Week 5 (27 aug- 2 sept)

27-08-2007

Maandag is begonnen met tellen om 13.15 uur door Wim Gremmen. Er kwamen in de middag grote groepen Boerenzwaluwen over de telpost. Vaak zaten daartussen Huiszwaluwen, soms vlogen de vogels op grote hoogte waardoor het moeilijk tellen was. Aan het einde van de middag waren 763 Boerenzwaluwen en 160 Huiszwaluwen genoteerd. De laatste restjes van de Gierzwaluwen komen nog door en vandaag werden er 3 geteld. Ondanks gunstige omstandigheden niet veel rovers, we moesten het doen met 4 Sperwers, 1 Boomvalk en 2 Buizerden. Er is doorgeteld tot 21.00 uur. In de avond was niet veel trek. Net voor de schemer inviel kwam een kleine grijze valk laag over de maïs richting de telpost gevlogen. De vogel was mooi egaal grijs en had een snelle vleugelslag. Af en toe kantelde de vogel in de vlucht. Al snel werd duidelijk dat dit een volwassen mannetje Roodpootvalk was. De vogel verdween richting de boerderij die rechts achter de telpost staat. Later werden ter plekke nog de Nachtzwaluw en 1 Ransuil gezien. Een Das werd gezien toen hij de weg overstak.

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Wulp ©Toy Janssen
Wulp ©Toy Janssen

28-08-2007

Dinsdag is in de middag een klein uurtje geteld door Leo Ballering. Leuk waren 25 Oeverzwaluwen. Verder nog 101 Boerenzwaluwen en 16 Huiszwaluwen. In de avond is ook geteld. Er werden 58 vogels geteld verdeeld over 9 soorten. Een groep van 13 Blauwe Reigers trok op afstand voorbij de telpost. Een juveniele Bruine Kiekendief kon worden bijgeschreven om 19.41 uur. Later op de avond werden de Das, Nachtzwaluw en Ransuil weer gezien.

29-08-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. Er werden 610 vogels geteld verdeeld over 20 soorten. Vandaag de vijfde nieuwe telpost soort. Een juveniele Gekraagde Roodstaart werd gezien in de maïs. Opmerkelijk waren 64 Grote Lijsters die in 3 groepen voorbij de telpost vlogen. Ondanks ideale omstandigheden voor roofvogeltrek werden niet echt veel vogels gezien. Toch konden nog 2 Bruine Kiekendieven, 7 Sperwers en 7 Buizerden op de lijst worden bijgeschreven. Extra gegevens over de Bruine Kiekendieven: juveniele vogel (7.51) en een adult ?(11.42). Een Wespendief trok om 10.40 uur over de telpost. Er verblijft een steeds grotere groep Zwaluwen rondom de telpost. Hierdoor wordt het tellen niet makkelijker. Toch vertrekken er iedere keer groepen vogels die weer door anderen worden aangevuld. We zien ook erg veel juveniele vogels, het lijkt erop dat het een goed broedseizoen is geweest. Vandaag werden 409 Boerenzwaluwen en 43 Huiszwaluwen geteld. Verder werden nog een Paapje en 6 Tapuiten waargenomen. Voor de Tapuiten is dit een evenaring van het dagrecord.
In de avond is ook geteld. Er werd begonnen om 17.00 uur. Het werd een rustige avond met maar 58 vogels. Een Putter is het vermelden waard, verder werd niet veel bijzonders gezien. De Nachtzwaluw is nog steeds aanwezig, de Das werd vanavond niet gezien.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Jansen
Boerenzwaluw ©Toy Jansen
Bruine kiekendief ©Toy Janssen
Bruine kiekendief ©Toy Janssen

30-08-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 7.20 uur. Je kunt al goed merken dat het in de ochtend later licht wordt en ook het wéér lijkt te gaan veranderen. Vandaag eindelijk weer eens een Witgatje en 2 Watersnippen, de steltjes hebben het een beetje af laten weten in augustus. De eerste Geelgors die duidelijk op trek was werd genoteerd. De Zwaluwen waren in de meerderheid, er werden 114 Boeren- en 22 Huiszwaluwen geteld. Ook werden er nog 8 Gierzwaluwen geteld. In de avond is ook geteld. Het was zwaar bewolkt en er stond een matige noordwesten wind. De eerste Zilvermeeuw van het seizoen kon worden opgeschreven. 2 Zomertortels vlogen in zuidoostelijke richting over de telpost. Verder vloog er niet veel bijzonders en de telling werd om 19.45 afgebroken vanwege regen.

Grauwe Ganzen ©Toy Janssen
Grauwe Ganzen ©Toy Janssen
Vos ©Toy Janssen
Vos ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

31-08-2007

Vrijdag is begonnen met tellen om 08.00 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het was geen al te best wéér en daardoor werd er weinig en ook kort geteld. In totaal werden 70 vogels geteld waarvan 52 Boerenzwaluwen. Verder valt er niets bijzonders te melden.

Augustus

Deze maand is alweer voorbij en het is de beste augustus maand geworden sinds we met tellen begonnen zijn. Dit zal ook zeker met het mooie wéér te maken hebben. Het begon met de enorme aantallen Gierzwaluwen. Het lijkt erop dat deze vogels dit jaar massaal door het binnenland getrokken zijn. Tel collegae aan de kust klaagden over het ontbreken van de Gierzwaluwen. Ook de Wespendieven hebben het goed gedaan. Ook de andere rovers doen het goed, zo hebben we al redelijke aantallen Buizerden gezien en een behoorlijk aantal Sperwers. Over Ooievaars viel niet te klagen. Laten we hopen dat dit een trend zet voor de rest van het seizoen. Hieronder wat statistieke gegevens.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405

01-09-2007

Vandaag was de telpost in een nevel verhuld. Een vroege Vos kwam daardoor waarschijnlijk dicht bij de telpost en jaagde ongestoord in de berm. In de maïs werden nogal wat zangertjes gehoord en gezien. Eén van deze vogels zat recht achter de telpost. De vogel liet zich enkele malen goed bekijken. Bij het zien van de brede staart kwamen we tot de conclusie dat dit een Snor moest zijn. Ook andere kenmerken wezen hierop, snavel, kleur etc. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Ook werden 2 Fitissen (nieuw dagrecord) en 1 Tjiftjaf gedetermineerd. Ook vandaag nog steeds Gierzwaluwen er zijn er 12 geteld. Later kwamen ook nog wat rovers over. 1 juveniele Bruine Kiekendief werd om 12.10 uur gezien. Een eenzame Wespendief trok over om 10.40 uur, verder nog 4 Sperwers en 1 Torenvalk. Rondom de telpost werden 8 Tapuiten waargenomen, dit is een nieuw dagrecord!

02-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 6.35 uur. Vanwege het mindere wéér ook nu niet echt veel trek. Alleen de Zwaluwen kwamen met redelijke aantallen over de telpost. Er werden 564 Boeren- 2 Oever- en 5 Huiszwaluwen geteld. Een adult ? Bruine Kiekendief werd om 11.05 gezien. Een Grote Gele Kwikstaart, de tweede van dit seizoen, kon ook worden genoteerd. Vandaag werd de traditionele brunch van de Vogelwacht op de telpost gehouden. We konden het helaas niet helemaal droog houden.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster  
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors  
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart  
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor  
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis  
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek  
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper    
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht    
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar    
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus    
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw    
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink    
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit    
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans    
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief    
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier    
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw    
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht    
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus    
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees    
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw    
22. Watersnip 45. Purperreiger 68. Roodpootvalk    
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitisen