Week 11 (11 okt - 17 okt)

11-10-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een noordoosten wind kracht 2 tot 3. Het was de hele dag onbewolkt met een strak blauwe lucht en het werd 13 graden. Het werd een leuke dag maar door de blauwe lucht zullen er zeker vogels niet gezien zijn. Een juveniele Slechtvalk werd gezien om 9.38 uur. Verder werden 16 Sperwers, 1 Havik en 1 Buizerd geteld. Een groep van 8 Ooievaars werd gezien om 11.40 uur. 3 Grote Zilverreigers vlogen vroeg in de ochtend voorbij. Een nieuw dagrecord werd gevestigd voor de Kauw, in totaal werden 1456 exemplaren geteld. in totaal werden vandaag 2528 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.

Blauwe Reiger ©Toy Janssen
Blauwe Reiger ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen

12-10-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 18.30 uur. Er stond de hele telling een noordoosten wind kracht 1 tot 3. De ochtend begon met mist die na 10 uur plaats maakte voor een heiige lucht die de rest van de telling aanbleef. Het werd 11 graden. Het werd een dag met geen hoog aantal vogels maar wel een paar leuke soorten. Een vrouwtje juveniele Slechtvalk werd gezien om 15.22 uur en een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief om 18.20 uur. Verder werden 4 Sperwers en 3 Buizerden geteld. Gisteren zijn op Falsterbo 10071 Buizerden, 503 Rode Wouwen, 7 Zeearenden, 30 Ruigpootbuizerds en 1 Bastaardarend geteld. Deze aantallen roofvogels zijn echt bijzonder en we zijn benieuwd of we hier nog iets van gaan zien deze week. Een Kraanvogel vloog over om 11.35. Een Grote Zilverreiger werd op het eind van de telling waargenomen. In totaal werden 861 vogels geteld verdeeld over soorten.

13-10-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 17.00 uur. De wind kwam bij aanvang van de telling uit noordoostelijke richting en draaide in de loop van de dag van het oosten terug naar noord en had een kracht 1 tot 3. De ochtend begon zwaar bewolkt maar na 2 uur trok het open. Het werd 12 graden. Gezien de grote aantallen op Falsterbo werden vandaag wel wat Buizerden verwacht. Dit mocht vandaag nog niet gebeuren en we telden maar 34 Buizerden. Verder werden een juveniele Blauwe Kiekendief, 5 Sperwers, 1 Smelleken en 1 Torenvalk geteld. De vogels in Falsterbo zijn nog niet op en gisteren werden 1056 Buizerden, 140 Rode Wouwen en een goed aantal van 355 Ruigpootbuizerds geteld. De eerste Waterpieper van het seizoen vloog over. Leuk waren 2 Grote Gele Kwikstaarten. In totaal werden vandaag 1117 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.

Doortrek patroon Buizerden na de megatrek die begon op Falsterbo. Zoals je kunt zien is er een duidelijke trekbaan te onderscheiden van hoe de door de Benelux getrokken zijn. Wij zitten een beetje aan de westelijke kant van de trekbaan. Bron: www.trektellen.nl
Doortrek patroon Buizerden na de megatrek die begon op Falsterbo. Zoals je kunt zien is er een duidelijke trekbaan te onderscheiden van hoe de door de Benelux getrokken zijn. Wij zitten een beetje aan de westelijke kant van de trekbaan. Bron: www.trektellen.nl
Eén van de Buizerden ©Toy Janssen
Eén van de Buizerden ©Toy Janssen

14-10-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. In de ochtend kwam een zwakke wind uit het noorden maar na 10 uur draaide deze naar het westen. Het was de hele telling zwaar bewolkt. We kunnen de eerste nachtvorst noteren en bij aankomst op de telpost was het -2 graden, de temperatuur liep later op tot 11 graden. Ook vandaag lieten de roofvogels het afweten. Er werd zelfs geen enkele rover geteld. Op Falsterbo is het nog niet afgelopen en gisteren werden 2551 Buizerden, 138 Rode Wouwen en maar liefst 1202 Ruigpootbuizerds geteld. Samen met de voorgaande dagen een enorm aantal. Bij ons is het rustiger en het enige hoogtepuntje was een Pijlstaart. In totaal werden vandaag 695 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

15-10-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke noordoosten wind die na 11 uur naar het noordwesten draaide en toenam tot een kracht 2. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 13 graden. Ook vandaag nog geen aantallen rovers. Er werden maar 18 Buizerden geteld. 2 Smellekens kwamen hard door om 10.05 uur en 11.29 uur. Verder werden nog een Sperwer en een Havik genoteerd. Voor het eerst vandaag echte groepen Koperwieken en Kramsvogels. In totaal werden 501 Koperwieken en 155 Kramsvogels geteld. Een nieuw dagrecord voor de Staartmees, er werden 14 exemplaren in 1 groep gezien. Het laatste dagrecord stond op 12 en dateert van 23-09-2001. Ook werden 14 Koolmezen en 12 Pimpelmezen geteld. Boven de bosranden kwamen redelijk wat groepjes Vinken over en op het eind van de telling waren er 861 Vinken op de lijst bijgeschreven. Een Lepelaar werd gezien om 15.40 uur, dit is bij ons een erg schaarse soort. In totaal werden vandaag 2730 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.

16-10-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 18.00 uur. Er stond een noordwesten wind die draaide van noord naar noordoost met een kracht 1 tot 6. Het was de hele ochtend zwaar bewolkt met af en toe regen. Het werd 9 graden. Er is in de ochtend geteld tot 13.00 uur en er is gestopt met tellen omdat de weer vooruitzichten voor de middag niet best leken. Dit bleek achteraf een misrekening te zijn want na ongeveer 15.30 uur vond er een opklaring plaats waarvan veel Buizerden gebruik hebben gemaakt getuige de meldingen van andere telposten in Nederland. Zo had de telpost Oelemars (bij Losser in Twente) vanaf 13.00 uur maar liefst 1075 Buizerden. Er werd zelfs een bel Buizerden van 228 exemplaren gezien. Dit is een nieuw landelijk record voor de Buizerd op een Nederlandse telpost. In de ochtend werden bij ons maar 3 Buizerden gezien. Om 17.00 uur werd de telpost bemand nadat de berichten binnen kwamen van spectaculaire trek. Dit leverde 3 Buizerden en een Rode Wouw op. In de ochtend was het niet veel beter met 3 Buizerden. Verder werd een juveniele Blauwe Kiekendief gezien om 9.40 uur en een Smelleken om 9.01 uur. Het bleef een rustige dag en in totaal werden 1011 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

17-10-2010

Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 17.15 uur. Er stond de hele een noordoosten wind kracht 2 tot 4. Het was half bewolkt en het werd 9 graden. Hoge verwachtingen vandaag voor Buizerd trek naar aanleiding van de grote aantallen van gisteren op de noordelijke telposten. Voor 12.00; uur hadden wij al 100 Buizerden geteld maar het zette niet door. In de middag werden veelal kleine groepjes en solitaire Buizerden geteld. Op het eind van de middag stond het aantal Buizerden op 196. Op zich geen verkeerde telling maar we hadden eerlijk gezegd iets meer verwacht. De Sperwers vlogen ook best en in totaal werden 52 exemplaren toegevoegd aan de lijst. 2 Blauwe Kiekendieven werden op grote hoogte gezien om 11.06 en 12.45 uur. Verder werden 3 Haviken en een Slechtvalk gezien. Een Klapekster kwam hoog over gevlogen, dit is de tweede Klapekster dit seizoen. 8 late Ooievaars werden gezien om 13.33 uur. Opnieuw een goede telling voor de Kauw, in totaal werden 1260 vogels geteld. Dit is de op één na beste telling voor de Kauw. In totaal werden vandaag 4576 vogels geteld verdeeld over 44 soorten.

Telpost op zondag ©Toy Janssen
Telpost op zondag ©Toy Janssen
Ree ©Toy Janssen
Ree ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster 117. Pijlstaart
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai 118. Kraanvogel
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter 119. Waterpieper
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors 120. Ekster
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans 121. Staartmees
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan 122. Kleine Zwaan
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger 123. Zwarte Specht
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw  
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik  
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus  
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep  
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans  
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis 109. Zwarte Wouw  
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek 110. Velduil  
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus 111. Draaihals  
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit 112. Beflijster  
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend 113. Barmsijs  
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai 114. Grote Pieper  
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto 115. Strandleeuwerik  
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif 116. Lepelaar  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

 1. Zwartkopmeeuw
 2. Krombekstrandloper
 3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

 1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
 2. 13-08-2010 13 Witgatjes
 3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
 4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
 5. 23-09-2010 108 Gaaien
 6. 01-10-2010 3 Zilverplevieren
 7. 01-10-2010 3 Slechtvalken
 8. 03-10-2010 5 Rode Wouwen
 9. 03-10-2010 101 Sperwers
 10. 03-10-2010 3 Appelvinken
 11. 04-10-2010 350 Holenduiven
 12. 05-10-2010 353 Holenduiven
 13. 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
 14. 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
 15. 10-10-2010 1174 Kauwen
 16. 11-10-2010 1456 Kauwen
 17. 15-10-2010 15 Staartmezen