Week 12 (15 okt - 21 okt)

15-10-2007

Maandag is begonnen met tellen om 8.33 uur door Wim Gremmen. Het was helder, onbewolkt en er stond een zwakke zuidwestelijke wind die later naar het zuidoosten draaide. Er vlogen redelijke aantallen vogels maar niet de hoeveelheden die we in oktober gewend zijn. De Vinken aantallen blijven achter en vandaag was daarop geen uitzondering. Er werden 679 Vinken geteld, wel leuk waren 108 Kepen die in kleine groepjes overkwamen. De Mezen trek is flink op gang gekomen en op sommige telposten in Nederland worden leuke aantallen geteld. Bij ons heeft dit al geleid tot nieuwe dagrecords voor de Koolmees. Vandaag was de Pimpelmees aan de beurt, er werden 22 vogels geteld wat goed is voor een nieuw dagrecord. Leukste waarneming van de dag was een Klapekster die even kort ter plekke was. In totaal werden vandaag 2868 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.

Roek ©Toy Janssen
Roek ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen

16-10-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Er was geen bewolking en de wind kwam uit het zuidwesten en trok aan tot een stevige bries. Er werden niet veel vogels geteld vandaag. Hoogtepuntje was een Grote Gele Kwikstaart. In totaal werden 418 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

17-10-2007

Woensdag begon de teldag om 08.00 uur. Wat omstandigheden betreft was de dag gelijk aan gisteren. Ook nu bleven de vogels achterwege en het enigste hoogtepuntje waren 2 Grote Gele Kwikstaarten. Er werden in totaal 488 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Spreeuw ©Toy Janssen
Spreeuw ©Toy Janssen
Grauwe Ganzen ©Toy Janssen
Grauwe Ganzen ©Toy Janssen

18-10-2007

Er werd begonnen met tellen om 08.00 uur. Gisteren was het jaarlijkse clubuitje Wadden voor de vogelwacht tot zijn einde gekomen en vandaag waren weer enkele trouwe tellers aanwezig op de telpost. Helaas hoorde ik daar zelf niet bij omdat mijn complete rechterbeen in het gips zit. De vogels moeten dit ook geweten hebben en vandaag werden leuke aantallen gezien op de telpost. De Kramsvogels beginnen door te komen en er werden 377 vogels op de lijst bijgeschreven. Alweer een nieuw dagrecord voor de Koolmees, het staat nu op 10 vogels. Een groep van 5 Barmsijzen vloog over de telpost, dit is een evenaring van het dagrecord. In totaal werden vandaag 2323 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

19-10-2007

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.30 uur. Er was redelijk wat bewolking en de wind, die uit het noordwesten kwam, was zwak tot matig. Er hing een echte najaar sfeer rondom de telpost. De bosranden beginnen al aardig te verkleuren. Meteen al in de ochtend kwamen groepen Ganzen over de telpost, bijna al deze vogels vlogen in westelijke richting. Dit waren met name Grauwe Ganzen. Dit bleef de hele dag doorgaan en op het einde van de telling was er een nieuw dagrecord gevestigd voor de Grauwe Gans. In totaal werden 2387 vogels geteld, hiermee is het oude record bijna 5 keer over de kop gegaan. Het oude record stond op 493 en was van 23-11-04. Hier volgen de uur totalen: 72 (8.30-9.00), 54 (9-10), 146 (10-11), 648 (11-12), 385 (12-13), 422 (13-14), 393 (14-15) en 321 (15-16). Verder werden nog 128 Kolganzen en 44 Rietganzen geteld. Er werden flinke aantallen Aalscholvers (517) geteld, dit is de op één na beste telling voor de Aalscholver. Vanaf 9.00 uur kwamen leuke groepen Koperwieken over de telpost. Deze bleven goed vliegen tot ongeveer 13.00 uur, in totaal werden 2157 vogels geteld. Ook de Kramsvogels deden het niet verkeerd. Ze kwamen over in leuke groepen en er werden 443 vogels geteld. Bijzonder voor de telpost was een groep van 22 Smienten. Dit geld ook voor 7 Pijlstaarten die werden opgemerkt tussen de Grauwe Ganzen. Dit zijn beide schaarse soorten voor de telpost. De eerste 4 Kleine Zwanen kwamen op grote hoogte over de telpost. Met behulp van foto’s kon zeker worden vastgesteld dat het Kleine Zwanen waren en geen Wilde. Een groep van 21 Putters werd gezien, dit is een nieuw dagrecord. Verder leuk om te vermelden zijn 2 onvolwassen vrouwelijke Slechtvalken die werden gezien. In totaal werden vandaag 9718 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Kramsvogel ©Toy Janssen
Kramsvogel ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

20-10-2007

Zaterdag is begonnen met tellen om 8.15 uur. Bij aankomst op de telpost was de grond wit gekleurd door de nachtvorst. De lucht was strak blauw en er stond geen wind. Er vlogen wel al wat vogels maar ze zaten erg hoog en door de blauwe lucht moeilijk te zien. Vooral in de ochtend werden veel groepen Ganzen gezien. De trek van deze vogels verliep in dezelfde richting als gisteren. Vandaag waren de Kolganzen duidelijk in de meerderheid. Vaak werden ook gemengde groepen gezien, dit waren meestal groepen Grauwe Ganzen met daar tussen enkele Kolganzen. Er werden vandaag 672 Kolganzen, 276 Grauwe Ganzen en 15 Rietganzen (spec) geteld. Opnieuw Smienten vandaag, er werd een groepje van 5 vogels gezien. Deze vlogen in gezelschap van 4 Wintertalingen. Door het goede licht konden 2, stille, Barmsijzen makkelijk worden gedetermineerd. Na 9.00 uur begonnen er groepen Kauwen door te komen. Er werd zelfs een groep van 200 vogels gezien. In totaal werden vandaag 809 Kauwen geteld, dit is een nieuw dagrecord! Ook op andere telposten in het land werden veel Kauwen geteld en sneuvelde dagrecords. Een Grote Zilverreiger vloog op enige afstand van de telpost voorbij. In de middag begonnen er roofvogels door te komen. Er werden vandaag 114 Buizerden geteld, 89 van deze vogels kwamen in nog geen kwartier over de telpost. Dit was om ongeveer 14.15 uur. Daarna viel het bijna stil en werden niet veel Buizerden meer gezien. Tussen één van de bellen werd een Rode Wouw gezien, de derde van het seizoen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief trok op hoogte voorbij en werd lastig gevallen door een aantal Kraaien. Ook werden 40 Sperwers geteld, het hoogste dagtotaal voor dit seizoen tot nu toe. In totaal werden 6165 vogels geteld verdeeld over 43 soorten.

Grote Zilverreigers ©Toy Janssen
Grote Zilverreigers ©Toy Janssen
Kauwen ©Toy Janssen
Kauwen ©Toy Janssen

21-10-2007

Zondag werd de trekteldag van de Vogelwacht Uden weer gehouden. Ook nu werden 5 telposten bemand. Er is begonnen met tellen om 7.45 uur. De resultaten van de complete telling zijn apart te zien onder knop "teldag 2007". Na een half uur begonnen de vogels aardig te vliegen en er moest flink gewerkt worden om de aantallen Vinken en Houtduiven te noteren. In totaal werden 1438 Houtduiven en 765 Vinken geteld. Een Roodkeelpieper kwam luid roepend over de telpost om 8.25 uur, dit is een hele late. Na een paar dagen van afwezigheid konden toch weer Grote Gele Kwikstaarten worden genoteerd. In totaal werden 4 vogels geteld, we staan dit seizoen nu op 52 Grote Gele Kwikstaarten. 3 Maal zoveel als normaal! Een eenzame Kruisbek kwam overgevlogen. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd opgemerkt vanaf één van de andere telposten. De vogel werd al snel ook bij ons op de post gezien. De vogel heeft langere tijd in de omgeving rond gehangen. Tussen 12.00 en 13.00 uur leken de Buizerden te beginnen. Er werd een bel van 20 vogels gezien. In dit uur werden 42 vogels geteld, daarna werden niet veel Buizerden meer gezien. In totaal werden vandaag 55 Buizerden geteld. Een jong vrouwtje Slechtvalk werd genoteerd toen ze overvloog, later werd de vogel terug gezien. Ze had een duidelijk zichtbare volle krop. De vogel viel in bij de 3 Vennen en zal daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. 3 Grote Zilverreigers vlogen recht over de telpost in zuidelijke richting. Later op de middag sloeg een mannetje Sperwer, recht voor de telpost, een Veldleeuwerik. De vogel ging samen met de prooi op de akker zitten. Meteen dook mannetje Torenvalk op de Sperwer. Binnen enkele ogenblikken liet de Sperwer de geslagen Veldleeuwerik los en vloog weg. De Torenvalk nam de prooi over en vloog weg. Tijdens dit spektakel werd door Jan Willem de erwtensoep geserveerd. In totaal werden vandaag 3985 vogels geteld verdeeld over 38 soorten. We staan dit seizoen nu op een totaal van 125.032 vogels.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine Zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif  
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper  
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees  
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen
 29. 08-10-2007 8 Koolmezen
 30. 13-10-2007 10 Koolmezen
 31. 15-10-2007 22 Pimpelmezen
 32. 18-10-2007 11 Koolmezen
 33. 19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
 34. 19-10-2007 21 Putters
 35. 19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
 36. 20-10-2007 809 Kauwen