Week 13 (26 okt - 1 nov)

26-10-2009

Maandag is begonnen met tellen om 6.30 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een matige tot krachtige zuidwesten wind. Het was volledig bewolkt met tussen 9 en 11 af en toe regen. Het werd 11 graden. Een adulte Rode Wouw vloog voorbij om 8.48 uur. Verder bleef het erg rustig op de telpost. In totaal werden 293 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

27-10-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke wind die uit het zuidwesten kwam. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 15 graden. Het werd een aardige dag voor de Lijsters. 1436 Kramsvogels en 1246 Koperwieken maakten het grootste gedeelte van de telling uit. De eerste Barmsijs van het seizoen kon worden genoteerd. 3 Buizerden en 3 Sperwers werden geteld, we verwachten niet veel Buizerden meer. Met het huidige aantal word dit voor de Buizerd ons slechtste seizoen. Dit geld overigens niet alleen voor onze telpost, ook andere telposten in Nederland ervaren dit. In totaal werden vandaag 4157 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

28-10-2009

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuidoosten wind. Het was overwegend half bewolkt en het werd 13 graden. Het werd een gevarieerde leuke telling. Een mannetje Slechtvalk werd gezien om 12.24 uur. Een Smelleken vloog over om 12.17 uur. Verder werden nog 3 Sperwers geteld. De Houtduiven beginnen aardig te vliegen en vandaag konden 2466 exemplaren genoteerd worden. Ook vandaag redelijke aantallen Lijsters: 5 Merels, 396 Kramsvogels, 2 Zanglijsters, 1036 Koperwieken en 8 Grote Lijsters. De Kepen deden het erg goed en er werden 871 Kepen op de lijst bijgeschreven. Ook konden 871 Vinken genoteerd worden. In totaal werden 7803 vogels geteld verdeeld over 36 soorten.

29-10-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 6.50 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Het was vrijwel de hele telling windstil, na 11.00 uur ontstond een lichte westelijke wind. In de ochtend was het erg mistig en deze mist trok na 9.00 uur omhoog waardoor het de rest van de telling volledig bewolkt was en zeer heiig. Een Grote Gele Kwikstaart werd genoteerd en een Roodborsttapuit kon worden bijgeschreven. Verder werd niet veel bijzonders gezien. In totaal werden 198 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

30-10-2009

Vrijdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond de hele telling een zuidoostelijke wind kracht 2 tot 3. De temperatuur schommelde tussen de 8 en 13 graden. Bij aanvang van de telling stonden we in een dichte mist die geleidelijk oploste, om 11.00 uur was de mist verdwenen maar liet wel een heiige lucht achter die de hele telling aanwezig bleef. Het werd wat aantallen betreft geen spectaculaire dag. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 529 exemplaren. De kieviten volgeden met 463 exemplaren. Van de rovers maar 4 Sperwers. Klapstuk van de dag werd een Bonte Kraai. Dit is de tweede waarneming van een BonteKraai voor onze telpost, de eerste werd gezien op 27-10-2007. Een late Dagpauwoog kon ook aan de lijst worden toegevoegd. In totaal werden vandaag 1374 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

31-10-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.14 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Bij aanvang van de telling stond er een zwakke wind uit zuidelijke richting die al snel naar het zuidoosten draaide en toenam tot een kracht 2. Het werd niet warmer dan 10 graden bij een overwegende volledige bewolking. De aantallen vogels vielen vandaag niet tegen. De Spreeuwen waren ook nu in de meerderheid met 4531 vogels. Een goede tweede plaats voor de Houtduif met 2623 exemplaren. De eerste Kleine Zwanen (12) konden worden genoteerd. Een bescheiden aantal ganzen kon worden bijgeschreven: 8 Rietganzen, 249 Kolganzen, 254 Grauwe Ganzen en 12 Nijlganzen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief vloog over om 9.53 uur. Verder nog 1 Sperwer, 2 Buizerden en 1 Torenvalk. Hoogtepunt was een Grote Pieper die zich al op afstand aankondigde door zijn luide roep. De vogel vloog recht over de keet en liet zich leuk bekijken. Dit is de tweede Grote Pieper van dit seizoen. In totaal werden vandaag 9204 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Oktober

Oktober is voorbij en wat gemiddelde aantal betreft behoort hij tot het slechtste jaar tot nu toe. Ook andere telposten in Nederland hebben hier last van. Waaraan dit ligt is niet helemaal duidelijk. Het meest voor de hand liggend is dat de vogels een andere trek route hebben gevolgd of ze zijn op grote hoogte, en uit zicht, voorbij gekomen. Opvallend zijn de lage aantallen Veldleeuweriken en Koperwieken. Ook de Buizerden bleven flink achter dit geld ook voor de Sperwer.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aalscholver Kolgans Grauwe Gans Sperwer Buizerd Smelleken Veldleeuwerik Graspieper Koperwiek Keep Rietgors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480

01-11-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zuidwestelijke wind kracht 2 die later naar het zuiden draaide. De telling begon in dichte mist en dat bleef zo tot ongeveer 10.00 uur. Daarna bleef het zicht beperkt door een heiige lucht. De temperatuur kwam niet verder dan 11 graden. Door het zicht werden niet veel vogels geteld. Leukste waarneming waren 6 Kleine Rietganzen die over de telpost vlogen in zuidoostelijke richting. In totaal werden 224 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink 88. Rotgans  
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit 89. Smient  
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu 90. Wintertaling  
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken 91. Pijlstaart  
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep 92. Scholekster  
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger 93. Grote Mantelmeeuw  
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend 94. Roek  
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel 95. Grote Pieper  
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster 96. zwarte Kraai  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees 97. Kleine Zwaan  
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw 98. Bonte Kraai  
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif 99. Barmsijs  
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart 81. Grote Canadese Gans    
24. Wespendief 53. Heggenmus 82. Waterpieper    
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje 83. Koperwiek    
26. Regenwulp 55. Zanglijster 84. Kolgans    
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus 85. Kramsvogel    
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier 86. Kleine Rietgans    
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors 87. Rietgans    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

 1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier
 2. 30-10-2009 Bonte Kraai

Nieuwe dagrecords in 2009:

 1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
 2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
 3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen
 4. 01-10-2009 5 Smellekens (evenaring dagrecord)
 5. 05-10-2009 32 Grote Canadese Ganzen
 6. 09-10-2009 4 Turkse Tortels (evenaring dagrecord)
 7. 10-10-2009 2600 Kieviten
 8. 12-10-2009 172 Rietganzen
 9. 18-10-2009 6 Rotganzen