Week 3 (13 - 19 aug)

13-08-2007

Wim heeft vandaag een uurtje geteld in de ochtend. Leuk was een Grote Mantelmeeuw. Verder had Wim 40 Boerenzwaluwen en daar bleef het bij. In de avond is geteld vanaf 17.45. Meteen in het begin van de telling werd een ? Sperwer op grote hoogte waargenomen. De vogel vloog in zuidwestelijke richting over de telpost. Meteen daarop volgend werden een Buizerd en een ? Bruine Kiekendief gezien. Ook deze vogels vlogen op grote hoogte in zuidwestelijke richting. De Bruine Kiekendief was een 2de kalenderjaar en had een gehavend verenkleed. De vogel kwam door om 17.45 uur. 5 minuten eerder werd op dezelfde hoogte en richting de eerste Wespendief van het seizoen op trek gezien. Dit was een mannelijke vogel. Naast een Zomertortel en een eenzame Gierzwaluw werd niet veel meer gezien.

Zomertortel ©Toy Janssen
Zomertortel ©Toy Janssen
Reebok ©Toy Janssen
Reebok ©Toy Janssen

14-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wim Gremmen telde tot 12.00 uur 276 vogels verdeeld over 11 soorten. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 205 exemplaren. De aantallen Gele Kwikstaarten beginnen gestaag toe te nemen en vandaag werden er 20 geteld. Het derde Paapje van het seizoen werd bijgeschreven en de eerste Grauwe Ganzen konden worden genoteerd.
In de avond is geteld vanaf 17.00 uur. Naast 4 Watersnippen en een Zomertortel werd er niet veel bijzonders gezien. De telling is afgebroken vanwege regen. Er werden vandaag geen lokale Wespendieven waargenomen.

15-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 08.15 uur door Wim Gremmen. De telling begon met mooi weer en ook de vogels leken aardig te vliegen. Een harde wind stak echter de kop op en de aantallen zakte snel in. De Boerenzwaluwen waren weer in de meerderheid en 102 vogels konden worden geteld. Verder werd er niet veel bijzonders gezien. Van Wespendieven was vandaag geen spoor te bekennen.

Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

16-08-2007

Wim Gremmen en Carel vd Sanden zijn vandaag begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend viel er nogal wat regen maar het buienradar gaf aan dat dit zou overtrekken, dus werd er doorgeteld tot 12.45 uur. Er werden 261 Boerenzwaluwen geteld en ook nog 13 Gierzwaluwen. De eerste Grote Lijsters konden worden genoteerd, in totaal werden 15 exemplaren gezien. Er was verder niet veel trek van betekenis. Ook vandaag werden geen Wespendieven waargenomen. In de avond is geteld vanaf 16.45 uur. Een leuke avond telling die begon met een harde wind die later op de avond afnam. In het eerste uur werden wat Huiszwaluwen geteld. Er trokken 3 Zomertortels over die allen even invielen in het veldje voor de telpost. De Gierzwaluwen zijn nog niet op en vanavond werden er 27 geteld. We zitten dit seizoen al op het mooie aantal van 5392 Gierzwaluwen. Leukste van de avond was een ? Blauwe Kiekendief. De vogel bevond zich plots rechts van de telpost en als Willie de Vries de vogel niet gezien had dan hadden we hem waarschijnlijk gemist. Dit is een zeer vroege Blauwe Kiekendief. In 2003 hadden we ook een vroege vogel, dit was toevallig ook op 16 augustus.

18-08-2007

Er is in de vroege ochtend begonnen met tellen door Leo Ballering om 6.00 uur. Er kwamen wat Gele Kwikstaarten over de telpost en een enkele Blauwe Reiger. Pas later op de ochtend begonnen er meer vogels te vliegen. Een Duinpieper werd gehoord en gezien om 8.13 uur. De vogel viel in het maïs maar kon niet meer worden terug gevonden. De eerste Tapuit van het seizoen werd op het omgeploegde veldje gezien. Een mooi aantal van 8 Zomertortels werd geteld. Dit is de tweede beste telling voor de Zomertortel van de telpost. De Gierzwaluwen blijven toch nog lekker doorkomen en vandaag konden er 83 worden genoteerd. De lokale Wespendieven zijn op 2 vogels na schijnbaar verdwenen. De vogels zijn al vanaf maandag niet meer waargenomen. De 2 vogels die we nu nog zien zijn de vogels van het broedgeval. Vandaag werden door Chris van Lieshout de 2 juveniele vogels gezien.

Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen

19-08-2007

Het was vandaag een onderhoudende dag op de telpost. Het telseizoen is nu echt op gang gekomen. In de ochtend begonnen de Gele Kwikstaarten al flink door te komen. Er werden veel kleine groepjes gezien en aan het eind van de dag stond de teller op 110 vogels. Een heel mooi aantal. Ook vandaag flink wat Gierzwaluwen en het aantal van 169 overtrof het dagrecord van vorig jaar. Vandaag wederom een hoog aantal van 6 Zomertortels. De Boerenzwaluwen, en met name juveniele vogels, beginnen in goede aantallen door te komen. Vandaag werden er 523 geteld. Verder nog 3 Oever- en 71 Huiszwaluwen. Prachtige Wespendieven trek begon al in de ochtend en zette tot in de middag door. In totaal werden 16 Wespendieven geteld, hier volgen de tijden van doorkomst: 2(10.55), 1(11.05), 1(11.20), 1(11.55), 2(12.05), 1(12.15), 2(13.30), 1(13.37), 2(14.07), 1(14.13), 1(14.17) en 1(15.08). Ook andere soorten rovers maakten gebruik van de gunstige trek omstandigheden en er werden nog 8 Buizerden, 2 Sperwers en 2 Boomvalken genoteerd. In de ochtend hadden we via internet gehoord dat er ongeveer 40 (vermoedelijke) Vale Gieren gezien waren in Soest. We grapten nog dat deze onderweg naar de Brobbelbies waren. Om 14.30 schreeuwde Wim Gremmen: DAAR KOMEN ZE!!!!!!! Alle blikken waren meteen gericht in de richting die Wim aangaf. Al snel zagen we dat het hier om Ooievaars ging. Een grote groep Ooievaars hing hoog recht voor de telpost. De vogels cirkelden door elkaar dus het was erg moeilijk om het aantal vast te stellen maar het moesten er zeker 50 zijn. De vogels hebben zeker een half uur rondom de telpost gehangen alvorens ze in noordoostelijke richting verdwenen. Later kon met behulp van foto's het juiste aantal bepaald worden. Het werden er 60!!!!! Onnodig om te vermelden dat het hier om een nieuw dagrecord gaat!!

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw    
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief    
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans    
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu    
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster    
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief    
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper    
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht    
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar    
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus    
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw    
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink    
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit    
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief      
15. Tjiftjaf 38. Bergeend      
16. Torenvalk 39. Paapje      
17. Buizerd 40. Kwartel      
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter      
19. Kleine Karekiet 42. Visarend      
20. Ringmus 43. Groenling      
21. Scholekster 44. Wulp      
22. Watersnip 45. Purperreiger      
23. Graspieper 46. Merel      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

  1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
  2. 11-08-2007 Kwartel
  3. 11-08-2007 Bergeend
  4. 12-08-2007 Purperreiger

Nieuwe dagrecords in 2007:

  1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
  2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
  3. 11-08-2007 1 Kwartel
  4. 11-08-2007 1 Bergeend
  5. 12-08-2007 1 Purperreiger
  6. 19-08-2007 60 Ooievaars