Week 13 (22 okt - 28 okt)

22-10-2007

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De lucht was helder en strak blauw. Bij het begin van de telling stond er nog geen wind, later stak een lichte wind op die uit noordoostelijke richting kwam. Het was de eerste echte koude dag van het najaar. In het begin van de telling kwam een grote groep van ongeveer 1100 Koperwieken recht over de telpost. Dit is de grootste groep Koperwieken die we ooit gezien hebben op de telpost. In totaal werden vandaag 1353 Koperwieken geteld. Omstreeks 9.15 uur werd een herkenbare tik gehoord, deze werd daarna nog een keer gehoord. Uit de richting van de tik kwam een klein vogeltje aangevlogen. De vogel had ongeveer de grootte van een Pimpelmees. Er was duidelijke streping te zien op bovenkleed en de vleugel had lichte vleugelstrepen. De vlucht was haperig. Het was snel duidelijk dat het hier om de eerste DWERGGORS van de telpost ging. De vogel streek neer in een bietenveldje, Mignon heeft nog naar de vogel gezocht maar kon hem niet terug vinden. Waarschijnlijk zit de vogel er nog en hopelijk kunnen we nog foto’s maken. Er werden vandaag rovers verwacht en deze voorspelling is uitgekomen. De Buizerden begonnen al door te komen vanaf 9.00 uur. Beste uur was tussen 12.00 en 13.00 uur met een bel van 62 vogels met daartussen een Rode Wouw. Dit zijn de uur totalen: 1 (8-9), 11 (9-11), 48 (11-12), 77 (12-13), 35 (13-14), 28 (14-15), 21 (15-16) en 2 (16-17). Er werden in totaal 223 Buizerden geteld, dit is de op één na beste telling voor de telpost van de Buizerd. Ook de Sperwers deden het goed en er werden 29 vogels geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam hoog overgevlogen. Verder was er de hele dag actie van de aanwezige Sperwers en Haviken die jacht maakten op de vele vogels die rondom de telpost aanwezig zijn. In totaal werden vandaag 5439 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen

23-10-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 08.00 uur. De telpost lag er in het wit bij, het had flink gevroren. Er stond een lichte noordoostelijke wind die later op de dag in kracht toenam. In de ochtend vlogen er redelijk wat Spreeuwen en Houtduiven. Echter niet de aantallen die bij de tijd van het jaar horen. Er werden ook niet veel Ganzen gezien. Wel leuk was een V-tje van 25 Toendrarietganzen waartussen 2 Taigarietganzen zaten. Omdat de vogels bij elkaar vlogen was het niet moeilijk te zien dat het Taiga’s waren. Dit is overigens een nieuwe soort voor de telpost. De vinken lijken op te zijn en vandaag werden er maar 42 geteld. Ook geen echte Buizerd trek, er werden 56 vogels geteld. De meeste Buizerden kwamen solitair overgevlogen. Een volwassen mannetje Slechtvalk kwam korte tijd de telpost vermaken met 3 pogingen om een prooi te pakken. Helaas voor hem lukte dat niet en hij verdween in zuidwestelijke richting. 2 Vrouwtjes Blauwe Kiekendief werden nog gezien, het ging hier duidelijk om 2 verschillende vogels. Een Grote Zilverreiger vloog in oostelijke richting over de telpost. Omstreeks 14.45 uur zag Carel vd Sanden een biddende roofvogel achter de telpost. Zijn eerste reactie was: Wat is dat???!! De vogel was “vlinderend” aan het bidden waarbij hij vaak van positie veranderde. De vlucht van de vogel deed ook vlinder-vleermuisachtig aan. Mijn eerste reactie was dat het hier om een Grijze Wouw moest gaan. Gezien de grote zeldzaamheid van deze vogel moesten wel meer kenmerken gezien worden. Na de vogel kort met de telescoop bekeken te hebben dacht ik op dat moment echt met een Grijze Wouw te maken te hebben. Eerder in de ochtend was een vermoedelijke Grijze Wouw bij de IJmeerdijk gezien, hierdoor werd het gevoel wel versterkt. De camera werd ter hand genomen en er werden zoveel mogelijk foto’s gemaakt. De vogel verdween na ongeveer 5 minuten achter de boerderij links achter de telpost. Op dat moment waren we eigenlijk toch wel overtuigd dat het hier om een Grijze Wouw moest gaan. De foto’s zouden uitsluitsel moeten geven. Eénmaal thuis aangekomen zijn de foto’s meteen op de computer gezet en konden ze bekeken worden. Bij de eerste blik begonnen al twijfels te komen. De staart klopte niet en er waren geen zwarte vleugelpunten te zien. Op de foto’s lijkt de vogel veel op een Sperwer of Havik. Dit klopt echter niet met het gedrag van de vogel. De foto’s zijn opgestuurd naar de experts en we wachten de resultaten af. In totaal werden vandaag 2487 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

24-10-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een stevige wind die uit het noordoosten kwam. De wind trok later op de dag aan naar matig tot krachtig. Na 12.00 uur trok het iets open en werden er stapelwolken gevormd. De vogels lijken op te zijn, er zijn vandaag maar 29 Vinken geteld. Normaal moeten toch in ieder geval aantallen boven de 100 geteld worden. Ook de andere vogels inclusief Ganzen, Spreeuwen en Houtduiven werden niet of nauwelijks gezien. Hoogtepuntje was een Grote Gele Kwikstaart die in noordelijke richting over de telpost vloog. Dit is waarschijnlijk een vogel die zijn standplaats in Nederland heeft. Deze vogels vliegen naar noordelijker gelegen oorden om te overwinteren. Met het opentrekken van de lucht in de middag werden nog wel Buizerden verwacht, ook dit mocht niet gebeuren en er werden maar 7 Buizerden geteld. In totaal werden vandaag 136 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

26-10-2007

Gisteren is niet geteld. Vandaag was de telpost weer bezet om 8.00 uur. Er heerst een ongekende rust rondom de telpost. Zowel aan de grond als in de lucht zijn niet veel vogels te zien. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief was het enige wat de moeite waard was. Er is geteld tot 11.30 uur en er werden in totaal 153 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

Roek ©Toy Janssen
Roek ©Toy Janssen
Kleine zwanen ©Toy Janssen
Kleine zwanen ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen

27-10-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Ook vandaag bleef het stil. Er valt zelfs niets bijzonders te vermelden. In totaal werden 143 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

28-10-2007

Vannacht is de klok een uur achteruit gezet. We waren dus een uur eerder aanwezig op de telpost. Om 7.00 uur ving de telling aan. De vogels waren hier niet van onder de indruk en ook vandaag bleef het rustig. Hoogtepuntje waren 5 Kleine Zwanen die in zuidelijke richting overvlogen en een Waterpieper. Een jonge Havik zorgde wel voor wat spektakel. De vogel achtervolgde een jonge Houtduif en kwam van achter de telpost voor ons uitgevlogen. De Houtduif werd enkele malen geraakt en uit zijn balans gebracht. Op ongeveer 50 meter afstand, recht boven de weg, werd de Duif gegrepen. De Havik viel op ongeveer 50 meter afstand voor ons neer met de Duif in zijn klauwen. Meteen kwamen de Kraaien in actie en tot onze verbazing liet de Havik de Duif los en vloog weg. De Kraaien pikten meteen op de Duif in maar lieten hem later met rust. We hebben de Duif maar uit zijn lijden verlost. Hierbij was duidelijk te zien dat de Duif een soort van tumor bij zijn oog had en daarom waarschijnlijk geen kans heeft gehad. Verder werden vandaag 55 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine Zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees  
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier
 13. 22-10-2007 Dwerggors
 14. 23-10-2007 Taigarietgans

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen
 29. 08-10-2007 8 Koolmezen
 30. 13-10-2007 10 Koolmezen
 31. 15-10-2007 22 Pimpelmezen
 32. 18-10-2007 11 Koolmezen
 33. 19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
 34. 19-10-2007 21 Putters
 35. 19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
 36. 20-10-2007 809 Kauwen
 37. 22-10-2007 1 Dwerggors
 38. 23-10-2007 2 Taigarietganzen