Week 11 (05 okt - 11 okt)

05-10-2015

Maandag, nauwelijks wind uit oostelijke hoek, toenemende bewolking en 13 ˚C. De dag begint al goed met een Europese Kanarie om half acht. Er is ook aardige trek van Graspiepers. Een goed uur later komt er een Smelleken langs en even later zien we de volwassen vrouw Blauwe Kiekendief langskomen die hier al en paar dagen rondhangt. Daarna is ze niet meer gezien. De Vinken beginnen ook goed te vliegen, maar er vliegen veel verschillende zangvogels, bijvoorbeeld ook Veldleeuweriken en een Heggenmus en een Pimpelmees. Een late Gele Kwikstaart lijkt te landen op de akker achter de keet en Teun gaat proberen er een foto van te maken. Als hij terug komt lopen hoort hij ook een apart geluid en onafhankelijk van elkaar denken we allemaal: IJsgors! Helaas is de vogel snel over de mais verdwenen, maar de eerste IJsgors van dit jaar is in de boeken. Een juveniele Blauwe Kiekendief komt nu jagend langs, deze vogel zien we hierna nog een paar keer, maar tegen 12 uur begint de vogel hoogte te winnen en verdwijnt ook. Beide Blauwe Kiekendieven zijn nu waarschijnlijk vertrokken. Een groep van 8 steltlopers komen met grote snelheid zuidwaarts overgevlogen en dit zijn Kemphanen. Het zijn de eerste van dit jaar en het is meteen een dagrecord (oude record: 7 Kemphanen op 29 augustus 2006). Om 1 uur wordt er gestopt met tellen, het is dan inmiddels behoorlijk rustig in de lucht.
Vandaag 38 soorten, 1737 exemplaren

06-10-2015

Dinsdag, nog steeds nauwelijks wind, maar nu uit zuidwest, geheel bewolkt met mist tot na 9 uur en 13˚C. Vanmorgen is er goede trek van Zanglijsters. Tegen 9 uur wordt er een roofvogel gezien in de kale boom tegenover de keet, maar het is zo heiig dat het lastig is om te zien zonder telescoop. Als er een arriveert blijkt het een Rode Wouw te zijn, een van dit jaar. De eerste trekkende Kramsvogels komen ondertussen langs en er komen meer tellers op de Rode Wouw af, die om 10 uur wegvliegt en even later op telpost Brobbelbies zuid ook gezien wordt, tenminste het zal wel dezelfde vogel zijn, want dat is ook een juveniel. Niet veel later komen er twee roepende Beflijsters langs, allebei man, de eerste van dit jaar, maar we hebben ze lang niet elk jaar. Er komt even later ook een juveniel Smelleken langs en later op de ochtend komt er een tweede juveniele Smelleken langs. Verder vandaag ook diverse Watersnippen en in totaal 82 Zanglijsters.
Vandaag 22 soorten, 201 exemplaren

Zo mooi kan het zijn op de telpost ©Martien van Dooren
Zo mooi kan het zijn op de telpost ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

07-10-2015

Woensdag, iets meer wind, uit zuid, bijna geheel bewolkt en 16 ˚C. Aardig wat Kolganzen in de lucht vanmorgen en er is lijstertrek en aardig wat Sijzen. Rond half 9 wordt er een Roodkeelpieper ontdekt. De eerste dit jaar en een half uur later komt er een tweede langs. Speciaal voor de mensen die net de eerste hadden gemist. Na 9 uur beginnen de Vinken en de Graspiepers erg goed te vliegen. Vinken 2200 en 2600 in een uur, Graspieper 250 en 150. Ook Aalscholvers vliegen vandaag in grote groepen, dat is eigenlijk voor het eerst. Ook vandaag komt er een Beflijster over en met de Vinken komen er ook flink wat groepen Kneuen langs. Dat het goed trekweer is blijkt ook uit de Boerenzwaluwen die nog langskomen, vandaag in totaal 11, verdeeld over een paar groepjes. Een late Tapuit komt ook nog langs. Een prima teldag, als er om 1 uur wordt gestopt zijn er 21 Watersnippen geteld (geen dagrecord, dat is 26), bijna 700 Graspiepers, 100 Veldleeuweriken, net geen 6500 Vinken en 500 Kneuen (lang geen dagrecord, maar dit is de periode dat ze langstrekken).
Vandaag 39 soorten, 8858 exemplaren

08-10-2015

Donderdag, briesje uit zuidwest, veel bewolking en 17 ˚C. Na alle Vinken van gisteren is de verwachting voor vandaag hooggespannen. Lijsters zijn wel op trek en vanmorgen ook veel Rietgorzen. Tussen 8 en 9 komt er nog een Gele Kwikstaart over en er komen redelijk veel Kneuen langs. De Vinken en de Graspiepers laten het alleen een beetje afweten, ze vliegen wel, maar lang niet zo veel als gisteren. Jammer voor de tellers die daar voor kwamen. Er vliegen wel veel verschillende soorten en daar zit een Kleine Barmsijs bij en een Appelvink, de 100ste soort van dit jaar. Ook diverse groepjes Boomleeuweriken en twee keer een Grote Bonte Specht die duidelijk doorvliegt. Ook vandaag komt er een Smelleken langs en later nog een tweede (allebei juveniel) en omstreeks half 1 wordt er een Klapekster ontdekt in de kale bomen tegenover de keet. De eerste dit jaar en een weekje later dan vorig jaar, toen zagen we hem al in september.
Vandaag 37 soorten, 1992 exemplaren

09-10-2015

Vrijdag, bijna windstil, draaiende wind, zonnig, 16 ˚C, ’s middags meer wind en wolken. Het begint vandaag al goed met veel Kolganzen, Witte Kwikstaarten (24 in een uur) Vinken, Spreeuwen en een Goudhaantje dat de keet in vliegt. Het tweede teluur levert zelfs 1500 Vinken op en nog eens 2 Grote Bonte Spechten en een Boomklever. Dat is pas de tweede op deze telpost in een gebied waar er genoeg broeden. Maar onze telpost ligt vrij ver van de bosrand, dus vogels die liever door het bos trekken zien we weinig (vorige Boomklever 10 september 2005). Dit is een soortenrijk teluur: 32 in een uur. Er komen bijvoorbeeld nog 2 Goudhaantjes langs, een Smelleken, 2 Grote zilverreigers, 45 Kepen en nog een Zwarte Roodstaart. Na 10 uur wordt het al minder met de trek, maar er komt nog wel een juveniele Bruine Kiekendief langs. ’s Middags is er ook een aantal uren geteld, met een Grote Gele Kwikstaart en nog enkele Boerenzwaluwen en bij de vlinders nog een Dagpauwoog.
Vandaag 45 soorten, 3719 exemplaren

Kleine Zwanen ©Peter van de Braak
Kleine Zwanen ©Peter van de Braak
Aalscholvers ©Peter van de Braak
Aalscholvers ©Peter van de Braak

10-10-2015

Zaterdag, noordoostenwind kracht 2, geheel bewolkt en maximaal 12 ˚C. De ochtend begint vertrouwd met ganzentrek, vooral Kolganzen, en Graspiepers en Vinken, maar ook Veldleeuweriken. Even na half 10 komt er een juveniele Blauwe Kiekendief langs. Ondertussen vliegen er ook leuke aantallen Spreeuwen over en zo nu en dan ook nog enkele Boerenzwaluwen. Tussen 11 en 12 komen er maar liefst 5 Grote Zilverreigers over, een tweede Blauwe Kiekendief en een Smelleken. De eerste 2 Kleine Zwanen van dit jaar komen ook over. Lekker vroeg en zo vroeg hebben we ze hier nog nooit gehad (vroegste tot nu toe op 15 oktober 2006). Na de middag komt er nog een late Tapuit langs. Geen topdag, maar toch erg leuk en afwisselend, vermeldenswaardig nog zijn de dik 500 Veldleeuweriken.
Vandaag 33 soorten, 2882 exemplaren

11-10-2015

Zondag, noordoosten wind, matig, nauwelijks bewolking en wat er hangt is sluierbewolking, 9 ˚C. Net na 8 uur komt er een flinke groep Grote Zilverreigers over van 7 vogels en er komen er vooral dit uur nog meer over, in totaal vandaag 20 Grote Zilverreigers, (net geen dagrecord, staat op 21). Dit is oo het uur van 2 Bruine Kiekendieven, allebei juveniel. De roofvogels vliegen goed vandaag, het volgende uur onder andere een Blauwe Kiekendief (juveniel) en een Smelleken. Ook het volgende uur een Smelleken en er is ook trek van Kauwtjes, 23 dit uur. Tussen 11 en 12 komen er al 7 Buizerds over en een Torenvalk. De eerste Zwarte Mees van dit jaar wordt ook eindelijk gezien. Er zijn aanwijzingen dat er een heleboel aan moeten komen, maar tot nu toe was daar nog geen sprake van, maar de eerste is nu gezien. Om half een komt er weer een Smelleken langs en om 10 voor 2 nog een (de vierde vandaag). Dat is het uur dat er flinke gang in de Buizerds komt, er vliegen er in 1 uur 17 langs, bijna allemaal in hun eentje. Er komen ook nog 4 Ooievaars over. Net na 2 uur eindelijk een groter groepje Buizerds, 7 bij elkaar. Echt doorzetten doet de trek van Buizerds helaas niet, zodat er in totaal 48 vandaag overkomen. Er wordt wel lang doorgeteld en rond half 5 komt er een uitgerekte groep Houtduiven over, 1600 vogels.
Vandaag 40 soorten, 3803 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans  
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan  
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec  
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw  
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus    
25. Grauwe Gans 54. Kauw 83. Kleine Barmsijs    
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop    
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw    
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep    
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek    

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8