Week 18 (11 november - 17 november)

11-11-2019

Maandag 11 november: zwaar bewolkt, waterkoude aantrekkende zuidoosten wind, 5 °C. Het eerste uur komen er alleen maar Vinken langs. Die vliegen het tweede uur zelfs aardig goed en er komen ook Spreeuwen, Kramsvogels en Houtduiven over. Een drietal Goudplevieren worden op het eind van dit uur opgemerkt. Even later vliegt er nog een over en een groep van 9 Goudplevieren komt een klein uur later aangevlogen en ze draaien een paar rondjes boven de keet om vervolgens zelfs te landen op het veld achter de keet. We kunnen ze mooi in de gaten houden vanaf onze waarneemplaats (vanwege de wind staan we aan de kopse kant van de keet). Zo nu en dan verdwijnen ze uit beeld achter de hobbels in het veld. Na een klein uur, terwijl we ze niet echt hebben zien eten, vertrekken ze weer.
Vandaag 10 soorten, 378 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

12-11-2019

Dinsdag 12 november: geheel bewolkt, zuidzuidwesten wind, 5 °C. Deze ochtend zijn er wel wat ganzen in de lucht, maar niet veel; een groep Grauwe en een groep Kolganzen. Ook is er wat meeuwentrek, twee juveniele Zilvermeeuwen en later een groep Stormmeeuwen in de buurt van de Hofmansplassen. Een groepje van 4 Kruisbekken is nog vermeldenswaardig. We stoppen er al vroeg mee.
Vandaag 16 soorten, 231 exemplaren

13-11-2019

Woensdag 13 november: wind, bewolkt, er is vandaag niemand wezen tellen.

14-11-2019

Donderdag 14 november: 5 °C, vrij harde zuidoosten wind, zwaar bewolkt. Er vliegt er weinig vandaag, een groepje Kolganzen en een groepje Nijlganzen en nog wat Houtduiven. Verder nog twee keer een Rietgors, een Geelgors en misschien wel de mooiste waarneming: een Watersnip. Lang is er dus niet geteld.
Vandaag 14 soorten, 130 exemplaren

Goudplevieren ©Martien van Dooren
Goudplevieren ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren

15-11-2019

Vrijdag 15 november: Slechts 3 °C, noordoosten wind, geheel bewolkt. Het is vandaag dan misschien wat beter weer, maar veel trek is er niet. Er komen wat Vinken langs, een Blauwe Reiger en in het laatste uur dat er geteld wordt nog verschillende groepen ganzen: Grauwe, Kol- en Nijlgans. Tot slot een groepje Kneuen dat over vliegt.
Vandaag 11 soorten, 153 exemplaren

16-11-2019

Zaterdag 16 november: weinig wind uit zuidwest, zwaar tot half bewolkt, temperatuur is niet genoteerd, maar iets van 5 °C. Qua aantallen de beste dag van deze week. Een flinke groep Sijzen en een grote groep Houtduiven in het eerste uur dragen daar zeker aan bij. Van 8 tot 9 is er zelfs flink wat trek van Houtduiven, bijna 500 vogels. De grootste groep is 85 Houtduiven groot, het uur er na vliegen ze nog steeds aardig. Er zijn ook wel wat Kolganzen op trek deze ochtend. Er wordt tot 11 uur doorgeteld, iets wat deze week alleen op maandag gelukt is.
Vandaag 13 soorten, 972 exemplaren

Nijlganzen ©Martien van Dooren
Nijlganzen ©Martien van Dooren
Gemengde groep kolganzen en grauwe ganzen ©Martien van Dooren
Gemengde groep kolganzen en grauwe ganzen ©Martien van Dooren

17-11-2019

Zondag 17 november: windstil, licht tot half bewolkt, 3 °C, maar onder nul bij aanvang. Een groep van 16 Grote Zilverreigers komt rond 8 uur over, de grootste groep is die we hier ooit gezien hebben. De vorige grote groep was 11 vogels en dat was al weer even geleden; 2 november 2014. Toch wordt het geen nieuw dagrecord, dat staat wat scherper (21 op 2 oktober 2014, blijkbaar veel Grote Zilverreigers dat jaar). Het volgende uur weer aardige trek van Houtduiven, maar er gaan er opvallend veel richting noord, onder andere een groep van 200.
Vandaag 16 soorten, 560 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Bruine Kiekendief  51. Torenvalk  76. Beflijster  101. Vink
 2. Soepgans  27. Blauwe Kiekendief  52. Smelleken  77. Merel  102. Keep
 3. Grauwe Gans  28. Grauwe Kiekendief  53. Boomvalk  78. Kramsvogel  103. Appelvink
 4. Rietgans spec.  29. Rode Wouw  54. Slechtvalk  79. Koperwiek  104. Groenling
 5.Kleine Rietgans  30. Ruigpootbuizerd  55. Klapekster  80. Zanglijster  105. Kneu
 6. Toendrarietgans  31. Buizerd  56. Gaai  81. Grote Lijster  106. Barmsijs spec.
 7. Kolgans  32. Kievit  57. Ekster  82. Roodborst  107. Kruisbek
 8. Knobbelzwaan  33. Goudplevier  58. Kauw  83. Zwarte Roodstaart  108. Putter
 9. Kleine Zwaan  34. Morinelplevier  59. Roek  84. Gekraagde Roodstaart  109. Sijs
 10. Nijlgans  35. Regenwulp  60. Zwarte Kraai  85. Paapje  110. IJsgors
 11. Casarca  36. Wulp  61. Raaf  86. Roodborsttapuit  111. Geelgors
 12. Slobeend  37. Watersnip  62. Pimpelmees  87. Tapuit  112. Ortolaan
 13. Krakeend  38. Witgat  63. Koolmees  88. Huismus  113. Rietgors
 14. Wilde Eend  39. Groenpootruiter  64. Boomleeuwerik  89. Ringmus  114.
 15. Grote Zaagbek  40. Kokmeeuw  65. Veldleeuwerik  90. Heggenmus  115.
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Oeverzwaluw  91. Gele Kwikstaart  116.
 17. Ooievaar  42. Zilvermeeuw  67. Boerenzwaluw  92. Engelse Kwikstaart  117.
 18. Blauwe Reiger  43. Kleine Mantelmeeuw  68. Huiszwaluw  93. Grote Gele Kwikstaart  118.
 19. Purperreiger  44. Holenduif  69. Staartmees  94. Witte Kwikstaart  119.
 20. Grote Zilverreiger  45. Houtduif  70. Fitis  95. Grote Pieper  120.
 21. Aalscholver  46. Zomertortel  71. Tjiftjaf  96. Duinpieper  121.
 22. Visarend  47. Koekoek  72. Tjiftjaf/Fitis  97. Graspieper  122.
 23. Wespendief  48. Velduil  73. Kleine Karekiet  98. Boompieper  123.
 24. Sperwer  49. Gierzwaluw  74. Grasmus  99. Roodkeelpieper  124.
 25. Havik  50. Grote Bonte Specht  75. Spreeuw  100. Waterpieper  125.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

 1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
 2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
 3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
 4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
 5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
 6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
 7. 10-09-2019 Slobeend 9
 8. 22-09-2019 Gaai 324
 9. 02-10-2019 Gaai 442
 10. 07-10-2019 Kleine Rietgans 23
 11. 07-10-2019 Smelleken 6
 12. 10-10-2019 Sijs 228
 13. 16-10-2019 Raaf 3
 14. 20-10-2019 Staartmees 22
 15. 24-10-2019 Sijs 255