Week 9 (26 sep - 2 okt)

26-09-2005

Maandag ochtend is geteld door Wim Gremmen. De Boerenzwaluwen zijn nog niet op en vandaag werden er 545 geteld. Een 6e Smelleken van dit jaar alweer trok over de telpost. Dit is opmerkelijk daar deze soort normaal pas in oktober wordt gezien op onze telpost. Minder Graspiepers dan gisteren maar toch nog 105 exemplaren. Een Grote Gele Kwikstaart vloog over. vandaag ook 6 Gele Kwikstaarten en 16 Witte Kwikstaarten. Klapstuk vandaag was een Roodkeelpieper. Alweer de 2e dit seizoen. Vandaag in totaal 781 vogels.

27-09-2005

Dinsdag is geteld door Wim Gremmen, Carel vd Sanden en Toy Janssen. Bij aankomst op de telpost bleek dat het maïs verdwenen was. Eindelijk hebben we weer een vrije uitkijk. Tijdens het tellen werd ook het maïs achter de telpost gekneusd, hierdoor waren de vogels nauwelijks te horen. Dit bleek niet zo erg omdat er bijna geen trek was. De Boerenzwaluwen lijken op te zijn, vanmorgen maar 20 vogels. Vandaag waren de Graspiepers in de meerderheid met 152 vogels. De Witte Kwikstaarten beginnen nu ook door te komen, vandaag 39 exemplaren.

28-09-2005

Woensdag ochtend is geteld door Leo Ballering. Opmerkelijke soort vandaag was een late Fitis, deze vogel is normaal gesproken al weg. Er trok een Smelleken over en een Goudplevier. In totaal deze ochtend 412 vogels. In de avond is geteld door Carel vd Sanden. Er werden 114 Boerenzwaluwen geteld en 2 Wulpen. Verder was er weinig trek van betekenis.

Wim Gremmen ©Carel vd Sanden
Wim Gremmen ©Carel vd Sanden
Mais kneuzen ©Carel vd Sanden
Mais kneuzen ©Carel vd Sanden

29-09-2005

Donderdag ochtend is geteld door Wim Gremmen. Met 107 vogels was er niet veel te tellen. Carel heeft het in de avond geprobeerd beter te doen. Helaas ook nu maar 74 vogels.

30-09-2005

Vrijdag ochtend en alweer de laatste telling van september. Vandaag lijkt het te gaan beginnen. Vandaag 807 Graspiepers, het hoogste aantal tot nu toe van dit seizoen. De Vinken lijken ook te beginnen, vandaag 134 exemplaren. De Witte Kwikstaarten waren goed voor 68 vogels. 2 Smelleken konden ook worden genoteerd. Dit jaar al 9 Smelleken, dit is op één na een evenaring van het jaar record en de werkelijke trektijd voor het Smelleken moet nog beginnen. Toch nog 172 Boerenzwaluwen, ze zijn dus nog niet op. 3 Gele Kwikstaarten, dit kunnen goed de laatste zijn. 2 Groepjes Kruisbekken trokken over, in totaal 13 vogels.

01-10-2005

Vandaag werd onze vogelteldag gehouden die samenvalt met een activiteit van Internationale Euro Birdwatch van Birdlife International. Meer informatie over deze dag is te vinden onder de button vogelteldag. Door hevige regenval is er op de telpost gestopt met tellen om 10.00 uur. In totaal 77 vogels. Hoogtepuntje was een Grote Gele Kwikstaart.

Kneuen ©Carel vd Sanden
Kneuen ©Carel vd Sanden
Tapuit ©Carel vd Sanden
Tapuit ©Carel vd Sanden
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

02-10-2005

John Hermans heeft het al meerdere malen gezegd: Ge mut wachte tot oktober, dan komme pas de aantallen. Hij heeft gelijk gekregen. Vandaag een hele mooie dag met, in tegenstelling tot gisteren, prachtig weer om te tellen. Ook de vogels moeten dit hebben gedacht. Vandaag 3516 vogels. De Vinken waren in de meerderheid, van 10.00 tot 12.00 uur lag het hoogtepunt van de trek. In totaal vlogen er 1545 Vinken over de telpost. Op een goede 2e plaats staan de Graspiepers met 862 vogels. De Spreeuwen beginnen ook te trekken en staan met 546 vogels op de 3e plaats. Overal waren in de ochtend Lijsters te zien. Er moet in de nacht veel trek hebben plaats gevonden. Over de telpost vlogen vandaag 14 Merels, een nieuw opvallend dag record. Verder 5 Kramsvogels, 4 Zanglijsters en 3 Koperwieken. Een Goudhaantje kwam aangevlogen en raakte bijna William vd Velden. Dit is de 2e Goudhaan voor de telpost en een nieuwe jaarsoort. 6 Kraaien kwamen op hoogte aangevlogen en werden gevolgd tot ze uit zicht waren verdwenen. Zij werden daarom genoteerd, ook dit is een nieuwe jaarsoort. De Kwikstaarten waren vertegenwoordigt met: 1 Gele Kwikstaart, 86 Witte Kwikstaarten en 2 Grote Gele Kwikstaarten. De roofvogels met 1 Torenvalk, 1 Havik, 7 Buizerden en 6 Sperwers. Er zitten grote groepen Kneuen op de telpost, een moeilijke soort om te kunnen tellen op dit moment. Toch konden er 46 genoteerd worden. Normaal geld dit ook voor de Rietgorzen. Nu kan duidelijke trek worden waargenomen en vandaag vlogen 23 vogels over de telpost. Een mooi begin van oktober!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels