Week 7 (12 sep - 18 sep)

12-09-2005

Maandag werd in de middag begonnen met tellen, er werd doorgeteld tot de duisternis inviel. Vandaag de 2e beste dag ooit op onze telpost voor de Boerenzwaluwen. Vooral in de avond, er werd een groep waargenomen die bestond uit geschat 800 exemplaren. In totaal vandaag 1076 Boerenzwaluwen.

13-09-2005

Er werd deze ochtend geteld tot 12.00 uur. Een leuke ochtend telling met opvallende Zanglijster trek. Erg vroeg voor het seizoen, er trokken 50 exemplaren over de telpost. Ook 85 Kievieten in 3 groepen. De Graspiepers beginnen langzaam los te komen, vanochtend 11 vogels. Het zullen er snel meer worden. De Boerenzwaluwen beginnen nu ook massaal door te trekken, vanochtend 317 vogels. In de middag is begonnen met tellen om 15.00 uur. Geen spectaculaire trek. Er trok een Buizerd over die strak richting west ging. Om 19.22 uur kwam uit de verte een valkje aangevlogen. meteen vielen de witte wangen op. Er werd meteen gedacht aan een Roodpootvalk. Dit werd bevestigd toen de vogel boven ons hoofd in westelijke richting wegvloog. Het betrof hier een volwassen vrouwtje. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Vanavond ook een nieuw fenomeen op de telpost. 1000++++ Boerenzwaluwen hebben de Brobbelbies uitgekozen als slaapplaats. Een prachtig spektakel om tussen de honderden roepende vogels te staan.

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Smelleken ©Carel vd Sanden
Smelleken ©Carel vd Sanden

14-09-2005

Woensdag ochtend is geteld door Leo. De eerste Rietganzen van het seizoen zijn genoteerd, er kon niet worden vastgesteld om welke soort het ging. De eerste Kramsvogel, en tevens de vroegste ooit, vloog over. De zwaluwen doen het nog steeds goed, deze ochtend 593 Boerenzwaluwen en 20 Huiszwaluwen. De Graspiepers beginnen echt te komen, ook vandaag weer 10 exemplaren.

15-09-2005

Donderdag is een paar uur geteld door Henk vd Acker. Geen trek van betekenis


16-09-2005

Vrijdag is er geteld door Carel vd Sanden en Henk vd Acker. Niet veel trek. Wel een Smelleken wat aan de grond werd ontdekt.

17-09-2005

Zaterdag werd een leuke tel ochtend. De roofvogels kwamen niet echt los alhoewel de omstandigheden gunstig waren. Een Pijlstaart vloog over en daarmee werd de 12e nieuwe soort voor de telpost dit jaar een feit. De eerste Blauwe Kiekendief van dit jaar werd genoteerd, het ging hier om een vrouwtje. Ook vandaag weer een Smelleken. Verdere roofvogels: 5 Sperwers en 4 Buizerden. Een late Zomertortel viel in om een uur later strak zuid te vertrekken. Vandaag 27 Graspiepers en nog 8 Boompiepers. De Boompiepers doen het erg goed dit jaar. Tot nu toe zijn er 309 geteld en daarmee is een nieuw jaarrecord bereikt. Dit geld ook voor de Zomertortel, 40 exemplaren tot nu toe. Normaal aantallen rond de 10. Ook de Bruine Kiekendieven gaan erg goed, tot nu toe 24 vogels. Normaal rond de 8 vogels per jaar.

Atalanta ©Carel vd Sanden
Atalanta ©Carel vd Sanden
Buizerd ©John Hermans
Buizerd ©John Hermans

18-09-2005

Zondag ochtend werd niet helemaal de ochtend die werd verwacht. De aantallen vogels vielen tegen. Vannacht wel de eerste nachtvorst, op het bankje was het ijs te zien. De lijsterachtigen deden het niet slecht: 22 Grote Lijsters, 11 Zanglijsters en 6 Kramsvogels. De roofvogels lieten het, ondanks goede omstandigheden, weer afweten. vandaag 1 Buizerd, 2 Sperwers en 1 Boomvalk. Er zijn nog voldoende Boerenzwaluwen aanwezig op de telpost, daarom is het moeilijk te bepalen welke nu doortrekken. Vandaag 73 Boerenzwaluwen en 11 Huiszwaluwen.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart