Week 9 (27 sep - 3 okt)

Er is voor het eerst geteld deze week op dinsdag. Wim Gremmen kwam op een totaal van 732 vogels. Vooral de Graspiepers en Boerenzwaluwen waren in de meerderheid.

Woensdag ochtend was Leo weer present. Leuke ochtend telling met de eerste Grote Gele Kwikstaart. Eindelijk is het mais er nu ook af zodat we weer een vrije kijk richting noord hebben. Totaal 799 vogels waaronder nog een Smelleken.

Donderdag is er geteld door Wim Gremmen. De eerste Koperwieken konden worden genoteerd. Ook de eerste Veldleeuweriken vlogen over de post. De Goudplevieren waren present met 5 exemplaren. Totaal werden 1222 vogels geteld.

Jan Verhoeven zijn vakantie is begonnen. Geen goed begin, er werden maar 89 vogels geteld.

Zaterdag werd een telling met een hoog aantal vogels. 2902 exemplaren is voor onze telpost veel. 2 Smellekens trokken over en een Boomvalk. De Graspiepers zijn nu echt los, 1648 vlogen er over de telpost. De eerste Kauwen werden geteld. De Grote Gele Kwikken beginnen nu ook weg te trekken, vandaag werden er 5 geteld. Met maar 5 Boerenzwaluwen vandaag lijkt het erop dat nu toch echt de meeste weg zijn. Ook nog een Gele Kwikstaart, dit kan ook goed de laatste zijn.

Zondag wederom een leuke dag met 1904 vogels. Vandaag konden we de eerste Gaaien bijschrijven, In totaal 13 exemplaren. Dit is een verdubbeling van het totale aantal Gaaien van de afgelopen 4 jaar. De Gaaien trekken dit jaar in grote aantallen door Nederland. Overal worden opmerkelijke aantallen waargenomen. Vandaag ook een nieuwe soort op de telpost, een Grasparkiet vloog tussen de Veldleeuweriken. Vandaag ook weer 3 Grote Gele Kwikken. De Graspiepers spanden weer de kroon met 916 exemplaren. Deze week werden 3659 Graspiepers geteld, dit is bijna net zo veel als het totaal van vorig jaar.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69.
 20. Ringmus  45. Groenling  70.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien