Week 7 (10 sept - 16 sept)

10-09-2007

Maandag is begonnen met tellen om 6.45 uur door Wim Gremmen en Leo Ballering. Het was zwaar bewolkt en af en toe viel er regen. Toch kwamen er ondanks het mindere wéér leuke aantallen vogels over de telpost. De Boerenzwaluwen blijven het goed doen en vandaag konden 1425 Boertjes op de lijst worden bijgeschreven. Er werd een groepje van 5 Goudplevieren gezien. 3 Grote Gele Kwikstaarten werden geteld, altijd leuk voor de telpost. We zien er niet zoveel. Een juveniel Smelleken kwam laag over de maïs aangevlogen. Wim zat achter zijn auto (vanwege de wind), het bankje was voor het Smelleken daardoor een leuke uitkijkpost. Hij zat hier dan ook enige minuten om daarna zijn reis voort te zetten. In de avond is geteld door Carel vd Sanden en Toy Janssen. Ook nu was het wéér niet al te best. In het begin van de telling kwamen aardig wat Boerenzwaluwen door maar dat viel later helemaal stil. Er werden 107 Boerenzwaluwen genoteerd. Er vlogen2 Gierzwaluwen hoog voorbij en hadden duidelijk haast om weg te komen. Leukste van de avond waren 12 Pijlstaarten die rechts van de telpost, op afstand, voorbij vlogen. Dit is een nieuw dagrecord!

Watersnip ©Toy Janssen
Watersnip ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen

11-09-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het werd een aangename telling met 916 vogels verdeeld over 22 soorten. Er beginnen leuke aantallen Aalscholvers over de telpost te komen en vandaag werden er 37 geteld. De rovers deden het niet slecht, er werden 11 sperwers, 4 Buizerden en 2 Boomvalken geteld. Een Smelleken kwam net na 11.00 uur door. Ook Spreeuwen konden vandaag geteld worden. Wederom trokken kleine groepjes over de telpost. In totaal werden 113 Spreeuwen geteld. Ook rondom de telpost verblijven nu grote aantallen Spreeuwen. Minder Zwaluwen vandaag, maar ze zijn volgens mij nog lang niet op getuige het grote aantal wat rond de telpost verblijft. Verder leuk om te vermelden zijn een Putter en een Tapuit. Hoogtepunt van de dag was een Zwarte Ooievaar (eindelijk!!) die, links, op enige afstand van de telpost voorbij vloog.
In de avond is ook geteld. Uitgezonderd van een Boomvalk valt er niet veel te vermelden.

12-09-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was goed weer met weinig wind. Een Bruine Kiekendief trok over de telpost om 8.55 uur. Dit is alweer de 18de Bruine Kiekendief van dit seizoen! Verder nog 3 sperwers en 1 Buizerd. De eerste Rietgors van het seizoen werd gehoord toen hij recht over de telpost vloog. Er werden vandaag 3 Graspiepers geteld, ook rondom de telpost verblijven nu Graspiepers. Een teken dat het gaat beginnen met de aantallen!! De Watersnippen blijven het leuk doen sinds vorige week en ook vandaag werden er 5 genoteerd. In de ochtend werden leuke groepen Zwaluwen op trek gezien. In totaal werden 640 Boerenzwaluwen, 61 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw geteld. Na de middag werden alleen nog maar lokale Zwaluwen gezien. Hoogtepunt van de dag was een Morinelplevier die door Wil werd opgemerkt links van de telpost. De vogel vloog tussen de Zwaluwen en kon met de telescoop goed bekeken worden. Helaas besloot deze vogel in noordwestelijke richting door te vliegen. Hij verdween dan ook snel uit zicht. In de avond is ook geteld. Er werden nog 365 Boeren- en 8 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. Leuk was een Goudplevier maar verder was er niet veel trek. Tegen de schemer vlogen enorme aantallen Boerenzwaluwen rondom de telpost, de aantallen liepen in de 1000++. Dit is ieder jaar rond deze tijd te zien. De vogels overnachten in de maïs. De zwermen zijn zo groot dat het wel muggen lijken. We zitten nu op 17044 getelde vogels in de maand september. Vorig jaar hadden we 15629 vogels in de hele maand september. We hebben nu in totaal dit seizoen 30275 vogels, vorig jaar hadden we in de maand augustus en september in totaal 20831 vogels. Niks mis met de aantallen dus!

Aalscholvers ©Toy Janssen
Aalscholvers ©Toy Janssen
Zwarte specht ©Toy Janssen
Zwarte specht ©Toy Janssen

13-09-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. In het begin van de telling was het zwaar bewolkt en stond er een lichte noordwesten wind, later trok het open en draaide de wind naar het noordoosten. In de ochtend werden, net zoals in de voorgaande dagen, veel Boerenzwaluwen geteld. Opnieuw een telling boven de 1000 exemplaren. Het lijkt erop dat de telpost dit seizoen zich in een trekbaan bevindt. Er werden in totaal vandaag 1165 Boerenzwaluwen geteld. Na de middag was het opnieuw moeilijk tellen vanwege de enorme aantallen die lokaal in de Maashorst verblijven. We hebben dit seizoen nu 20143 Boerenzwaluwen geteld. Beste jaar tot nu was 2006 met 11963 vogels. Met de stroom Boerenzwaluwen lijken ook de Boomvalken mee te vliegen. Ook deze soort zien we dit seizoen met opvallend hoge aantallen over de telpost komen. Ook vandaag werden 2 Boomvalken geteld. We zitten nu op 39 Boomvalken!! In 2006 werden in totaal 24 Boomvalken geteld, daarvoor kwamen we niet verder dan 10 Boomvalken. Dit kan haast geen toeval zijn. Een Zwarte Specht vloog hoog over de telpost en werd gevolg tot hij boven Nistelrode uit zicht verdween, hij is daarom op de lijst bijgeschreven. Een eenzame Gierzwaluw vloog richting zuid. Opnieuw Watersnippen, vandaag werden er 3 geteld. Verder van de rovers nog 12 Sperwers en 3 Buizerden. In de avond is ook geteld. Er was erg weinig trek. Er werden maar 23 vogels geteld. Leukste waren 4 Watersnippen.

14-09-2007

Wil Verbossen is begonnen met tellen om 8.00 uur vandaag. Niet veel trek ondanks het redelijk goede wéér. Er werden 357 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 325 exemplaren. Buiten 1 Boomvalk is er niet veel te vermelden. In de middag heeft Jan vd Tillaart een uurtje geteld. Jan kwam niet veel verder dan 49 Boerenzwaluwen en 4 Kieviten.

Paapje Toy Janssen
Paapje Toy Janssen
Kievit ©Toy Janssen
Kievit ©Toy Janssen

5-09-2007

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Om 8.30 uur werden op enige afstand 2 Grote Zilverreigers waargenomen die in zuidwestelijke richting wegtrokken. Een opvallend aantal Kneuen werden gezien die duidelijk wegtrokken. Dat is met Kneuen niet altijd eenvoudig bij ons op de telpost. In totaal werden vandaag 104 Kneuen geteld. De eerste Zanglijster van het seizoen werd hoog boven de telpost gehoord en gezien. 3 Zwarte Kraaien kwamen op hoogte voorbij en vlogen strak door. Een leuke groep van 11 Putters vloog links voorbij de telpost. Een late Fitis verbleef in de maïs en zal waarschijnlijk vanavond zijn weg voortzetten. Om 9.16 uur kwam uit de zon een Visdiefje op de telpost af gevlogen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Er zijn niet veel Zwaluwen meer rondom de telpost en vandaag werden 403 Boertjes genoteerd die richting het zuidwesten vlogen. In de middag werden nog 2 Boomvalken en 3 Sperwers geteld.

16-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Het werd een dag met een leuk aantal soorten. In totaal werden 1012 vogels geteld verdeeld over 32 soorten. Een groep van 10 Goudplevieren kwam recht over ons hoofd heen. Zo plotseling als ze verschenen verdwenen ze weer. De Graspiepers beginnen te komen en vandaag konden er 34 genoteerd worden. Een juveniele Wespendief vloog over om 10.30 uur. De Gele Kwikstaarten zijn nagenoeg op en vandaag werden er 7 geteld. De Witte Kwikstaarten daarentegen beginnen met grotere aantallen te komen en er werden vandaag 22 vogels geteld. Een juveniele Morinelplevier kwam links voorbij de telpost gevlogen om 9.05 uur. Dit is alweer de 9de Morinel van dit seizoen! Vandaag meer Boerenzwaluwen dan gisteren maar toch kun je merken dat er al veel vogels zijn verdwenen,vandaag werden 757 Boertjes geteld. In de middag niet veel roofvogeltrek. We moeten het doen met 2 Sperwers, 1 Torenvalk en 2 Buizerden. Tussen de Boerenzwaluwen werden nog wel 4 Boomvalken geteld. Om 12.40 uur kwam een hard geluid uit de greppel voor het bankje. 2 Wezels kwamen al vechtend omhoog en waren korte tijd op nog geen 2 meter te zien. Helaas ging alles te snel voor een foto.

Visdief ©Toy Janssen
Visdief ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster  
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors  
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart  
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor  
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis  
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek  
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper 76. Gaai  
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht 77. Smelleken  
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar 78. Zwartkop  
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus 79. Roodborsttapuit  
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw 80. Matkop  
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink 81. Rosse Grutto  
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit 82. Pijlstaart  
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans 83. Zwarte Ooievaar  
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief 84. Rietgors  
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier 85. Zwarte Specht  
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw 86. Pimpelmees  
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht 87. Zanglijster  
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus 88. Zwarte Kraai  
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees 89. Visdief  
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw 90. Grote Zilverreiger  
22. Watersnip 45. Purperreiger 68. Roodpootvalk    
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief