Week 17 (21 nov - 30 nov)

Slecht weer en weinig vogels waren de oorzaak dat er in deze periode vrijwel niet geteld is.

26-11-2005

Op vrijdag 25 november was het een chaos in Nederland, doordat er veel sneeuw gevallen was waren de wegen onbegaanbaar en zijn er veel bomen, die nog in blad zaten, omgevallen of de toppen ervan afgescheurd. Leo was dan ook op zaterdag de enige bikkel op de telpost, vergeefs hopende op vorst trek van bijvoorbeeld Kieviten. Daarentegen kwamen er wel 16 Goudplevieren over, waaronder een groep van 13. Ook was er langere tijd weer een vrouwtje Blauwe Kiekendief aanwezig die boven de nog immer staande maïs aan het jagen was. Opmerkelijk was verder een groep van 20 Mantelmeeuwen die recht en laag over de post trok en gezien de grootte en de donkere onderachtervleugel werd in eerste instantie aan Kleine Mantelmeeuwen gedacht. Maar omdat de piek van Kleine Mantelmeeuwen rond september ligt en die van de Grote Mantelmeeuw in het binnenland rond eind november, is er besloten deze toch als Grote Mantelmeeuw te noteren. Dit besluit werd ook aangemoedigd door het commentaar in de vogeltrekatlas “maar dat wil niet zeggen dat determinatie van de Grote Mantelmeeuw altijd eenvoudig is. Het formaat van de kleinere exemplaren vertoont overlap met dat van de Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw, wat noopt tot zorgvuldige determinatie”.

Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005

27-11-2005

Toen ook op zondag door de meer ervaren tellers twee Grote Mantelmeeuwen werden gezien kwam het beroerde hart weer enigszins tot rust. Die laatste dag is er eigenlijk maar weinig echt geteld maar werd de telling opgevrolijkt door een drankje en een hapje bij de houtkachel in de sneeuw. Vogels werden dus niet veel gezien maar wel een heel erg rare onbekende: ter grootte van Kramsvogel maar lichter van onder en geen staart! Misschien was dit wel de raarste vogel van het seizoen… het was in ieder geval wel de laatste!!

Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005
Afsluiting van het telseizoen 2005

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees  101. Kolgans
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan  102. Velduil
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek  103. Knobbelzwaan
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik  104. Smient
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper  105. Klapekster
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever  106. Oeverpieper
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken  107. Huismus
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster  108. Goudvink
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk  109. Sneeuwgors
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart  110. Toendrarietgans
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans  111. Kleine Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel  112.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief  113.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper  114.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai  115.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees  116.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals  117.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs  118.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.  119.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai  120.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan  121.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97. Keep  122.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98. IJsgors  123.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99. Rode Wouw  124.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100. Roek  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals
 14. IJsgors
 15. Zeearend
 16. Huismus
 17. Kleine Rietgans

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels
 31. 03-10-2005 12 Heggenmussen
 32. 04-10-2005 1 IJsgors
 33. 09-10-2005 2 Rode Wouwen
 34. 10-10-2005 17 Putters
 35. 15-10-2005 90 Smienten
 36. 15-10-2005 2 Slechtvalken
 37. 16-10-2005 2 Slechtvalken
 38. 17-10-2005 209 Buizerden
 39. 18-10-2005 5 Smellekens
 40. 28-10-2005 1741 Kieviten
 41. 28-10-2005 42 Kruisbekken
 42. 28-10-2005 20 Goudplevieren
 43. 28-10-2005 2074 Veldleeuweriken
 44. 28-10-2005 730 Kramsvogels
 45. 28-10-2005 4389 Koperwieken
 46. 29-10-2005 1 Zeearend
 47. 29-10-2005 124 Roeken
 48. 29-10-2005 2 Kleine Rietganzen
 49. 29-10-2005 5455 Houtduif
 50. 29-10-2005 4193 Veldleeuwerik
 51. 29-10-2005 5206 Vinken
 52. 29-10-2005 258 Kneuen
 53. 30-10-2005 140 Roeken
 54. 31-10-2005 2 Velduilen (Evenaring dagrecord)
 55. 31-10-2005 11 Kleine Rietganzen
 56. 03-11-2005 2 wulpen
 57. 03-11-2005 10 Staartmezen
 58. 05-11-2005 161 Aalscholvers
 59. 05-11-2005 2 IJsgorzen
 60. 06-11-2005 6 Goudvinken
 61. 06-11-2005 25 Kruisbekken
 62. 26-11-2005 20 Grote Mantelmeeuwen