hermans

13-10-2005

Leuke ochtend met nog steeds stralend weer. Ook de vogels vlogen aardig. Omstreeks 08.30 uur kwam een breed front Spreeuwen richting de telpost. De Spreeuwen vulden de totale breedte van het voorliggende gebied, in noordelijke richting was het eind niet te zien. Schatting van de zichtbare vogels was 2300. Om 10.25 uur vloog een 1 kalenderjaar Rode Wouw over de telpost. Een vrouwtje Smelleken kwam laag door de aanwezige Veldleeuweriken aangevlogen. De vogel besloot niet te blijven en vloog in westelijke richting door. Vandaag een groepje van 10 Zwarte Mezen. Tevens werden de eerste Roeken genoteerd. Totaal vandaag 4640 vogels. In de middag heeft John Hermans ook nog een bezoek aan de telpost gebracht. Hij was net op tijd om een Velduil over te zien trekken. Vandaag is ook de Klapekster weer voor het eerst in de Maashorst aangetroffen.

14-10-2005

Vandaag een gevarieerde telling. De eerste Kolganzen konden worden bijgeschreven. De eerste echte groepjes Koperwieken vlogen over, in totaal 43 Koperwieken. In de ochtend werden veel Kepen en Sijzen gehoord, deze zaten echter te hoog om te kunnen tellen. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 856 vogels. In de middag na 13.30 uur begonnen de roofvogels door te komen. Verschillende bellen Buizerden werden gezien. Hoogtepunt was een bel van 20 vogels om 15.48 uur. Totaal werden er 46 Buizerden geteld. Vandaag ook 10 Sperwers. Om 14.40 uur zag Wim Gremmen een vogel hard aankomen. Dit bleek een Visarend te zijn. Vandaag in totaal 1972 vogels.

Kolganzen ©John Hermans
Kolganzen ©John Hermans
Slechtvalk ©John Hermans
Slechtvalk ©John Hermans
Velduil ©John Hermans
Velduil ©John Hermans

15-10-2005

Een prachtige dag en veel leuke waarnemingen. De dag begon met een Velduil, de vogel heeft waarschijnlijk overnacht en vloog op uit een veld. De vogel won snel hoogte en verdween in westelijke richting. De verwachte lijstertrek bleef uit. Er werd op onze telpost 71 Zanglijsters, 122 Koperwieken en 1 Merel geteld. Op andere in de omgeving gelegen telposten werden wel veel lijsters geteld, vooral Koperwieken. De vogels zaten waarschijnlijk voor ons te hoog. 2 juveniele Knobbelzwanen vlogen ook al vroeg over de telpost. Er werd vandaag doorgeteld tot 17.00 uur. Vooral in de middag werden leuke waarnemingen gedaan. 2 Slechtvalken werden gezien. Dit is een nieuw dagrecord. 2 Smelleken werden gezien, 1 vogel was duidelijk een mannetje. Een late Bruine Kiekendief trok over de telpost. Het ging hier om een mannetje wat nog niet in een volledig volwassen kleed zat. Vandaag in totaal 35 Buizerden, de vogels kwamen later in de middag door dan gisteren. 2 grote groepen Smienten vlogen over. Met een totaal van 90 vogels werd het oude dag record verpletterd.

16-10-2005

Vandaag een koudere dag dan gisteren. In de eerste twee uren van de ochtend was er volop trek. Een breed front Spreeuwen trok over de telpost. Dit front was zo breed dat het eind niet te zien was, naar schatting waren dit 2500 Spreeuwen. Ook vandaag niet veel kunnen zien van de Koperwieken, ze zaten erg hoog. Er zijn er 175 geteld. Vroeg in de ochtend werden ook 2 Kruisbekken gezien. Een soort die het dit jaar niet slecht doet op onze telpost. Tussen 11.00 en 12.00 uur werd een IJsgors gehoord. Dit is de 2e waarneming voor onze post van een IJsgors. Vandaag veel Sperwers over de telpost, in totaal zijn 15 vogels geteld. Een Smelleken joeg laag door de Veldleeuweriken om daarna in zuidelijke richting te vertrekken. Wederom vandaag een Bruine Kiekendief, het ging hier om een vrouwtje. Ook een Blauwe Kiekendief werd hoog boven de telpost gezien.

Sperwer ©John Hermans
Sperwer ©John Hermans
Visarend ©John Hermans
Visarend ©John Hermans
Velduil ©John Hermans
Velduil ©John Hermans

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees  101. Kolgans
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan  102. Velduil
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek  103. Knobbelzwaan
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik  104. Smient
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper  105.
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever  106.
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken  107.
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster  108.
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk  109.
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart  110.
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans  111.
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel  112.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief  113.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper  114.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai  115.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees  116.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals  117.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs  118.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.  119.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai  120.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan  121.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97. Keep  122.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98. IJsgors  123.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99. Rode Wouw  124.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100. Roek  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals
 14. IJsgors

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels
 31. 03-10-2005 12 Heggenmussen
 32. 04-10-2005 1 IJsgors
 33. 09-10-2005 2 Rode Wouwen
 34. 10-10-2005 17 Putters
 35. 15-10-2005 90 Smienten
 36. 15-10-2005 2 Slechtvalken