Week 16 (10 nov -16 nov)

10-11-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met vooral in de ochtend veel regen. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting. De ochtend begon met 9 graden, de temperatuur liep niet verder op dan 13 graden. Een rustige dag op de telpost, de Houtduiven waren in de meerderheid met 551 exemplaren. Een adult mannetje Smelleken werd waargenomen om 12.49 uur. Een familie van 5 Knobbelzwanen vloog voorbij de telpost, dit waren 2 volwassen en 3 juveniele vogels. Er worden nu regelmatig Goudplevieren gezien en ook vandaag was daarop geen uitzondering, 9 Goudplevieren werden aan de lijst toegevoegd. Vandaag werden 1033 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

11-11-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met veel regen. Er stond een krachtige tot stormachtige wind uit zuidwestelijke richting. Het werd niet warmer dan 12 graden. Geen beste omstandigheden om vogels te tellen. Een juveniele Blauwe Kiekendief werd gezien om 11.14 uur. Leukste waarnemingen waren 5 Kruisbekken en 2 Goudplevieren. 484 Houtduiven zorgden nog enigszins voor de aantallen. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 820 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

Torenvalk ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen
Torenvalk ©Toy Janssen

12-11-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 07.29 uur. In de ochtend was het licht bewolkt maar later op de dag trok het helemaal dicht. Er stond een matige oosten wind die later naar zuidwestelijke richting draaide. Het werd vandaag 10 graden. Dankzij het redelijke weer vlogen de Houtduiven in leuke aantallen, 566 vogels werden geteld die in zuidelijke richting vlogen en 641 vogels in noordelijke richting. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 10.33 uur en een adult mannetje Smelleken werd bijgeschreven om 7.53 uur. Verder werden nog 3 Buizerden en 1 Sperwer genoteerd. Een late eenzame Boomleeuwerik vloog over de telpost. Leuk waren 24 Kleine Zwanen, verder bleef het rustig. In totaal werden vandaag 1643 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

13-11-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar in de middag klaarde het op. Er stond een zwakke wind die uit west-zuidwestelijke kwam. De temperatuur liep uiteen van 6 tot 11 graden. Opnieuw een rustige dag op de telpost. Hoogtepuntje waren 3Grote Zilverreigers die in een groepje van 2 en een solitaire vogel gezien werden. 3 Goudplevieren en 2 Watersnippen konden aan de lijst worden toegevoegd. Een adult mannetje Smelleken probeerde in de ochtend een vogel te verschalken. We vermoeden dat deze vogel waarschijnlijk in het gebied zal overwinteren, hij is daarom niet als trekker opgeschreven. Vandaag werden in totaal 738 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

14-11-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met af en toe motregen. Het zicht bleef beperkt tot de bosranden. Er stond een matige zuidwesten wind en het werd niet warmer dan 9 graden. Mager hoogtepuntje van de dag waren 11 Goudplevieren. Het mannetje Smelleken werd ook vandaag weer jagend waargenomen. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 239 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

15-11-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt maar wel droog. Er stond een matige westen wind en het werd niet warmer dan 10 graden. Wederom een zeer rustige dag op de Brobbelbies. Hoogtepunt was een juveniele Boerenzwaluw die tussen een groepje Spreeuwen vloog. Dit is de laatste waarneming ooit van een Boerenzwaluw van de telpost. 2 Goudplevieren werden geteld en nog een late Boomleeuwerik. Vandaag werden in totaal 173 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

16-11-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar in de middag klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige westen wind die later naar het noordwesten draaide. De temperatuur hing vandaag tussen de 8 en 10 graden. In vergelijking met de afgelopen week werd het vandaag geen slechte dag. De Houtduiven vlogen redelijk en er konden 961 exemplaren genoteerd worden. 3 Kleine Zwanen werden vroeg in de ochtend gezien. 2 Goudplevieren en een Watersnip konden genoteerd worden. Kleine groepjes Vinken en Kepen werden gezien, in totaal werden 210 Vinken en 107 Kepen geteld. In totaal werden vandaag 1901 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Gekraagde Roodstaart 61. Zwarte Wouw 91. Geelgors 121. Roek
02. Grote Zilverreiger 32. Paapje 62. Grauwe Kiekendief 92. Pijlstaart 122. Europese Kanarie
03. Blauwe Reiger 33. Tapuit 63. Visarend 93. Noordse Kwikstaart 123. Klapekster
04. Nijlgans 34. Kruisbek 64. Slechtvalk 94. Havik 124. Kleine Rietgans
05. Bergeend 35. Rietgors 65. Morinelplevier 95. Smelleken 125. Beflijster
06. Wintertaling 36. Grauwe Gans 66. Bonte Strandloper 96. Kemphaan 126. Appelvink
07. Kuifeend 37. Casarca 67. Groene Specht 97. Merel 127. Knobbelzwaan
08. Wilde Eend 38. Buizerd 68. Grote Bonte Specht 98. Zwartkop 128. Goudhaan
09. Wespendief 39. Goudplevier 69. Oeverzwaluw 99. Ortolaan 129. Pontische Meeuw
10. Rode Wouw 40. Kievit 70. Duinpieper 100. Gaai 130. Kraanvogel
11. Bruine Kiekendief 41. Watersnip 71. Grasmus 101. Grote Canadese Gans 131. Pestvogel
12. Sperwer 42. Regenwulp 72. Grauwe Gans 102. Roodkeelpieper 132. Fuut
13. Boomvalk 43. Bosruiter 73. Groenpootruiter 103. Sijs 133. Zwarte Kraai
14. Wulp 44. Heggenmus 74. Bosrietzanger 104. Rietgans 134. Halsbandparkiet
15. Witgat 45. Grote Lijster 75. Lepelaar 105. IJsgors 135. Kleine Zwaan
16. Kokmeeuw 46. Kleine Karekiet 76. Blauwe Kiekendief 106. Keep 136. Grote Zaagbek
17. Stormmeeuw 47. Tjiftjaf 77. Torenvalk 107. Ekster  
18. Kleine Mantelmeeuw 48. Fitis 78. Zwarte Ruiter 108. Kolgans  
19. Zilvermeeuw 49. Koolmees 79. Oeverloper 109. Veldleeuwerik  
20. Visdief 50. Spreeuw 80. Kleine Bonte Specht 110. Houtduif  
21. Holenduif 51. Huismus 81. Tuinfluiter 111. Velduil  
22. Zomertortel 52. Ringmus 82. Pimpelmees 112. Kramsvogel  
23. Gierzwaluw 53. Vink 83. Scholekster 113. Koperwiek  
24. Boomleeuwerik 54. Groenling 84. Zwarte Specht 114. Staartmees  
25. Boerenzwaluw 55. Putter 85. Kanoet 115. Barmsijs  
26. Huiszwaluw 56. Kneu 86. Koekoek 116. Grote Pieper  
27. Boompieper 57. Grote Gele Kwikstaart 87. Roodpootvalk 117. Waterpieper  
28. Graspieper 58. Krakeend 88. Draaihals 118. Zwarte Roodstaart  
29. Gele Kwikstaart 59. Zwarte Ooievaar 89. Zanglijster 119. Roodborsttapuit  
30. Witte Kwikstaart 60. Ooievaar 90. Kauw 120. Zwarte Mees  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart
 7. 26-10-2008 Pontische Meeuw
 8. 31-10-2008 Pestvogel
 9. 08-11-2008 Grote Zaagbek

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7.946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44.387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1.213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
 45. 14-10-2008 2 Goudhaantjes
 46. 14-10-2008 41 Koolmezen
 47. 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
 48. 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
 49. 17-10-2008 3.263 Kramsvogels
 50. 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
 51. 18-10-2008 2 Appelvinken
 52. 20-10-2008 109 Zwarte Mezen
 53. 22-10-2008 89 Boomleeuweriken
 54. 26-10-2008 1 Pontische Meeuw
 55. 26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
 56. 31-10-2008 250 Kraanvogels
 57. 31-10-2008 2 Pestvogels
 58. 02-11-2008 5 Blauwe Kiekendieven
 59. 02-11-2008 2.304 Kieviten
 60. 02-11-2008 16.928 Houtduiven
 61. 08-11-2008 2 Grote Zaagbekken
 62. 09-11-2008 23 Putters