Week 8 (17 sept - 23 sept)

17-09-2007

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur door John Hermans. Het wéér was niet al te best en af toe regende het. John telde 52 vogels verdeeld over 8 soorten. Leukste waren 2 Oeverzwaluwen en 4 Watersnippen. Verder valt er niet veel te vermelden.

18-09-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. John Hermans en Wil Verbossen telde in de ochtend 389 vogels verdeeld over 9 soorten. Er werden nog 2 Gele Kwikstaarten gezien, ze zullen nu wel haast op zijn. 327 Boerenzwaluwen vlogen richting zuidwest. Er verblijven nog steeds redelijke aantallen Boerenzwaluwen rondom de telpost. Een Smelleken werd om 8.50 uur waargenomen, de vogel vloog strak richting het zuiden. De telling is om 10.00 uur afgebroken door regen. In de middag klaarde het op en John heeft nog een paar uur geteld. Hij begon om 13.00 uur. 6 Buizerden werden op grote hoogte waargenomen, deze vogels waren duidelijk op trek en zijn daarom op de lijst bijgeschreven. Een groep van 5 Zilvermeeuwen kon ook worden genoteerd. In de avond is ook geteld. Er werd begonnen met tellen om 16.45 uur. De avonden zijn al beduidend korter aan het worden en om 20.00 uur begint het al donker te worden. Een late eenzame Huiszwaluw werd gezien. Een groep van 5 Kleine Mantelmeeuwen vloog richting de kust en een groep van 7 Kokmeeuwen volgden kort daarna. Later op de avond werden 3 groepjes Blauwe Reigers op grote hoogte gezien. In totaal werden 19 Blauwe reigers geteld, de groepjes bestonden uit 8-7 en 4 vogels.

Blauwe reiger ©Toy Janssen
Blauwe reiger ©Toy Janssen
Grote zilverreigers ©Toy Janssen
Grote zilverreigers ©Toy Janssen
Grote zilverreiger ©Toy Jansen
Grote zilverreiger ©Toy Jansen

19-09-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De najaarstrek begint op andere telposten al aardig op gang te komen. Met name de Graspiepers en Vinken beginnen daar nu in aantallen over te komen. Bij ons gaat het nog wat bescheidener maar toch zien we al wat betere aantallen najaarstrekkers. Zo zijn vandaag 97 Vinken geteld, omdat er is gestopt met tellen om 10.00 uur konden de aantallen hoger uitvallen zijn. Op één telpost in het noorden werden vandaag al meer dan 2500 Vinken geteld. De Graspiepers blijven schaars bij ons en vandaag werden er maar 6 geteld. De aantallen Boerenzwaluwen beginnen af te nemen, vandaag werden er 76 geteld. De eerste Boomleeuweriken werden gezien, er zijn er 5 op de lijst genoteerd. In de avond is ook geteld. Er stond een harde wind en daardoor zijn waarschijnlijk niet veel vogels geteld. Er valt niet veel bijzonders te melden.

20-09-2007

Er is begonnen met tellen vandaag om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een stevige zuidwesten wind. Er werden 133 vogels geteld verdeeld over 15 soorten. Er valt verder weinig bijzonders te vermelden. Later op de middag heeft William vd Velden nog een poging gedaan. Na een uur tellen en 21 Boerenzwaluwen en 6 Groenlingen gaf hij het op.

Pimpelmees ©Teun van Kessel
Pimpelmees ©Teun van Kessel
Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen

21-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Meteen in het begin van de telling kwamen er kleine groepjes Vinken over de telpost. Na een half uur kwam een Grote Gele Kwikstaart recht over de telpost heen gevlogen. Een niet onaardig begin van de telling. Later op de ochtend werden ook kleine groepjes Graspiepers gezien. In totaal werden er vandaag 57 Graspiepers geteld. Ook werden nog 3 Grote Gele Kwikken meer gezien zodat het eindtotaal op 4 Grote Gele Kwikstaarten staat vandaag. De Vinken bleven met groepjes doorkomen op een manier die aan een echte najaarstelling doet denken. In totaal werden vandaag 194 Vinken geteld. De eerste Boomleeuwerik en de eerste Sijs werden op de lijst bijgeschreven. De Zanglijsters beginnen eveneens door te komen en er werden 6 Zanglijsters op hoogte boven de telpost waargenomen.

22-09-2007

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.53 uur. De Graspiepers beginnen nu echt door te komen en vandaag werden 218 vogels geteld. Er komen leuke groepen door en de grootste groep bestond uit 31 vogels. Ook de Vinken doen het voor de tijd van het jaar niet slecht en 282 vogels is een goed aantal. Er werd zelfs een groep van 59 vogels gezien, echt najaars! De Grote Gele Kwikstaarten zijn in heel Nederland goed aan het doorkomen en vandaag werden bij ons 3 vogels op de lijst bijgeschreven. Opvallend waren 13 Merels die solitair of in kleine groepjes hoog boven de telpost werden waargenomen. Leukste van de dag waren 2 Grote Zilverreigers die recht boven de telpost in zuidwestelijke richting vlogen.

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Roodkeelpieper ©Teun van Kessel
Roodkeelpieper ©Teun van Kessel
Aalscholvers ©Toy Janssen
Aalscholvers ©Toy Janssen

23-09-2007

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.00 uur. Het werd een zeer gevarieerde telling met leuke aantallen vogels. In totaal werden 2214 vogels geteld verdeeld over 41 soorten. Vandaag meer Graspiepers dan gisteren, vooral in de ochtend werden veel groepjes gezien. In totaal konden 388 Graspiepers genoteerd worden. Ook de Vinken blijven goed doorkomen en vandaag werden 509 vogels geteld. Om 9.00 uur werd het bekende geluid van een Roodkeelpieper gehoord. Teun had zijn camera klaar en het lukte om een foto te maken. De eerste Keep van het seizoen werd gehoord. Er werden vandaag veel Mezen waargenomen die duidelijk op trek waren. Er werden 7 Koolmezen geteld wat goed is voor een nieuw dagrecord. Naast Kool- en Pimpelmezen werden ook 2 zwarte Mezen gezien. De eerste Appelvink van de telpost werd door Thijs Fijen op grote hoogte waargenomen. Dit is de elfde nieuwe telpost soort van dit seizoen. Ook vandaag weer Grote Gele Kwikstaarten, er werden 3 vogels op de lijst bijgeschreven. De rovers deden het ook niet verkeerd: 8 Sperwers, 1 Torenvalk, 9 Buizerden en 1 Boomvalk. Om 14.38 uur zag Teun een Rode Wouw, dit is de eerste van dit seizoen. De vogel kwam recht over de telpost. Omstreeks 15.45 zag Peter vd Braak de eerste Slechtvalk van het seizoen. Dit was een volwassen mannetje.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster 93. Rode Wouw
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors 94. Houtduif
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart 95. Roodkeelpieper
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor 96. Zwarte Mees
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis 97. Kauw
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek 98. Keep
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper 76. Gaai 99. Appelvink
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht 77. Smelleken 100. Slechtvalk
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar 78. Zwartkop  
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus 79. Roodborsttapuit  
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw 80. Matkop  
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink 81. Rosse Grutto  
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit 82. Pijlstaart  
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans 83. Zwarte Ooievaar  
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief 84. Rietgors  
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier 85. Zwarte Specht  
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw 86. Pimpelmees  
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht 87. Zanglijster  
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus 88. Zwarte Kraai  
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees 89. Visdief  
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw 90. Grote Zilverreiger  
22. Watersnip 45. Purperreiger 68. Roodpootvalk 91. Boomleeuwerik  
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw 92. Sijs  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen