Week 12 (18 okt - 24 okt)

Maandag was Jan weer te vinden op de telpost. met 726 vogels werd het een matige dag voor de tijd van het jaar. De veldleeuweriken trokken door met een aantal van 188. De Houtduiven beginnen ook op gang te komen, vandaag 58 vogels. De echte trek van Houtduiven vind bij ons plaats in november, er worden dan grote aantallen geteld. Ook leuk vandaag waren 4 Watersnippen. Hoogtepunt was een Gierzwaluw, nooit eerder werd een Gierzwaluw zo laat op onze telpost gezien.

Vroeg in de ochtend ©Toy Janssen
Vroeg in de ochtend ©Toy Janssen
Vroeg in de ochtend ©Toy Janssen
Vroeg in de ochtend ©Toy Janssen

Dat de trek nog steeds volop aan de gang is werd dinsdag bewezen. Met 7283 vogels werd dit de beste dag tot nu toe. Verscheidene dagrecords moesten eraan geloven. Nieuwe dagrecords waren onder andere: Roek, 67 vogels, Boomleeuwerik, 33 vogels, Grote Lijster, 316 vogels. Even werd er via internet op geattendeerd dat de Grote Lijsters misschien wel eens een landelijk record kon zijn. Dit werd echter de volgende dag ongedaan gemaakt met de meldingen van 2424 en 1531 Grote Lijsters op respectievelijk 12-10-2003 en 13-10-1990, dit was op telpost De Vulkaan (Den Haag). Het is wel tot nu toe het Nederlands record van dit jaar geworden. De vogels trokken zonder uitzondering allen van oost naar west. Het hoogtepunt van de trek lag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tussen 10-11 uur groepjes van 4-30-27-22-51 en tussen 11-12 uur 2 groepen van 58 en 65. De Veldleeuweriken waren goed voor bijna een dagrecord, met 1159 verschilde dit ongeveer 30 vogels. Het oude dag record Veldleeuweriken dateert van 13-10-2001 met 1184 vogels. Ook de Vinken waren met 3357 de op een na beste telling. Een evenaring van het dag record kwam op naam van de Sperwer met 39 vogels. Ook de Graspiepers lijken nog niet op te zijn, vandaag 581 exemplaren. Opmerkelijk is het aantal Graspiepers dit jaar, tot nu toe 10.315 vogels. Dit is 2 x zoveel als normaal in een jaar. Andere leuke soorten van de dag waren een Slechtvalk, Goudplevier, Smelleken en een Kruisbek.

Woensdag werd een dag met lichte regen. Ondanks hierdoor was er toch een goede Veldleeuwerik trek, in totaal vlogen 701 Veldleeuweriken over de telpost. Ook op andere telposten was er trek ondanks de ongunstige omstandigheden. Totaal vandaag 1449 vogels. Ook ook leuk waren 3 Grote Gele Kwikstaarten.

William vd Velden en regenboog ©Toy Janssen
William vd Velden en regenboog ©Toy Janssen
William vd Velden en regenboog ©Toy Janssen
William vd Velden en regenboog ©Toy Janssen

Vrijdag ochtend werd opnieuw een dag met een hoog aantal vogels. De trek is nog volop in gang. Vooral de Vinken doen het goed, vandaag 1395 exemplaren. De Veldleeuweriken komen ook nog steeds met grote aantallen over de telpost. Vandaag precies 1000 vogels. Ook de Graspiepers zijn nog niet op, 598 vogels. Vandaag ook de eerste Rietganzen. Of deze vogels tot de Toendra of Taiga soort behoorde kon niet worden vastgesteld, zij werden daarom genoteerd als Rietgans spec.

Zaterdag is er vanwege het slechte weer niet geteld.

Zondag werd al in het donker begonnen met tellen. De meeste tellers waren al heel vroeg aanwezig. Het weer was goed voor een leuke dag. Met 5530 vogels werden de verwachtingen in ieder geval beloond. Vandaag waren het wederom de Vinken die met grote aantallen doorkwamen, 2687 vogels. In totaal dit jaar tot nu toe 10778 Vinken, ook dit is een nieuw record. Ook 12 Staartmezen vandaag over de telpost, dit is een evenaring van het oude dag record. En tevens een nieuwe soort voor dit jaar. Omstreeks 11.15 uur kwam er een lichte roofvogel uit het noorden gevlogen. Gezien de stand van de vleugels was niet helemaal duidelijk wat dit kon zijn. Er werd Visarend geroepen, echter naarmate de vogel dichterbij kwam leek het toch om een Buizerd te gaan. Dit was echter wel een fors exemplaar. Omdat het deze week toch de week van de records is kan ik alvast mededelen dat we dit jaar al 62.272 vogels geteld hebben. Het oude jaar record stond op 58.160. Vorig jaar hadden we in november ongeveer 14.000 vogels. We kunnen dus theoretisch boven de 70.000 eindigen. We zullen zien....

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen

Vandaag op de telpost van Gerard van Aalst viel een Grote Pieper in. Gerard waarschuwde Jan Verhoeven en mij. Niet lang daarna konden we de vogel zien opvliegen op hetzelfde stukje als waar kortgeleden ook de Duinpieper heeft gezeten. De vogel vloog het begrazingsgebied in en kon in de dode berk bij het eerste plasje mooi bekeken worden. Daarna is hij richting vierlanden punt weggevlogen. Er is nog gezocht naar de vogel echter zonder resultaat. De vogel zat helaas te ver weg om te fotograferen. De Grote Pieper is voor de Maashorst voor zover wij weten een nieuwe soort.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83. Beflijster
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84. Barmsijs
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85. Smient
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86. Rode Wouw
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87. Rietgans
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88. Staartmees
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89.
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91.
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter
 4. Beflijster

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken
 19. 19-10-2004 67 Roeken
 20. 19-10-2004 33 Boomleeuweriken
 21. 19-10-2004 316 Grote Lijsters
 22. 19-10-2004 39 Sperwers (evenaring dagrecord)
 23. 24-10-2004 12 Staartmezen (evenaring dagrecord)