Week 14 (1 nov - 7 nov)

Vrijdag is deze week voor het eerst geteld. Ad van Wanrooy heeft vandaag alleen geteld. Met 1008 vogels was het een leuke ochtend. De trek van de kleinere vogels lijkt voorbij te zijn.

Zaterdag is maar kort geteld. Het weer speelde parten, er kwamen maar weinig vogels over de telpost. Leuk was een mannetje Blauwe Kiekendief die enige tijd op de telpost verbleef.

Zondag werd een leuke dag. De Ganzen leken vandaag echt los. Dit was niet alleen op onze telpost. De Kolganzen waren vandaag in de meerderheid, er zijn er 1190 geteld. Dit is een nieuw dagrecord. Ook de Rietganzen waren met 78 exemplaren een nieuw dagrecord. Met 3324 vogels werd het een leuke ochtend.

We zitten nu op 81.549 vogels, een absoluut record!

De vogeltrek is nog volop in gang, in het noorden van Groningen zit de hele week al een Westelijke Blonde Tapuit. Jan en ik moesten toch een kijkje gaan nemen.

Westelijke Blonde Tapuit ©Toy Janssen
Westelijke Blonde Tapuit ©Toy Janssen
Westelijke Blonde Tapuit ©Toy Janssen
Westelijke Blonde Tapuit ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83. Beflijster
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84. Barmsijs
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85. Smient
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86. Rode Wouw
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87. Rietgans
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88. Staartmees
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89. Kleine Zwaan
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91.
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter
 4. Beflijster

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken
 19. 19-10-2004 67 Roeken
 20. 19-10-2004 33 Boomleeuweriken
 21. 19-10-2004 316 Grote Lijsters
 22. 19-10-2004 39 Sperwers (evenaring dagrecord)
 23. 24-10-2004 12 Staartmezen (evenaring dagrecord)
 24. 28-10-2004 892 Kieviten
 25. 29-10-2004 1327 Veldleeuweriken
 26. 29-10-2004 74 Stormmeeuwen
 27. 29-10-2004 80 Roeken
 28. 29-10-2004 9 Knobbelzwanen
 29. 31-10-2004 374 Kolganzen
 30. 31-10-2004 351 Grauwe Ganzen
 31. 31-10-2004 16 Kleine Zwanen
 32. 07-11-2004 1190 Kolganzen
 33. 07-11-2004 78 Rietganzen (spec)