Week 8 (19 sep - 25 sep)

19-09-2005

Maandag middag is Carel begonnen met tellen om 14.30 uur. Weinig trek vandaag. Wel een vrouwtje Blauwe Kiekendief en een Grote Gele Kwikstaart. Er vloog nog een kleine Valk over die een minuut of 5 in een boom ging zitten. Door tegenlicht was niet vast te stellen om wat voor een Valk het ging. Het was in ieder geval geen Torenvalk. Gedacht wordt aan een Boomvalk maar een Roodpootvalk wordt zeker niet uitgesloten. Er hangen nu al veel Veldleeuweriken rond de telpost. Dit is vroeger dan in andere jaren, deze ochtend zaten er minimaal 20. Ook vanavond was de Levendbarende Hagedis weer te zien. Hij blijkt te huizen in het bankje van de telpost.

20-09-2005

Dinsdag ochtend is geteld door Carel en Toy. De dag begon met de komst van een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Het was nog erg mistig waardoor de vogel maar kort te zien was. De vogel bleek nog niet verdwenen te zijn en was in de loop van de ochtend nog meerdere malen te zien. De trek kwam maar langzaam op gang, maar na ongeveer 09.00 uur begonnen kleine groepjes Boerenzwaluwen laag over het maïs aan te komen. De groepen werden steeds groter en om 11.00 uur zaten we rond de 500 Boerenzwaluwen. Alle vogels gingen zonder uitzondering strak en hard in zuid westelijke richting. Vandaag ook nog een vrouwtje Bruine Kiekendief die ongeveer een uur rond de post bleef hangen alvorens door te vliegen. 2 Tjiftjaffen staken al hoppend de weg over om in zuidelijke richting te verdwijnen. De Lijsters waren vertegenwoordigt met 1 Merel, 10 Kramsvogels, 4 Zanglijsters en 2 Grote Lijsters. Een groepje Kruisbekken trok hoog over de telpost. Ze waren door de blauwe lucht niet te zien maar het moeten er minimaal 2 geweest zijn. Klapstuk vandaag was een Roodkeelpieper, de vogel werd deze week eigenlijk volgens traditie verwacht. De vogel riep luid recht boven ons hoofd maar kon door de blauwe lucht niet worden gevonden. Al met al een hele leuke ochtend.

Grauwe Ganzen ©Carel vd Sanden
Grauwe Ganzen ©Carel vd Sanden
Buizerd ©John Hermans
Buizerd ©John Hermans

21-09-2005

Woensdag ochtend is geteld door Leo Ballering en Wim Gremmen. Net als vorig jaar is de gepensioneerde krantenbezorger betrapt op wildplassen. En wederom was de windroos het lijdend voorwerp. Waar je zin in hebt!! Ook deze ochtend waren de Boerenzwaluwen in de meerderheid, vandaag 344 vogels. Andere leuke soorten waren een Turkse Tortelduif, 1 Zwarte Mees en 6 Gaaien. De Gaaien zijn een nieuwe jaarsoort. We zitten dit jaar al op 91 soorten. We moeten dus theoretisch over de 100 soorten kunnen halen. Dit zou een nieuw record betekenen.

22-09-2005

Donderdag is geteld door Toy. Niet de trek die werd verwacht. Het begon vroeg eigenlijk best goed met redelijk wat Graspiepers die overvlogen. Tevens trokken er 2 groepjes Vinken over die strak door gingen. Daarna viel het eigenlijk stil. Het is dat omstreeks 09.00 uur de Boerenzwaluwen in groepjes van rond de 20 laag over het maïs richting ZW trokken anders waren de aantallen laag gebleven. In totaal vandaag 330 vogels waarvan 222 Boerenzwaluwen. Vandaag ook weer Kramsvogels, 9 stuks. Een Rietgors ging strak richting zuid. Er zitten nu redelijk wat Rietgorzen in het maïs op de telpost. De Graspiepers waren vertegenwoordigt met 34 exemplaren. Ook een eenzame Wulp trok over. Een soort die het echt laat afweten de afgelopen 2 seizoenen. Een Havik vloog hoog over richting West. De groep Veldleeuweriken groeit gestaag.

23-09-2005

Vandaag is geteld door Wim Gremmen. Niet veel trek, wel nog een juv. Bruine Kiekendief.

24-09-2005

Zaterdag werd een dag met in de ochtend een periode van mist. Om 08.02 uur vloog een spechtachtige vogel recht boven de telpost. Mignon was de eerste die zag dat het om een Draaihals ging. De vogel vloog in westelijke richting weg. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Vandaag opvallende trek van kleine zangvogels: 2 Heggenmus, 2 Zwarte Mees, 4 Pimpelmees, 2 Koolmezen, 5 Groenling, 1 Sijs en 1 Barmsijs. Vandaag 5 Tjiftjaffen, dit is een nieuw dagrecord. De roofvogels kwamen niet echt op gang, 1 Sperwer, 1 Smelleken, 1 Boomvalk en 3 Buizerden. Ze zijn vandaag begonnen met het kneuzen van het maïs. Hopelijk is het eind volgende week allemaal weg.

25-09-2005

Zondag begon met een periode van regen. Tijdens de regen trok een groep van naar schatting 300 Boerenzwaluwen over de telpost. Totaal vandaag 716 Boerenzwaluwen. Meteen na de regen begonnen de Graspiepers te vliegen. Vandaag voor het eerst aantallen. In totaal zijn er 204 geteld. De lijsters deden het ook niet slecht: 10 Kramsvogels, 12 Zanglijsters, 1 Koperwiek en 5 Grote Lijsters. Er waren goede omstandigheden voor roofvogels. Ze kwamen echter toch niet door, vandaag: 1 Bruine Kiekendief, 1 Sperwer, 1 Smelleken en 1 Boomvalk. De aantallen beginnen te komen, vandaag 1153 vogels.

Aanstaande zaterdag is de landelijke vogel teldag. Wij richten dan ook zoals gebruikelijk 5 telposten in op de Maashorst. Je kunt je nog opgeven bij Peter vd Braak of aanstaande donderdag avond in de Groenhoeve waar uitleg wordt gegeven over de teldag. Tot zaterdag!!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen