Week 5 (30 aug - 5 sep)

Woensdag is er voor het eerst geteld deze week. Leo Ballering hield zijn gebruikelijke woensdag ochtend sessie. Geen hoge aantallen wel een paar leuke soorten. Een Zwarte Specht trok over de telpost en de eerste Vinken werden opgeschreven. Een Bruine Kiekendief werd ook geteld.

Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen

Zaterdag was een dag met een leuk aantal soorten. Een Kleine Bonte Specht werd waargenomen. Een Boomvalk kon ook worden genoteerd. Het wil nog maar niet vlotten met de Boerenzwaluwen, ook vandaag geen hoge aantallen. Dit kan niet worden gezegd voor de Gele Kwikken. Het dagrecord van vorige week (211) werd verbroken met 290 vogels!! Er zijn nu dit jaar 762 Gele Kwikken geteld, dit is reeds een verdubbeling van de vorige jaar totalen. Tevens de 1e Tjiftjaf. Ter plekke werden door Jan nog 2 Kwartels waargenomen.

Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen

Zondag wederom geen hoge aantallen. Wel weer een leuke soortenlijst. De eerste Graspieper werd luid roepend waargenomen. Er zullen er zeker nog velen volgen. Een Koekoek vloog ook over de post, 2e waarneming van deze soort. Heggenmussen, de eerste van dit jaar, trokken van struik naar struik. Dit soort trekgedrag zie je wel vaker bij kleinere zangvogels. Ook een Tjiftjaf trok op deze wijze voorbij. Tegen het middag uur kreeg Jan telefoon van de andere telpost in de Maashorst. Gerard van Aalst melde dat er een Duinpieper ingevallen was op zijn telpost. Hiermee kwam de ochtend sessie tot een einde, ongeveer een kwartier later konden we het Piepertje bewonderen (nog bedankt Gerard).

Sandra heeft er een hobby bij gevonden. Kijk zelf maar, wat je allemaal niet meemaakt op een telpost.

Sandra Oosterwijk ©Toy Janssen
Sandra Oosterwijk ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit
 07. Houtsnip  32. Wespendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper
 17. Boompieper  42.
 18. Gele Kwikstaart  43.
 19. Witte Kwikstaart  44.
 20. Ringmus  45.
 21. Zomertortel  46.
 22. Tapuit  47.
 23. Paapje  48.
 24. Geelgors  49.
 25. Nijlgans  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
  3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
  4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
  5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
  6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
  7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
  8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten