Week 11 (11 okt - 17 okt)

Zaterdag en zondag zijn over Falsterbo 3083 Buizerden waargenomen. In combinatie met oostelijke wind kan het voorkomen dat we een soortgelijke situatie als vorig jaar meemaken. Toen kwamen in 2 dagen ongeveer 350 Buizerden over de telpost. De weersvooruitzichten zien er veelbelovend uit. Nu maar afwachten......... Jan is er in ieder geval klaar voor.

De vakantie van Jan Verhoeven is begonnen. Hij is nu dagelijks aanwezig op de telpost. Maandag is de eerste telling geworden die hij alleen heeft uitgezit. De Kolganzen blijven doorkomen, vandaag 51 vogels. Ook een Blauwe Kiekendief trok over de telpost, de tweede van het jaar. De andere roofvogels deden het niet echt slecht al werden meerdere vogels verwacht. 22 Buizerden, 3 Haviken en 5 Sperwers werden gezien. 2 Goudplevieren vlogen over. Tot nu toe vallen de aantallen Goudplevieren tegen. De Kruisbekken lijken weer helemaal terug, vandaag wederom 8 vogels.

Dinsdag had Jan gezelschap van Tini vd Elsen en Ad van Wanrooy. Vandaag weer een Goudplevier. De Spreeuwen waren echt los, groepen van 1200, 105, 1300, 350 en 450 trokken over, in totaal vandaag 3558 vogels. Ook weer een Wulp, deze soort laat het dit jaar echt afweten. Een late Roodborsttapuit trok ook over de telpost. De verwachte roofvogel trek bleef uit, vandaag 14 Buizerden, 2 Haviken, 2 Sperwers en 1 Torenvalk. De Veldleeuweriken lijken dit jaar niet allemaal op de telpost rond te blijven hangen, vandaag 158 vogels.

Woensdag was Jan opnieuw vroeg op de telpost aanwezig. Het werd een matige dag met 859 vogels. Het aantal vogels dit seizoen ligt ten opzichte van de voorgaande jaren hoog. Met 40291 vogels tot nu toe zou dit wel weer eens een nieuw record kunnen worden. Verder had Jan vandaag een nieuwe soort voor de telpost. Een Beflijster kwam aangevlogen en viel ergens in, de vogel kon echter niet terug worden gevonden. Vandaag wederom een Goudplevier. De roofvogels blijven, ondanks de hoge verwachtingen, weg. Vandaag 29 Buizerden, 1 Havik en 2 Sperwers. De Rode Wouw wil nog maar niet komen. Andere hoogtepunten, een Grote Gele Kwikstaart en 3 Kruisbekken.

Vrijdag werd na een dag rust van Jan weer enthousiast begonnen met tellen om 07.30 uur. Verrassend vandaag nog 6 Boerenzwaluwen. Een Vrouwtje Smelleken vloog dichtbij over. Ook een mannetje Grote Gele Kwikstaart kwam op korte afstand over. Tevens vandaag de eerste Barmsijs. De aantallen vogels beginnen duidelijk af te nemen, vandaag 863 vogels.

Zaterdag werd een rustige dag. Om 11 uur werd gestopt met tellen omdat er niet veel meer vloog. Vandaag wederom een Boerenzwaluw, de vogel vloog op hoge afstand en had duidelijk haast om weg te komen. Vorig jaar hadden we de laatste op 22 oktober. Een grote zwerm Veldleeuweriken van 240 vogels trok over. Vandaag ook de eerste Smient van dit jaar over de telpost.

Vandaag was onze jaarlijkse trekteldag. Op de bestaande post werd normaal geteld. In het artikel vogelteldag 2004 kun je de totaal overzichten zien. Het werd een magere telling. Wel werd eindelijk de Rode Wouw vandaag gezien. De vogel trok langzaam uit noordelijke richting voorbij. Vandaag wederom Kruisbekken, 4 in totaal. Ook werd vandaag een Beflijster gezien. De vogel vloog tussen de Koperwieken.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83. Beflijster
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84. Barmsijs
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85. Smient
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86. Rode Wouw
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87.
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88.
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89.
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91.
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter
 4. Beflijster

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken