Week 15 (5 nov - 11 nov)

05-11-2007

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. De vogels vlogen redelijk en Wim had in zijn eentje voldoende te doen om alle vogels op de lijst te krijgen. Er kwamen groepen Houtduiven door en er konden 697 vogels genoteerd worden. Op andere telposten in Nederland werden veel Lijsters geteld. Bij ons ging het wat bescheidener, er werden 127 Kramsvogels, 24 Koperwieken en 1 Merel geteld. Eindelijk weer eens wat Veldleeuweriken vandaag, er konden 227 vogels worden genoteerd. Verder werden nog 246 Vinken en 146 Kepen geteld. Ook de Kepen vlogen op andere telposten erg goed, op één telpost werden zelfs bijna 10.000 Kepen geteld! In totaal telde Wim vandaag 2168 vogels verdeeld over 28 soorten.
In de middag is nog een paar uur geteld. Via internet was te zien dat er goede aantallen Kraanvogels over Nederland vlogen. We hebben, tevergeefs, geprobeerd er een paar mee te pikken. Wel werden nog Kranen gezien in Veghel (25) en bij Bedaf (2). Toch was de telling niet helemaal voor niets. Zo werden nog 140 Koperwieken geteld en 400 Spreeuwen. 2 Groepen Groenlingen van 55 en 40 stuks vlogen rechts voorbij de telpost. In de ochtend werden ook al 32 Groenlingen geteld. Hiermee is een nieuw dagrecord gevestigd van 127 Groenlingen! Het is de tweede keer dit jaar dat het dagrecord voor de Groenling wordt gebroken. In totaal werden 784 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen

06-11-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Bij aanvang van de telling was het nog onbewolkt maar al vrij snel nam de bewolking toe tot een dik wolkendek. De wind kwam uit het noordwesten en nam toe tot een windkracht 5. De Kleine Zwanen beginnen nu ook echt in het zuiden te verschijnen en vandaag werden 5 vogels gezien. Tot nu toe werden 17 Kleine Zwanen geteld dit seizoen. Er blijven nog steeds groepjes Houtduiven overkomen en vandaag werden 784 vogels geteld. De zangvogels lijken op te raken en ook vandaag werden niet veel Vinken (44) en Kepen (20) geteld. Verder werden nog 2 Groenlingen, 7 Sijzen en 1 Rietgors genoteerd. Dit geld ook voor de rovers, we hebben al een week geen Buizerd meer op trek gezien. Wel konden vandaag 5 Sperwers genoteerd worden. 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendieven verbleven kort op de telpost, dit waren 2 verschillende vogels. Om 10.37 uur kwam een groep van 40 Spreeuwen over de telpost. Eén van deze vogels was compleet wit, dit was waarschijnlijk een albino. Er is doorgeteld tot 14.00 uur omdat er stiekem nog een paar Kraanvogels verwacht werden. De harde wind heeft ze waarschijnlijk aan de grond gehouden of ze zijn gisteren allemaal vertrokken. In totaal werden vandaag 1763 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

08-11-2007

Gisteren is niet geteld vanwege slecht wéér. Vandaag is de telling begonnen op 8.30 uur. Ook nu was het geen al te best wéér maar er werd toch een poging ondernomen. Aan de kust staat een zware storm en ook voor de komende dagen ziet het er niet best uit. Vandaag werden niet veel vogels gezien. In 3 uur tijd werden 390 vogels geteld verdeeld over 10 soorten. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 153 exemplaren. Ter plaatse zaten 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief. Verder valt er niet bijzonders te melden.

Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen

09-11-2007

Vrijdag stormde het flink. Gerard van Aalst meldde om 10.00 uur een Middelste Jager vanaf zijn telpost. Daarom werd besloten toch maar een paar uur te gaan tellen. Om 12.00 arriveerde ik op de telpost. Zoals gezegd stond er een flinke wind en af en toe regende het afgewisseld met zonneschijn. Vrijwel in het eerste kwartier werden 3 Sperwers gezien die, weliswaar met moeite, in zuidwestelijke richting vlogen. Daarna werd een mannetje Smelleken opgemerkt in de grote eik tegenover de telpost. Tijdens het pakken van de camera verdween deze vogel en werd niet meer terug gezien. Omstreeks 12.30 hoorde ik achter me de alarmroep van 2 Kraaien. Vrijwel meteen zag ik rechts boven de weg, op nog geen 100 meter afstand, een grote roofvogel hangen. Het was meteen duidelijk dat dit een Arend moest zijn. De vogel vloog redelijk snel voor me uit en ik kon zien dat dit een ZEEAREND was. De vogel besloot halverwege de akker te draaien. Tijdens dit draaien konden er prachtige foto’s gemaakt worden. De Zeearend heeft nog ongeveer 10 minuten boven de 3 Vennen gehangen. Daarbij werd hij flink gehinderd door de lokale Buizerden. Uiteindelijk verdween de vogel in noordoostelijke richting. Dit is de derde Zeearend van de telpost. Er is nog geteld tot 15.00 uur maar er werd verder niet veel bijzonders meer gezien.

10-11-2007

Wim Gremmen heeft zaterdag de telpost alleen bemand. Hij begon om 11.00 uur te tellen. Wederom stormachtig wéér met af en toe regen. De enige vogels die met regelmaat overkwamen waren Houtduiven. Er konden 290 vogels genoteerd worden. Verder had Wim 4 Kleine Zwanen. Hij heeft nog geteld tot 15.00 uur en telde 487 vogels verdeeld over 12 soorten.

Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen

11-11-2007

Zondag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Ook nu weer stormachtig met veel buien. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd waargenomen om 11.40 uur. Er werden 89 Kolganzen en 130 Grauwe Ganzen geteld. Verder bleef het erg rustig. Er is nog geteld tot 14.00 uur, in totaal werden 385 vogels genoteerd verdeeld over 14 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine Zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees 126. Zeearend
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier
 13. 22-10-2007 Dwerggors
 14. 23-10-2007 Taigarietgans

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen
 29. 08-10-2007 8 Koolmezen
 30. 13-10-2007 10 Koolmezen
 31. 15-10-2007 22 Pimpelmezen
 32. 18-10-2007 11 Koolmezen
 33. 19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
 34. 19-10-2007 21 Putters
 35. 19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
 36. 20-10-2007 809 Kauwen
 37. 22-10-2007 1 Dwerggors
 38. 23-10-2007 2 Taigarietganzen
 39. 31-10-2007 15 Koolmezen
 40. 31-10-2007 53 Sijzen
 41. 01-11-2007 70 Goudplevieren
 42. 01-11-2007 23 Pimpelmezen
 43. 01-11-2007 71 Groenlingen
 44. 01-11-2007 74 Sijzen
 45. 04-11-2007 1781 Kolganzen
 46. 04-11-2007 119 Sijzen
 47. 05-11-2007 127 Groenlingen