Week 17 (22 nov - 30 nov)

Deze week is voor het eerst geteld op dinsdag. Ad van Wanrooij telde vandaag nog 653 vogels. De Grauwe Ganzen waren in de meerderheid met 493 exemplaren.

Afsluiting seizoen 2004 ©Toy Janssen
Afsluiting seizoen 2004 ©Toy Janssen

Zaterdag is de officiële afsluiting gehouden, er wordt nog geteld tot 30 november, dit werd gevierd onder het genot van warme snert met roggebrood en spek. Ook aan een drankje werd gedacht. Voor diegene die echt honger hadden was er ook een gebakken eitje. Onderwijl werd geteld. Vandaag wederom weinig trek. Leuk waren nog 2 Turkse Tortelduiven.


Zondag heeft Leo Ballering nog een klein uurtje geteld. Door hevige regenval werd de telling vroegtijdig beëindigt. Geen bijzondere waarnemingen.

Jan van de Tillaard ©Toy Janssen
Jan van de Tillaard ©Toy Janssen
Ad van Wanroij op de achtergrond ©Toy Janssen
Ad van Wanroij op de achtergrond ©Toy Janssen
Koken met Jan van de Tillaard ©Toy Janssen
Koken met Jan van de Tillaard ©Toy Janssen

Het telseizoen zit er weer op. Het is een seizoen geworden van records. Met een totaal aantal vogels van 84573 is het ook een jaar geworden wat misschien moeilijk te evenaren wordt. Via deze weg wil ik eenieder bedanken die de vele uren op de telpost hebben doorgebracht, in totaal 342.37 uren. Het verslag van Leo zal nog volgen. Volgend jaar 1 augustus zal er weer geteld worden, tot dan!!!

Overzicht tellers (ik zal er wel een paar vergeten zijn)

Ad Beckers, Ad v Wanrooy, Annelies Timmerman, B. vd Velden, Bart vd Wielen, Gerard van Aalst, H. Heesakkers, Henk Botermans, Henk vd Acker, Jan vd Tillaart, Jan Verhoeven, Jan Willem Hermans, John Hermans, Leo Ballering, Mark Paulussen, Martin de Jager, Mignon vd Wittenboer, P Reys, Peter vd Braak, Ralph Smits, Sandra vd Burgt, Theo Veldpaus, Tini vd Elsen, Toy Janssen, Wil Verbossen, William vd Velden, Willie van Lanen en Wim Gremmen.

Afsluiting seizoen 2004 ©Toy Janssen
Afsluiting seizoen 2004 ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83. Beflijster
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84. Barmsijs
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85. Smient
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86. Rode Wouw
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87. Rietgans
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88. Staartmees
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89. Kleine Zwaan
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90. Goudvink
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91. Wintertaling
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92. Sneeuwgors
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter
 4. Beflijster

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken
 19. 19-10-2004 67 Roeken
 20. 19-10-2004 33 Boomleeuweriken
 21. 19-10-2004 316 Grote Lijsters
 22. 19-10-2004 39 Sperwers (evenaring dagrecord)
 23. 24-10-2004 12 Staartmezen (evenaring dagrecord)
 24. 28-10-2004 892 Kieviten
 25. 29-10-2004 1327 Veldleeuweriken
 26. 29-10-2004 74 Stormmeeuwen
 27. 29-10-2004 80 Roeken
 28. 29-10-2004 9 Knobbelzwanen
 29. 31-10-2004 374 Kolganzen
 30. 31-10-2004 351 Grauwe Ganzen
 31. 31-10-2004 16 Kleine Zwanen
 32. 07-11-2004 1190 Kolganzen
 33. 07-11-2004 78 Rietganzen (spec)
 34. 13-11-2004 32 Kleine Zwanen
 35. 14-11-2004 8 Wintertalingen