Week 12 (19 okt - 25 okt)

19-10-2009

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. De hele telling kwam de wind uit zuidelijke richting en had een kracht 1 tot 2. Het was zwaar bewolkt en het werd 11 graden. Een Grote Zilverreiger werd gezien om 8.23 uur. Weinig rovers en we moesten het doen met 5 Sperwers. De Vinken waren in de meerderheid met 1255 exemplaren. Leuk om te vermelden zijn 11 Boomleeuweriken. Nog steeds geen echte aantallen, er werden in totaal 2433 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

20-10-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Een matige wind uit zuidoostelijke richting had een kracht 3 tot 4. De ochtend begon half bewolkt maar al snel trok het vrijwel geheel open. De temperatuur kwam niet verder dan 10 graden. De Spreeuwen deden het niet verkeerd met 1867 vogels. 4 Sperwers en 1 Buizerd werden genoteerd, ze willen maar niet komen. Hoogtepunt van de dag was een Grote Pieperdie om 9.45 uur luid roepend over de telpost vloog. In totaal werden 3034 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Ree ©Marc Gottenbos
Ree ©Marc Gottenbos
Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos
Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos

21-10-2009

Woensdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. De telling begon met een matige oost zuidoosten wind die later naar het zuidoosten draaide en toenam tot een kracht 4. Het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Het werd niet warmer dan 11 graden. Een juveniele Rode Wouw werd gezien om 9.20 uur. Verder werden nog 2 Sperwers en 2 Buizerden geteld. 1120 Spreeuwen maakten het grootste deel uit van de telling. Ook werden 310 Veldleeuweriken genoteerd. Een late Dagpauwoog vloog voorbij en daar bleef het eigenlijk bij. In totaal werden 2011 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

22-10-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke wind die uit het zuidoosten kwam. Het was de hele telling zwaar bewolkt en vrijwel de hele telling hadden we last van regen, het werd 8 graden. Vanwege de slechte weersomstandigheden lieten de vogels het afweten. We kwamen niet verder dan 222 vogels verdeeld over 9 soorten.

23-10-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. De hele telling kwam de wind uit zuidoostelijke richting met een kracht 1 tot 2. De ochtend begon met dichte mist en dat bleef zo tot ongeveer 10 uur, daarna bleef het heiig. Boven de mist was het half bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 10 graden. Ondanks de mist vlogen er toch redelijke aantallen vogels getuige de vele geluiden die gehoord werden. De vogels waren helaas niet of nauwelijks te zien. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 252 exemplaren. 102 Veldleeuweriken en 235 Vinken werden ook geteld en daar bleef het bij. In totaal werden 977 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

24-10-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke wind die uit het zuidoosten kwam. Het was volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 11 graden. De Spreeuwen deden het weer het beste en er werden 1376 exemplaren genoteerd. Het is niet de maand geweest voor de Vinken wat we gewend zijn en ook vandaag is hier geen uitzondering op. We konden 182 Vinken op de lijst bijschrijven. Dit zelfde beeld geld ook voor de roofvogels, vandaag alleen maar 1 Sperwer. Een zeer late Gierzwaluw haastte zich in zuidwestelijke richting. Nog leuk om te vermelden is een Waterpieper. In totaal werden vandaag 2102 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

25-10-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 7.16 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke westelijke wind die na 10.00 uur draaide naar het zuiden en toenam tot een kracht 3. De roofvogels deden het iets beter vandaag. 2 late Bruine Kiekendieven werden gezien, er werden geen bijzonderheden rondom het kleed van deze vogels vermeld. Verder werden nog 6 Sperwers en 1 Buizerd genoteerd. Het bleef verder erg rustig op de telpost, in totaal werden 315 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink 88. Rotgans  
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit 89. Smient  
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu 90. Wintertaling  
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken 91. Pijlstaart  
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep 92. Scholekster  
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger 93. Grote Mantelmeeuw  
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend 94. Roek  
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel 95. Grote Pieper  
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster 96. zwarte Kraai  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart 81. Grote Canadese Gans    
24. Wespendief 53. Heggenmus 82. Waterpieper    
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje 83. Koperwiek    
26. Regenwulp 55. Zanglijster 84. Kolgans    
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus 85. Kramsvogel    
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier 86. Kleine Rietgans    
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors 87. Rietgans    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen
  4. 01-10-2009 5 Smellekens (evenaring dagrecord)
  5. 05-10-2009 32 Grote Canadese Ganzen
  6. 09-10-2009 4 Turkse Tortels (evenaring dagrecord)
  7. 10-10-2009 2600 Kieviten
  8. 12-10-2009 172 Rietganzen
  9. 18-10-2009 6 Rotganzen