Week 10 (01 okt - 07 okt)

01-10-2007

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en een lichte wind kwam bij aanvang van de telling uit noordwestelijke richting. Later op de ochtend draaide deze naar noordoostelijke richting. Een Knobbelzwaan, de tweede van dit seizoen, kwam over de telpost gevlogen. Vandaag maar 7 Boerenzwaluwen, de aantallen beginnen af te nemen. Niet veel lijsters vandaag, het kan ook zijn dat ze erg hoog hebben gezeten. Er werden 2 Merels en 7 Zanglijsters geteld. Ook de andere soorten deden het niet best vandaag, er werden 44 Graspiepers, 95 Vinken en 14 Kepen geteld. Een late Fitis werd gehoord, dit is de laatste die we ooit gezien hebben op de telpost. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Het is nu wachten op de grote aantallen. In totaal werden vandaag 363 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Sperwer en Torenvalk ©Toy Janssen
Sperwer en Torenvalk ©Toy Janssen

02-10-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen, Wil Verbossen en Marjo van Kreij. Er stond een zwakke wind die de hele dag uit noordoostelijke richting kwam. Het was zwaar bewolkt en het zicht was vanwege mist niet al te best. Deze mist ging over in een heiige lucht die de hele dag dominant aanwezig was. Hierdoor waren de bosranden slecht zichtbaar. Dit is natuurlijk nadelig voor de tellingen. In de vroege ochtend werden veel Zanglijsters en Koperwieken gehoord. Deze vogels konden helaas maar zelden worden gezien. Alleen de vogels die niet hoog en recht boven de telpost vlogen konden worden geteld. Op deze wijze konden toch nog 307 Koperwieken, 6 Zanglijsters en 2 Merels genoteerd worden. Natuurlijk zijn deze omstandigheden ook niet ideaal voor roofvogels. Toch konden nog een ? Blauwe Kiekendief, 1 Sperwer, 1 Smelleken en een ? 2de KJ Bruine Kiekendief worden genoteerd. Er vond ook wat kleine zangvogeltrek plaats maar ook dit was natuurlijk moeilijk te zien. Er werden 175 Graspiepers, 231 Vinken en 4 Kepen geteld. De Boerenzwaluwen blijven voor oktober in goede aantallen doorkomen en er werden 18 vogels geteld. Nog leuk om te vermelden zijn 8 Watersnippen. Er is geteld tot 12.00 uur en in totaal werden 1315 vogels geteld verdeeld over 27 soorten. In de avond is ook geteld, de telling begon om 16.45 uur. Zoals eerder gezegd ook nu zwaar bewolkt, flink heiig en een noordoostelijke wind. Meteen in het begin van de telling kwamen 2 Buizerden aangevlogen die strak in zuidwestelijke richting door vlogen. Gezien de omstandigheden opmerkelijk en een bewijs dat er ook Buizerden wegtrekken onder condities zonder thermiek. Even later kon nog een Buizerd worden genoteerd die in dezelfde baan over de telpost vloog. Dit was een groot exemplaar die rui vertoonde in de handpennen. Tussen de Buizerden door vloog een juveniele Bruine Kiekendief (17.05), dit is de tweede vandaag. Misschien dat de oostelijke wind toch een verschil maakt met de aantallen Bruine Kieken die wij zien. Een lijntje van 9 Kolganzen kwam uit westelijke richting en vervolgde hun reis richting het rivierengebied. Enkele groepjes Koperwieken vlogen in oostelijke richting, in totaal werden 62 vogels geteld. Dankzij hun roep werden 2 Goudplevieren hoog boven de telpost opgemerkt. Meest opmerkelijke van de avond waren 102 Boerenzwaluwen die in groepjes over de telpost vlogen. Uit de statistieken blijkt dat de beste maand oktober, voor de Boerenzwaluwen, tot nu toe in 2005 was. In deze maand werden 194 vogels geteld, we zitten nu na 2 dagen al op 127 vogels. Ik ben benieuwd hoe dit verder verloopt. 2 Torenvalken hingen langdurig rond de telpost en zaten af en toe bij elkaar op de grond waarbij veel geluid over en weer ging. Een half uur later vloog één van de Torenvalken terug naar diezelfde plek. Het leek alsof hij daar naar insecten of wormen zocht toen hij ineens een dode muis oppakte. Het lijkt erop dat deze daar eerder is neergelegd. Ik wist niet dat dit gedrag bij Torenvalken voorkwam. In totaal werden deze avond 222 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

03-10-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wil Verbossen en Wim Gremmen. Er was niet meer dan 100 meter zicht door mist. Deze mist was de hele dag dominant aanwezig. De bosranden waren hierdoor in ieder geval niet te zien. Verder stond er een zwakke noordoostelijke wind en het werd ongeveer 15 graden. De trek was enorm getuige de vele vogels die recht boven de telpost werden gezien en gehoord. Zo werden 1349 Vinken geteld, wanneer de bosranden zichtbaar waren geweest zal dit een veelvoud hiervan zijn geweest. Ook de Graspiepers vlogen goed en er werden 241 vogels op de lijst bijgeschreven. Een Grote Gele Kwikstaart vloog recht boven de telpost. De Watersnippen doen het dit jaar erg goed en vandaag werden 16 vogels geteld. Het totaal aantal Watersnippen (132) dit seizoen is goed voor een nieuw jaarrecord. Het oude jaarrecord dateert van 2005 en stond op 117 vogels. Er beginnen ook meer Veldleeuweriken te komen en vandaag werden 306 vogels genoteerd. In totaal werden er 2467 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. In de avond is ook geteld. Er is begonnen met tellen om 16.45 uur. Zoals eerder gezegd was het ook nu mistig en de bosranden konden maar net gezien worden. Vrijwel meteen werden 5 Goudplevieren gezien. Daarna gebeurde er een uur niets. Om 18.00 uur vloog op 100 meter afstand uit de berm een vogel op. Een hoge schrille piep werden gehoord gevolgd door een rateltje. Het onmiskenbare geluid van een IJsgors. De vogel leek richting het zuiden weg te vliegen maar keerde aan het einde van de weg om. De IJsgors kwam terug gevlogen en viel voor de telpost in de maïs in. Een mannetje Smelleken werd niet kort daarna waargenomen. Verder was er niet veel te zien deze avond. In totaal werden 46 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

04-10-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 7.45 uur. Het was zwaar bewolkt maar in ieder geval was het niet zo mistig als gisteren. Er stond een zwakke wind die uit westelijke richting kwam. Het zicht was redelijk te noemen en de bosranden konden in ieder geval in de gaten worden gehouden. Dit leverde een goed aantal van 2632 Vinken op, de beste telling van het seizoen tot nu toe voor de Vinken. De Graspiepers deden het ook niet verkeerd en er werden 783 vogels genoteerd. De Lijsters vlogen vandaag prima en de volgende aantallen werden genoteerd: 10 Merels, 34 Zanglijsters, 709 Koperwieken en 11 Grote Lijsters. Er vliegen steeds meer Spreeuwen en er werden 724 vogels geteld. De Grote Gele Kwikstaarten blijven doorkomen en er werden 4 vogels geteld. Ook de Witte Kwikstaarten vlogen goed vandaag, in totaal werden 59 vogels geteld. Door het bewolkte wéér niet veel rovers vandaag, 7 Sperwers en 7 Buizerden. Bijzonder voor de tijd van het jaar was een groep van 16 Huiszwaluwen. Ook werden nog 11 Boerenzwaluwen geteld. In totaal werden vandaag 5611 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Kolganzen ©Toy Janssen
Kolganzen ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

05-10-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. De lucht was strak blauw en er stond geen wind. In het eerste half uur werden niet veel vogels gezien. Wel werden wat Ganzen en Aalscholvers gezien. Deze vogels bleven de hele ochtend goed vliegen. Op het eind van de dag waren 162 Aalscholvers, 42 Rietganzen (spec), 71 Kolganzen, 189 Grauwe Ganzen en 47 Nijlganzen geteld. De Nijlganzen zijn goed voor een nieuw dagrecord. In de loop van de ochtend namen de aantallen Vinken toe. Vele groepjes werden geteld en op het eind van de dag stond de teller op 1585 vogels. Tussen de Vinken zaten nog 36 Kepen. De Lijsters blijven het goed doen, 19 Merels, 8 Kramsvogels, 43 Zanglijsters, 796 Koperwieken en 18 Grote Lijsters. Een groepje van 8 Staartmezen vloog via de maïs over de telpost. Een lijntje van 24 Wulpen vloog richting zuidwesten. De eerste echte groepen Kauwen werden waargenomen, in totaal werden 93 vogels geteld. Verder in de ochtend een Roodkeelpieper en een IJsgors. De Roodkeelpieper zat nog haast in zomerkleed en zijn rode borst was nog zichtbaar. Een spectaculair aantal Boerenzwaluwen vandaag. Vooral in de ochtend werden velen groepen Boertjes geteld. In totaal werden vandaag 612 Boerenzwaluwen genoteerd, dit aantal is bij ons nog nooit gezien in oktober. Ook werd nog een Huiszwaluw gezien. De aantallen Spreeuwen blijven toenemen en vandaag werden 1264 Spreeuwen geteld. Ook vandaag weer Grote Gele Kwikstaarten, 3 solitaire vogels vlogen over de telpost. Na een zeer vermakelijke ochtend werden we in de middag opnieuw getrakteerd op een goed aantal roofvogels. De aanvoer vanuit het noorden is de afgelopen dagen op goede gang gekomen. Zo zijn er in Falsterbo in 3 dagen ongeveer 6000 Buizerden en 800 Rode Wouwen geteld. In de late ochtend en de rest van de middag konden wij 153 Buizerden aan de lijst toevoegen. De vogels kwamen door in kleine belletjes. Hier volgen de uur totalen: 5 (10-11), 40 (11-12), 22 (12-13), 45 (13-14), 6 (14-15) en 35 (15-16). Samen met de Buizerden werd ook een hoog aantal van 29 Sperwers geteld. 2 Smellekens konden ook worden genoteerd, het waren een mannetje en een vrouwtje. De eerste Kruisbekken kwamen recht over de telpost gevlogen. Door het goede licht zagen we dat het hier om 2 mannetjes en 1 vrouwtje ging. In totaal werden vandaag 6206 vogels geteld verdeeld over een hoog aantal van 52 soorten.

06-10-2007

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.15 uur, er hing een dichte mist waardoor het zicht niet al te best was. Er stond bijna geen wind en in de lucht was het erg stil. Later op de ochtend vlogen er toch wat Ganzen over de telpost. Zo werden 95 Kolganzen, 28 Grauwe Ganzen, 6 Canadese Ganzen en 7 Nijlganzen geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam op hoogte aangevlogen en inspecteerde de omgeving om vervolgens verder te vliegen. Het lijkt erop dat gisteren de Boerenzwaluwen massaal weg getrokken zijn, vandaag werd maar 1 vogel gezien. Hoogtepuntje was een Grote Zilverreiger die in noordelijke richting vloog. Door de slechte omstandigheden is maar tot 12.00 uur geteld. Er werden in totaal 1878 vogels geteld verdeeld over 40 soorten. Later op de middag is de telpost opnieuw bemand. Gehoopt werd op doortrek van roofvogels. Het bleek ook nu weer niet te lukken, er werden maar 5 Buizerden geteld.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Kieviten ©Toy Janssen
Kieviten ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen

07-10-2007

Zondag is begonnen met tellen om 7.10 uur. Er hing wat mist maar het zicht was niet verkeerd. Meteen bij aankomst op de telpost werden in tegenstelling tot gisteren al redelijk wat vogels gehoord en gezien. Vinken en Graspiepers konden in kleine groepjes geteld worden. Een Smelleken werd op enige afstand opgemerkt door William van der Velden. De vogels zaten wel erg hoog maar met de verrekijker konden toch leuke aantallen vogels genoteerd worden. Later op de ochtend begonnen de vogels lager te vliegen. Doch door de blauwe lucht waren ze nog steeds moeilijk zichtbaar. Het was wel duidelijk dat de doorkomst van vogels enorm was. Zeker het aantal Vinken was erg groot, op het eind van de dag waren dan ook 5343 Vinken geteld!! Hier volgen de aantallen per uur: 216 (7-8), 944 (8-9), 593 (9-10), 775 (10-11), 2589 (11-12), 854 (12-13), 127 (13-14), 199 (14-15) en 67 (15-16). Tussen de Vinken werden 119 Kepen geteld. De Veldleeuweriken beginnen nu ook echt door te komen en vandaag werden 1520 vogels geteld. Ook de Boomleeuweriken bleven niet achter en er werd zelfs een groep van 22 vogels gezien, in totaal werden 27 Boomleeuweriken geteld. Wederom Grote Zilverreigers vandaag, er zijn 2 vogels op de lijst bijgeschreven. Er vlogen vandaag leuke aantallen Graspiepers en in totaal werden 778 vogels geteld. Leuk waren 4 Waterpiepers, 2 van deze vogels vielen voor de telpost in maar konden helaas niet goed op de foto worden gezet. Dit is overigens wel een nieuwe dagrecord voor de Waterpieper. De Houtduiven lijken ook op gang te komen. Er werd zelfs 1 echte groep gezien, in totaal werden 109 vogels geteld. Ook een Turkse Tortelduif kon worden genoteerd, deze zien we niet veel. Geen echte Buizerd trek vandaag, wel werden 20 Buizerden, 26 Sperwers, 2 Torenvalken en 4 Smellekens op de lijst bijgeschreven. Ook nieuwe dagrecords voor de Kneu (408), Huismus (2) en Rietgors (131). In de ochtend werd een kleine tikkend vogeltje in de berm gezien. Ondanks een half uur speuren waaronder de vogel enkele keren heel kort te zien was kon de vogel niet gedetermineerd worden. Helaas want het leek wel een spannende vogel te zijn. In totaal werden vandaag 12327 vogels geteld verdeeld over 45 soorten.

Smelleken ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen
Kneuen ©Toy Janssen
Kneuen ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik  
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs  
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw  
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif  
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper  
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees  
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. Ijsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai    
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief    
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen