Week 9 (22 sep- 28 sep)

22-09-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.10 uur. De ochtend begon met lichte bewolking maar later trok het helemaal dicht. Er stond een zwakke wind die uit noordoostelijke richting kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 17 graden. Het werd een leuke dag op de Brobbelbies. De Graspiepers beginnen nu echt in redelijke aantallen door te komen en vandaag werden 271 Graspiepers genoteerd. Tussen de Graspiepers werd een Roodkeelpieper gehoord. De vogel vloog tussen 6 Graspiepers en liet zich duidelijk horen. Er vond ook leuke roofvogeltrek plaats. Zo werden 3 Bruine Kiekendieven geteld: 1x juv 13.05, 1x onbekend kleed 13.32 en 1x juv 14.59. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd waargenomen om 7.37 uur. 2 late Wespendieven werden nog gezien, een juveniele vogel om 11.28 en de tweede vogel (onbekend kleed) om 14.12 uur. Verder werden nog 2 Smellekens, 8 Sperwers en 5 Buizerden geteld. Een groepje van 5 Rietganzen kwam hoog over de telpost gevlogen, dit zijn de eerste van het seizoen. Wij zien nu ook Gaaien in grotere aantallen hoog overvliegen, vandaag werden 20 Gaaien geteld. Dit is een nieuw dagrecord. De aantallen Boerenzwaluwen beginnen flink af te nemen en vandaag werden maar 166 Boertjes geteld. In totaal werden vandaag 661 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos

23-09-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.10 uur. Het was zwaar bewolkt en dit bleef zo de hele dag. Na 17.00 uur begon het te regenen. Er stond een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting en het werd niet warmer dan 15 graden. Er hangt al een echte najaar sfeer rondom de telpost. Vandaag werden ook de eerste maïs veldjes geoogst rondom de telpost. We hadden een rustige dag met kleine aantallen vogels. Een IJsgors kwam roepend over de telpost om 7.45 en streek neer in de maïs. De vogel is daarna niet meer gezien maar zit er misschien nog wel. Een Smelleken kwam recht over de telpost. Er werden van de rovers alleen nog 4 Sperwers gezien. De eerste Sijzen konden op de lijst worden gezet. Vandaag werden 147 Graspiepers geteld en de aantallen Witte Kwikstaarten (31) nemen gestaag toe. Er werden 78 Boerenzwaluwen geteld en rond de telpost zie je geen Zwaluwen meer foerageren. Ook vandaag veel Gaaien op de telpost en het verse dagrecord van gisteren werd alweer verbroken. Vandaag werden 38 Gaaien genoteerd. Een late Tapuit werd waargenomen op het veldje voor de telpost. Vandaag is door de telpost meegewerkt aan het radio programma jobhopper van de VARA. Ine Koggel wilde haar dagelijkse baan graag voor 1 dag inruilen om een keer vogels mee te tellen op een telpost. Zij is vandaag de hele dag bij ons op de telpost aanwezig geweest. Helaas voor haar werden vandaag geen grote aantallen vogels geteld maar zij keerde toch enthousiast terug naar Eindhoven op het eind van de middag. Vandaag werden 357 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

24-09-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 07.11 uur. Het was zwaar bewolkt en dat bleef de hele dag zo. Er stond een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting die later naar het noordoosten draaide. Het werd vandaag niet warmer dan 15 graden. Ondanks de sombere weersomstandigheden werd het een aardige dag. De Graspiepers blijven gestaag doorkomen en vandaag werden 244 vogels geteld. Een late Wespendief trok over de telpost om 11.20 uur. Een leuk aantal van 3 Smellekens kon op de lijst worden bijgeschreven. Verder werden nog 8 Sperwers en 5 Buizerden genoteerd. Een mooie groep van 10 Goudplevieren vloog voorbij. De aantallen Zanglijsters nemen toe en vandaag werden 23 vogels genoteerd. 134 Boerenzwaluwen werden nog geteld en bijzonder was een late Gierzwaluw die zich snel uit de voeten maakte. Dit is overigens niet de laatste waarneming van de Gierzwaluw voor de telpost, die was op 18 oktober in het jaar 2004. De juveniele Tapuit van gisteren is nog steeds aanwezig en lijkt steeds tammer te worden. Vandaag kwam de vogels tot enkele meters bij de keet om voedsel te zoeken, hij kon dan ook mooi gefotografeerd worden. Hoogtepunt van de dag vormde de Gaaien trek die nu ook bij ons in aantallen toeneemt. Vandaag werden maar liefst 103 Gaaien geteld. Dit is de derde dag op rij dat het dagrecord voor de Gaai verbroken word. Dit zijn de uur aantallen: (8-9) 8, (9-10) 3, (10-11) 12, (11-12) 20, (12-13) 30, (13-14) 11, (14-15) 1, (15-16) 12 en (16-17) 3. In totaal werden vandaag 662 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Blauwe Kiekendief ©Marc Gottenbos
Blauwe Kiekendief ©Marc Gottenbos
Heggenmus ©Ron van Rossum
Heggenmus ©Ron van Rossum
Kneu ©Ron van Rossum
Kneu ©Ron van Rossum

25-09-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon bewolkt maar later trok het open en er ontstonden mooie stapelwolken. Het werd vandaag niet warmer dan 14 graden. Het werd een leuke dag met de eerste groepjes Vinken. In totaal werden 82 Vinken geteld en ook de eerste Keep van het seizoen werd genoteerd. De Graspiepers kwamen door in leuke aantallen en groepjes, er konden 249 vogels genoteerd worden. Tussen 11 en 12 werd een Roodkeelpieper gehoord die tussen de Graspiepers vloog. Een volwassen vrouwtje Slechtvalk probeerde een duif te pakken om daarna door te vliegen . Verder werden nog 21 Sperwers, 17 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken geteld. Een Grote Zilverreiger werd gezien en 5 late Gele Kwikstaarten werden nog aan de lijst toegevoegd. De Boerenzwaluwen zijn nog niet helemaal op en er werden vandaag nog 216 Boertjes geteld. In totaal werden vandaag 729 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

26-09-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het werd een dag met geen bewolking en een strak blauwe lucht. De wind was zwak en draaide van noord naar noordoostelijke richting. Het werd een rustige dag op de telpost en de blauwe lucht hielp niet mee om de vogels te kunnen zien. Een juveniele Wespendief werd wel opgemerkt om 14.06 uur. Ook werden 7 Sperwers en 7 Buizerden ontdekt in het blauwe. Vandaag werden 127 Graspiepers geteld. 9 late Huiszwaluwen werden in een groepje gezien toen ze laag over de telpost vlogen. Ook werden 88 Boerenzwaluwen geteld. Vandaag werden 385 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

27-09-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wederom een onbewolkte dag met een strakke blauwe lucht. In de ochtend hing er grondmist waardoor het zicht niet al te best was, deze loste vrij snel op. Er stond een zeer zwakke wind uit oostelijke richting. In de ochtend gaf de thermometer niet meer aan dan 3 graden, het werd in de middag 17 graden. Het werd geen slechte dag en vandaag leek het een echte najaar telling, de aantallen moeten nog wel toenemen natuurlijk. In de ochtend en vroege middag werden groepen Vinken waargenomen wat leidde tot een totaal van 320 Vinken. Ook de Graspiepers deden het niet verkeerd met 307 vogels. Ook andere najaar soorten zoals Veldleeuwerik (31), Zanglijster (23),Sijs (29),Kneu (75) en Rietgors (8) werden al mondjesmaat gezien. een juveniele Bruine Kiekendief werd om 17.30 uur gezien. Verder werden nog 15 Sperwers en 6 Buizerden geteld. De eerste Kolganzen werden gezien, een groep van 10 vogels kwam op hoogte over de telpost. Een Ekster vloog op grote hoogte over en werd daarom opgeschreven. Toch nog 213 Boerenzwaluwen vandaag en ook werden nog 4 Huiszwaluwen gezien. Vandaag werden 1226 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.

Pimpelmees ©Ron van Rossum
Pimpelmees ©Ron van Rossum
Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Kneuen ©Toy Janssen
Kneuen ©Toy Janssen

28-09-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon met grondmist en een onbewolkte blauwe lucht. Later trok de grondmist omhoog en hierdoor ontstond een heiige lucht waarin vogels niet makkelijk gezien konden worden. De wind draaide van oost naar zuid en op het eind van de dag stond hij pal west, het waaide niet hard. Bij aankomst op de telpost was het 2 graden, later op de middag steeg de temperatuur naar 17 graden. Ondanks het slechte zicht konden ook vandaag veel groepjes Vinken geteld worden. Er werden vandaag 783 Vinken geteld, geen slecht aantal voor de tijd van het jaar. Ook de Graspiepers deden het opnieuw verkeerd met 266 vogels. Meteen bij aankomst werd een vrouwtje Blauwe Kiekendief gezien. Verder erg weinig rovers vandaag, er werden maar 1 Sperwer en 2 Buizerden geteld. De aantallen Witte Kwikstaarten beginnen toe te nemen en vandaag werden 43 vogels geteld. Een groepje van 6 Boomleeuweriken vloog recht over de telpost. 4 Wulpen vlogen op zeer grote hoogte over en leuk was een groepje van 6 Goudplevieren. Dit geld ook voor een groepje van 10 Putters die links van de telpost voorbij vlogen. Ook vandaag werden Kolganzen (8) gezien en een groep van 12 Rietganzen vloog zwijgzaam over de telpost op de late middag. De Gaaien zijn nog niet op en vandaag werden 18 vogels geteld, deze week werden 260 Gaaien geteld bij ons. Nooit eerder hebben wij zoveel Gaaien geteld. Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien en ook vandaag leuke aantallen Witte Kwikstaarten (43). De aantallen Veldleeuweriken en Kneuen beginnen aardig toe te nemen rondom de telpost. Vandaag werden in totaal 1450 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper 93. Noordse Kwikstaart
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus 94. Havik
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans 95. Smelleken
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter 96. Kemphaan
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger 97. Merel
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar 98. Zwartkop
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink 76. Blauwe Kiekendief 99. Ortolaan
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling 77. Torenvalk 100. Gaai
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter 78. Zwarte Ruiter 101. Grote Canadese Gans
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu 79. Oeverloper 102. Roodkeelpieper
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart 80. Kleine Bonte Specht 103. Sijs
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend 81. Tuinfluiter 104. Rietgans
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar 82. Pimpelmees 105. IJsgors
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar 83. Scholekster 106. Keep
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw 84. Zwarte Specht 107. Ekster
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief 85. Kanoet 108. Kolgans
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend 86. Koekoek 109. Veldleeuwerik
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk 87. Roodpootvalk  
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier 88. Draaihals  
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper 89. Zanglijster  
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht 90. Kauw  
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht 91. Geelgors  
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw 92. Pijlstaart  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien