Week 16 (12 nov - 18 nov)

12-11-2007

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was vrijwel onbewolkt en er stond een matige noordwesten wind. Het werd een leuke telling voor de maand november met leuke aantallen vogels. De Houtduiven vlogen goed en er werden 2354 vogels op de lijst bijgeschreven. De Ganzen maakten gebruik van het goede wéér en er zijn leuke aantallen geteld: 120 Rietganzen (spec), 124 Kolganzen en 241 Grauwe Ganzen. Verder werden nog 11 Kleine Zwanen en 1 Knobbelzwaan gezien. Er vlogen flinke aantallen Stormmeeuwen, in totaal werden 87 vogels geteld. Dit is tevens een nieuw dagrecord. Er werden vandaag 4 Buizerden gezien die al flappend richting het zuiden vlogen. Naast 2 Sperwers werden vandaag geen roofvogels meer gezien. Om 11.08 werd boven de linker bosrand een Middelste Jager waargenomen. De vogel vloog in gezelschap van enkele Kraaien. De Middelste Jager vloog weg in de richting van de Hofmans Plassen. Er is later nog gezocht naar de vogel maar zonder succes. Dit is de eerste waarneming van een Middelste Jager voor onze telpost. Gerard van Aalst had vorige week vrijdag ook een Middelste Jager op zijn telpost. Ondanks de goede omstandigheden werden niet veel zangvogels gezien. Er konden 103 Vinken, 17 Kepen, 9 Kneuen en 2 Rietgorzen genoteerd worden. Verder nog 182 Kramsvogels, 135 Kauwen en 2 Roeken. Er is geteld tot 14.00 uur en in totaal werden 3552 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

Stormmeeuwen ©Toy Janssen
Stormmeeuwen ©Toy Janssen
Houtduiven ©Toy Janssen
Houtduiven ©Toy Janssen

13-11-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.50 uur door Wim Gremmen. Het was bewolkt en er stond een matige wind die uit het noordwesten kwam. Meteen bij aanvang van de telling vlogen er al flinke aantallen Houtduiven. De meeste vogels vlogen in noordoostelijke richting, zo werden 4028 Houtduiven geteld. Daarnaast werden nog 555 Houtduiven geteld die in zuidwestelijke richting vlogen. Wederom Kleine Zwanen, er werd een groep van 10 vogels gezien. Het seizoen totaal staat nu op 42 Kleine Zwanen. Een groepje van 5 Goudplevieren werd waargenomen. Nog steeds geen aantallen Kieviten, vandaag werden 6 vogels geteld. Door de aantallen Houtduiven werd het een telling met een goed aantal voor november. In totaal werden 5187 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. We zijn vandaag de 180.000 vogels gepasseerd voor het seizoen 2007.

14-11-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Bij aanvang van de telling was het onbewolkt, later werd het half bewolkt. De wind kwam uit het noordwesten en was matig. Ook vandaag vlogen er flinke aantallen Houtduiven, vrijwel alle vogels vlogen in zuidoostelijke richting. In totaal werden 3602 Houtduiven geteld. Er vlogen goede aantallen Kokmeeuwen en op het eind van de telling stond de teller op 159 vogels. Dit is voor de Brobbelbies een hoog aantal het dagrecord staat op 179. Verder werden nog 21 Stormmeeuwen geteld. Ook weer Kleine Zwanen vandaag, er werden 5 vogels op de lijst bijgeschreven. Verder vlogen er alleen redelijke aantallen Ganzen: 87 Rietganzen, 164 Kolganzen en 54 Grauwe Ganzen. In totaal werden vandaag 4224 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

15-11-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 7.50 uur. Bij aankomst op de telpost vroor het 4 graden. De lucht was strak blauw en er stond geen wind. Later op de dag stak een lichte wind op die uit noordoostelijke richting kwam, ook nam de bewolking toe. Meteen in het begin van de telling vlogen er goede aantallen Houtduiven, er werd zelfs een groep van 500 exemplaren gezien. Na ongeveer 9.30 uur was dit afgelopen. In totaal werden 1704 Houtduiven geteld. In de ochtend werden grote groepen Meeuwen gezien die over de telpost trokken. In totaal werden 277 Kokmeeuwen, 5 Zilvermeeuwen en 50 Stormmeeuwen geteld. Voor de Kokmeeuwen is dit een nieuw dagrecord. Ook rondom de telpost verbleven vandaag enorme aantallen Meeuwen. Op een veld rechts van de telpost is iets uitgestrooid waar de Meeuwen waarschijnlijk van houden. Een schatting leverde 700 Kok- en 200 Stormmeeuwen op. Ongekende aantallen voor de telpost waar Meeuwen niet algemeen zijn, zeker niet ter plaatse. Vooral in de ochtend werden regelmatig groepjes Kramsvogels gezien die in zuidwestelijke richting over de telpost vlogen. Zo konden 288 vogels genoteerd worden. Ook werden in de ochtend redelijke aantallen Ganzen gezien. In totaal werden 106 Rietganzen, 393 Kolganzen en 107 Grauwe Ganzen geteld. Om 11.05 werd een belletje van 9 Buizerden gezien. De vogels hadden moeite om thermiek te vinden en het duurde zeker een half uur voordat ze verdwenen waren. Daarna werden nog solitaire Buizerden gezien die duidelijk op trek waren. In totaal werden 22 Buizerden geteld, geen verkeerd aantal voor de tijd van het jaar. Opnieuw Kleine Zwanen vandaag, er werden 3 groepjes gezien. Eén van de groepjes leek te landen op het veldje met de Meeuwen. Het veldje bleek echter niet goed genoeg en de vogels vlogen door. In totaal werden 24 Kleine Zwanen geteld, de groepjes bestonden uit 11-7 en 6 vogels. Er is de hele middag doorgeteld met de hoop op Kraanvogels. Ondanks dat de omstandigheden ideaal waren werden geen Kranen gezien. De telling werd gestaakt om 16.30 uur, in totaal werden 3592 vogels geteld verdeeld over 30 soorten. Vandaag werd een nieuw uren record neergezet. We zijn de 700 uur gepasseerd, nooit eerder werden meer dan 700 uur geteld in een seizoen!!

Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Kleine Zwanen ©Toy Janssen
Kleine Zwanen ©Toy Janssen

16-11-2007

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het werd een korte telling die maar tot 10.00 uur duurde, de kou werd Wim Gremmen teveel. In deze 2 uurtjes werden nog veel vogels geteld. Maar liefst 3707 houtduiven werden gezien, daarvan vlogen 3411 Houtduiven in noordelijke richting. De Kleine Zwanen vliegen goed deze week en ook vandaag was daarop geen uitzondering. Er konden weer 7 vogels aan de lijst worden toegevoegd. Wim telde in totaal 3932 vogels verdeeld over 14 soorten. We zijn de 190.000 vogels gepasseerd vandaag. We zitten nu op 191796 vogels, in theorie kunnen we de 200.000 nog halen!

17-11-2007

Er is begonnen met tellen om 7.45 uur. Meteen bij aankomst vlogen er al grote aantallen Houtduiven. Dit bleef doorgaan tot ongeveer 9.00 uur, daarna viel het stil. In deze korte tijd werden 5591 Houtduiven geteld, 4288 Houtduiven vlogen in noordelijke richting de rest in zuidelijke richting. Verder werden vandaag niet veel vogels gezien. Er is gestopt met tellen om 10.00 uur. In totaal werden 5725 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. Met nog een week te tellen zitten we nu op 197.521 vogels. Het moet mogelijk zijn om de 200.000 nog te halen. (zondag is niet geteld vanwege de excursie Zeeland)

LET OP!!

Volgende week is alweer de laatste dag van het telseizoen. Het seizoen wordt ook nu weer op de gebruikelijke wijze afgesloten. Zorg dat je erbij bent!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine Zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees 126. Zeearend
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw 127. Middelste jager
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier
 13. 22-10-2007 Dwerggors
 14. 23-10-2007 Taigarietgans
 15. 12-11-2007 Middelste Jager

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen
 29. 08-10-2007 8 Koolmezen
 30. 13-10-2007 10 Koolmezen
 31. 15-10-2007 22 Pimpelmezen
 32. 18-10-2007 11 Koolmezen
 33. 19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
 34. 19-10-2007 21 Putters
 35. 19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
 36. 20-10-2007 809 Kauwen
 37. 22-10-2007 1 Dwerggors
 38. 23-10-2007 2 Taigarietganzen
 39. 31-10-2007 15 Koolmezen
 40. 31-10-2007 53 Sijzen
 41. 01-11-2007 70 Goudplevieren
 42. 01-11-2007 23 Pimpelmezen
 43. 01-11-2007 71 Groenlingen
 44. 01-11-2007 74 Sijzen
 45. 04-11-2007 1781 Kolganzen
 46. 04-11-2007 119 Sijzen
 47. 05-11-2007 127 Groenlingen
 48. 12-11-2007 87 Stormmeeuwen
 49. 15-11-2007 277 Kokmeeuwen