Week 8 (20 sep - 26 sep)

De trek in het binnenland leek deze week wel stil gevallen vanwege het slechte weer. Dit kan absoluut niet worden gezegd voor de kust. De zeetrek was de afgelopen week spectaculair te noemen. Menig record is aan diggelen gevallen. Op 21 september werden bij Westkapelle 183 Noordse Pijlstormvogels waargenomen. Dit is een uitzonderlijk hoog aantal, ook kwamen deze vogels vlak onder de kust voorbij. Op 23 september werden 3 landelijke record verbroken op Westkapelle. Ik had het geluk deze dag vrij te nemen en getuige te zijn van 318 Vale Stormvogels, 329 Grote Jagers en 238 Kleine Jagers. Vrijwel al deze vogels vlogen op slechts 150 meter uit de kust. Sommige Vaaltjes vlogen tegen de dijk en 1 zelfs boven de dijk.

Woensdag werd deze week voor het eerst geteld op onze telpost. Leo had een ochtend met 342 vogels. Tevens een nieuwe jaarsoort, het eerste Smelleken trok over.

Zaterdag ochtend werd begonnen om 07.00 uur. Het werd een leuke dag met 28 soorten en de eerste telling boven de 1000 vogels. In totaal werden 1256 vogels geteld. 451 hiervan waren Graspiepers (grapies zoals ze genoemd worden op de telpost). Dit is op 1 dag meer als het totaal in de voorgaande weken. Ook de Boerenzwaluwen lijken nu massaal weg te willen trekken, vandaag werden er 483 geteld. Vandaag ook de eerste Merels over de telpost. Ook leuk waren 2 Goudplevieren die roepend hoog over de post kwamen. Het lijkt voorbij te zijn met de Gele Kwikstaarten, vandaag werden er maar 3 geteld. Dit jaar hebben tot nu toe 904 Gele Kwikken over de post gehad, een nieuw jaarrecord.

Boompieper ©Jankees Schwiebbe
Boompieper ©Jankees Schwiebbe
Torenvalk ©Jankees Schwiebbe
Torenvalk ©Jankees Schwiebbe

Zondag ochtend begon zwaar bewolkt maar windstil. De eerste vogels die overkwamen zaten enorm hoog. Dat is lastig tellen, maar de zware bewolking maakt dit wel eenvoudiger. Het werd een dag met 2556 vogels. Een teken dat de trek nu echt is losgekomen. De Graspiepers waren met 1488 exemplaren veruit in de meerderheid, er leek maar geen eind te komen aan de groepjes die luid roepend uit het noorden over de telpost vlogen. Deze week zijn er nu in totaal 1994 geteld. De Boerenzwaluwen deden het ook niet slecht, 360 exemplaren, dit zullen naar alle waarschijnlijkheid wel de laatste grote tellingen van Zwaluwen worden. Overal kon je dit weekend grote groepen Zwaluwen zien doortrekken. Vandaag ook een nieuwe soort op de telpost, een Zwarte Ruiter vloog hoog voorbij. 98 Aalscholvers kwamen in leuke V-tjes voorbij. Amusant waren 5 Goudplevieren die leken te landen maar toch doorvlogen. Klapstuk vandaag was een Roodkeelpieper. De vogel kwam luid roepend over de post. Hij was stiekem eigenlijk wel een beetje verwacht dit weekend. Ieder jaar hebben we rond deze tijd wel een Roodkeelpieper.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66.
 17. Boompieper  42. Kneu  67.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69.
 20. Ringmus  45. Groenling  70.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden