Week 2 (6 - 12 aug)

06-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 12.00 uur. Het was erg warm en als Carel vd Sanden en William Dijselbloem niet op kwamen dagen dan had Wim Gremmen de telling snel afgebroken. De Gierzwaluwen zijn toch nog niet helemaal op en ieder uurtje werden er vogels genoteerd. Op het einde van de telling stond het aantal op 261. De eerste Grote Gele Kwikstaart van het seizoen kon ook bij worden geschreven. Verder nog een Boomvalk en een Witgatje. De telling werd gestaakt om 19.45 uur vanwege regen.

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen

07-08-2007

Overdag is niet geteld maar om 17.15 was de telpost weer bemand. Het leek erop dat het zou gaan regenen maar desondanks bleef het een droge avond. Er kwamen 10 Blauwe Reigers over de telpost, de vogels vlogen in kleine groepjes. Gerard van Aalst belde nog op van de andere telpost met de vraag of wij de 2 Grote Zilverreigers nog hadden opgemerkt. Deze hadden wij helaas niet gezien. Wel zagen we op zeer grote hoogte een Slobeend. Dit is pas de tweede keer dat een Slobeend op de telpost wordt gezien. Vanavond maar 9 Gierzwaluwen, dat is wel even wennen.

08-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Tini vd Elsen en Ad van Wanroij. Een matige ochtend telling met een paar leuke soorten. Zo werden een Groenpootruiter en 3 Wulpen waargenomen. Een Zomertortel kon ook op de lijst worden bijgeschreven. De Gierzwaluwen zijn bijna allemaal vertrokken getuige het aantal van 14 wat vandaag geteld is. Verder zagen zij ter plekke 5 haviken die bij elkaar in de lucht hingen. Ook veel Buizerden en Torenvalken. Hoogtepuntje waren 7 Wespendieven die samen in de lucht hingen, 3 van de vogels werden vlinderend waargenomen.
In de avond is geteld door Toy en Willie de Vries. Zij wisten in 2.5 uur 1 Gierzwaluw op de lijst bij te schrijven. Leuk waren 2 ? en 2 ? Wespendieven die langere tijd vanaf de telpost te zien waren.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Kleine Mantelmeeuw ©Toy Janssen
Kleine Mantelmeeuw ©Toy Janssen

10-08-2007

Gisteren heeft het zowat de hele dag geregend, er is dus niet geteld. Vandaag werd de draad weer opgepakt. Wim Gremmen is begonnen met tellen om 08.00 uur. Vanwege drukke landbouw werkzaamheden is Wim links van de telpost gaan staan. Dit was ongeveer 400 meter van de normale plek. Er waren niet veel vogels te zien. Wel 2 Groenpootruiters en 3 Witgatjes werden geteld.
In de avond is ook geteld. Ook nu niet veel vogels maar wel een paar leuke soorten. Zo werd een juveniele Bruine Kiekendief om 19.20 uur gezien. Verder 3 Goudplevieren die zwijgzaam over de telpost vlogen. Een Boomvalk heeft bijna de hele avond in één van de bomen van de drie Vennen gezeten.

11-08-2007

Vanwege mestactiviteiten op het veldje voor de telpost hebben we in de ochtend geteld op de plek waar Wim gisteren stond. Het was zeer goed weer. De aantallen vogels waren niet spectaculair maar de soorten maakten dit ruimschoots goed. Zo werd al vroeg in de ochtend de eerste Visarend van het seizoen gezien. De vogel kwam over de telpost om 10.00 uur. Onder de Visarend werd een Groenpootruiter waargenomen. De vogel werd ook roepend gehoord. Even later werd een Bergeend gezien, dit is een nieuwe soort voor de telpost. Een Zwarte Ruiter werd gehoord en even later gezien, dit is de derde waarneming ooit voor de telpost van een Zwarte Ruiter. Het sproeien van mest was afgelopen en na een korte inspectie konden we de eigen telpost weer bemannen. De eerste Paapjes konden op de lijst worden bijgeschreven. Om 13.45 uur kwam van achter de telpost een Kwartel aangevlogen. De vogel vloog laag links van de telpost in zuidoostelijke richting verder. Een bijzondere waarneming en natuurlijk een nieuwe soort. Verder vandaag veel Wespendieven rondom de telpost.

Paapje ©Toy Janssen
Paapje ©Toy Janssen
Nijlgans ©Toy Janssen
Nijlgans ©Toy Janssen

12-08-2007

Een warme maar rustige dag op de telpost. In de ochtend werd een Purperreiger gezien, de vogel vloog in zuidwestelijke richting voorbij de telpost. Dit is een nieuwe soort. Er kwamen redelijk wat groepjes Gierzwaluwen over de telpost, in totaal werden 73 vogels geteld. Er beginnen ook wat meer Gele Kwikstaarten te komen. Vandaag werden er 20 geteld, dit zullen er in de komende week wel meer gaan worden.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend      
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik      
03. Nijlgans 26. Kievit      
04. Boomvalk 27. Zilverplevier      
05. Witgat 28. Zomertortel      
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan      
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart      
08. Holenduif 31. Goudplevier      
09. Gierzwaluw 32. Sperwer      
10. Oeverzwaluw 33. Putter      
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart      
12. Huiszwaluw 35. Slobeend      
13. Boompieper 36. Groenpootruiter      
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief      
15. Tjiftjaf 38. Bergeend      
16. Torenvalk 39. Paapje      
17. Buizerd 40. Kwartel      
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter      
19. Kleine Karekiet 42. Visarend      
20. Ringmus 43. Groenling      
21. Scholekster 44. Wulp      
22. Watersnip 45. Purperreiger      
23. Graspieper 46. Merel      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

  1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
  2. 11-08-2007 Kwartel
  3. 11-08-2007 Bergeend
  4. 12-08-2007 Purperreiger

Nieuwe dagrecords in 2007:

  1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
  2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
  3. 11-08-2007 1 Kwartel
  4. 11-08-2007 1 Bergeend
  5. 12-08-2007 1 Purperreiger