Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

De soortenbeschrijving vind u terug in alfabetische volgorde.

De beschreven soorten zijn in Uden en omgeving tenminste 1 keer waargenomen.

Overzicht Vogelsoorten Rondom Uden

Om een idee te geven wat er aan vogels rondom Uden gezien worden, hebben we een lijst samengesteld.. Hierop is te zien wanneer de betreffende vogel waargenomen kan worden. Voor een enkele soort is dit een specifiek gebied, welke onder locatie benoemd is. Tevens is aangegeven of het een soort is die vaak gezien kan worden, of slechts een enkele keer.

 

Algemeen                Vrij Algemeen                Schaars                Zeldzaam                Zeer Zeldzaam             
SoortWetenschappelijke_naamB
r
o
e
d
v
o
g
e
l
x
w
a
a
r
g
e
n
o
m
m
a
x
J
a
n
u
a
r
i


F
e
b
r
u
a
r
i

M
a
a
r
t
A
p
r
i
l
M
e
i


J
u
n
i

J
u
l
i

A
u
g
u
s
t
u
s

S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r


N
o
v
e
m
b
e
r

D
e
c
e
m
b
e
r

Locatie
Aalscholver Phalacrocorax carbo                                
Appelvink Coccothraustes coccothraustes x                              
Baardman Panurus Biarmucus   2 1                          
Bastaardarend Aquila clanga   1 1                         telpost 2003
Beflijster Turdus torquatus   278 10                         Maashorst
Bergeend Tadorna tadorna                                
Bijeneter Merops apiaster   2 1                         Maashorst 2009
Blauwborst Luscinia svecica x                              
Blauwe kiekendief Circus cyaneus                                
Blauwe reiger Ardea cinerea                                
Boerenzwaluw Hirundo rustica x                              
Bokje Lymnocryptes minimus                                
Bontbekplevier Charadrius hiaticula                                
Bonte kraai Corvus cornix   285 59                          
Bonte strandloper Calidris alpina                                
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x                              
Boomklever Sitta europaea x                              
Boomkruiper Certhia brachydactyla x                              
Boomleeuwerik Lullula arborea x                              
Boompieper Anthus trivialis x                              
Boomvalk Falco subbuteo x                              
Bosrietzanger Acrocephalus palustris x                              
Bosruiter Tringa glareola                                
Bosuil Strix aluco x                              
Braamsluiper Sylvia curruca x                              
Brandgans Branta leucopsis                                
Brilduiker Bucephala clangula                                
Bruine kiekendief Circus aeruginosus                                
Buidelmees Remiz pendulinus   2 2                          
Buizerd Buteo buteo x                              
Casarca Tadorna ferruginea   4                            
Dodaars Tachybaptus ruficollis x                              
Draaihals Jynx torquilla   21 2                          
Drieteenstrandloper Calidris alba   1 1                         Hemelrijk
Duinpieper Anthus campestris x 4                            
Dwergarend Aquila pennata   1 1                         telpost 2006
Dwerggors Emberiza pusilla   1 1                         telpost 2007
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus   1 1                         Hemelrijk 1990
Ekster Pica pica x                              
Engelse kwikstaart Motacilla flavissima   1 1                         Kleuter 1982
Europese kanarie Serinus serinus   20 1                          
Fitis Phylloscopus trochilus x                              
Fluiter Phylloscopus sibilatrix x                              
Fuut Podiceps cristatus x                              
Gaai Garrulus glandarius x                              
Geelgors Emberiza citrinella x                              
Geelpootmeeuw Larus michahellis   1 1                         telpost (2007)
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus x                              
Gele kwikstaart Motacilla flava x                              
Geoorde fuut Podiceps nigricollis x                              
Gierzwaluw Apus apus x                              
Goudhaan Regulus regulus x                              
Goudplevier Pluvialis apricaria                                
Goudvink Pyrrhula pyrrhula x                              
Grasmus Sylvia communis x                              
Graspieper Anthus pratensis x                              
Grauwe gans Anser anser x                              
Grauwe gors Emberiza calandra   3                           Maashorst (2000)
Grauwe kiekendief Circus pygargus   2                            
Grauwe klauwier Lanius collurio  x 2                           Maashorst (1996)
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata x                              
Griel Burhinus oedicnemus   2 1                         maashorst 1993 / 2015
Grijze Wouw Elanus caeruleus,   1 1                         Maashorst telpost 2015
Groene specht Picus viridis x                              
Groenling Carduelis chloris x                              
Groenpootruiter Tringa nebularia                                
Grote Barmsijs Carduelis flammea                                
Grote bonte specht Dendrocopos major x                              
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea                             watergebied
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus   1 1                         hofmansplassen 2007
Grote Kruisbek Loxia Pytyopsittacus   10 3                         Maashorst 2013/2014
Grote lijster Turdus viscivorus x                              
Grote mantelmeeuw Larus marinus                                
Grote pieper Anthus richardi   6 1                         telpost
Grote trap Otis tarda   1 1                         Zeeland
Grote zaagbek Mergus merganser                                
Grote zee eend Melanitta fusca   3 1                         Hemelrijk
Grote zilverreiger Casmerodius albus   58 4                          
Grutto Limosa limosa                                
Havik Accipiter gentilis x                              
Heggenmus Prunella modularis x                              
Holenduif Columba oenas x                              
Hop Upupa epops   1 1                         Maashorst 1999
Houtduif Columba palumbus x                              
Houtsnip Scolopax rusticola x                              
Huismus Passer domesticus x                              
Huiszwaluw Delichon urbicum x                              
IJsgors Calcarius lapponicus   17 2                          
IJsvogel Alcedo atthis x                              
Kanoet
Calidris canutus                                
Kauw Corvus monedula x                              
Keep Fringilla montifringilla                                
Keizerarend Aquila heliaca   1 1                          
Kemphaan Philomachus pugnax   4  3                          
Kerkuil Tyto alba x                              
Kievit Vanellus vanellus x                              
Klapekster Lanius excubitor   239 3                         Maashorst
Kleine Barmsijs Carduelis cabaret   92 25                          
Kleine bonte specht Dendrocopos minor x                              
Kleine jager Stercorarius parasiticus   1 1                         telpost zuid 2002
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus x                              
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus                                
Kleine plevier Charadrius dubius                                
Kleine rietgans Anser brachyrhynchus   33 11                          
Kleine Strandloper Calidris minuta   2 3                         Hemelrijk
Kleine zilverreiger Egretta garzetta   4                           Maashorst 2004
Kleine zwaan Cygnus bewickii                                
Kleinste jager Stercorarius longicaudus   1 2                         uden 2007
Kluut Recurvirostra avosetta   1 1                         Hemelrijk 1981
Kneu Carduelis cannabina x                              
Knobbelzwaan Cygnus olor x                              
Koekoek Cuculus canorus x                              
Kokmeeuw Larus ridibundus x                              
Kolgans Anser albifrons                                
Koolmees Parus major x                              
Koperwiek Turdus iliacus                                
Kraanvogel Grus grus                                
Krakeend Anas strepera                                
Kramsvogel Turdus pilaris                                
Krombekstrandloper Calidris ferrugiea                               Telpost 2010
Krooneend Netta rufina                               Hofmansplassen 2012
Kruisbek Loxia curvirostra x                              
Kuifeend Aythya fuligula x                              
Kuifleeuwerik Galerida cristata   7 3                          
Kuifmees Lophophanes cristatus x                              
Kwartel Coturnix coturnix x                              
Kwartelkoning Crex crex                               Annabos (1998)
Lepelaar Platalea leucorodia   4 1                         Leijgraaf (1994)
Matkop Poecile montanus x                              
Meerkoet Fulica atra x                              
Merel Turdus merula x                              
Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius   1 1                         Schaijkse bossen (2012)
Middelste Jager Stercorarius pomarinus   1 1                         telpost (2007)
Middelste Zaagbek Mergus serrator   1                         Hofmansplassen (2009)
Morinelplevier Charadrius morinellus   61 7                         Maashorst, telpost
Nachtegaal Luscinia megarhynchos x 17 1                         Veghel, Kleuter
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus x                              
Nonnetje Mergus albellus                                
Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi   10 3                          
Notenkraker Nucifraga caryocadactes   1 3                         Uden, 1968
Oehoe Bubo bubo  x 1 1                         Venhorst (1997)
Oeverloper Actitis hypoleucos                                
Oeverpieper Anthus petrosus   2 1                         Maashorst, telpost
Oeverzwaluw Riparia riparia x                              
Ooievaar Ciconia ciconia                                
Ortolaan Emberiza hortulana   15 2                         Maashorst
Paapje Saxicola rubetra                                
Parelduiker Gavia arctica   1 1                         Hemelrijk (1990)
Patrijs Perdix perdix x                              
Pestvogel Bombycilla garrulus                                
Pijlstaart Anas acuta                                
Pimpelmees Cyanistes caeruleus x                              
Pontische meeuw Larus cachinnans   6 1                          
Porseleinhoen Porzana porzana   1 1                         Wijstgronden (1998)
Purperreiger Ardea purpurea   7 1                          
Putter Carduelis carduelis x                              
Raaf Corvus corax x 7 2                         Maashorst
Ransuil Asio otus x                              
Regenwulp Numenius phaeopus                                
Reuzenstern Hydroprogne caspia   1 2                         telpost (2004)
Rietgors Emberiza schoeniclus x                              
Ringmus Passer montanus x                              
Rode wouw Milvus milvus   58 1                         Maashorst
Roek Corvus frugilegus x                              
Roerdomp Botaurus Stellaris     1                         Revennekes 2012
Roodborst Erithacus rubecula x                              
Roodborsttapuit Saxicola rubicola x                              
Roodhalsfuut Podiceps grisegena   2 1                         Hemelrijk (1981)
Roodkeelduiker Gavia stellata   1 1                         Kleuter (1983)
Roodkeelpieper Anthus cervinus   21 3                         Maashorst, telpost
Roodkopklauwier Lanius senator   6 1                          
Roodmus Carpodacus erythrinus   1 2                         maashorst 2007
Roodpootvalk Falco vespertinus   8 1                         telpost
Rosse grutto Limosa Lapponica   1 5                         Telpost (2007)
Rosse Stekelstaart Oxyuara  jamaicensis   4 1                         Zeeland
Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii   13 1                         Maashorst, telpost
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus   4 1                          
Scholekster Haematopus ostralegus x                              
Sijs Carduelis spinus                                
Slangenarend Circaetus gallicus   1 1                          
Slechtvalk Falco peregrinus  x 13 2                          
Slobeend Anas clypeata                                
Smelleken Falco columbarius                                
Smient Anas penelope                                
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis   3 1                          
Snor Locustella luscinioides   1 1                         Telpost (2007)
Sperwer Accipiter nisus x                              
Spotvogel Hippolais icterina x                              
Spreeuw Sturnus vulgaris x                              
Sprinkhaanzanger Locustella naevia x                              
Staartmees Aegithalos caudatus x                              
Steenuil Athene noctua x                              
Steltkluut Himantopus himantopus   1 1                         Hemelrijk 2005
Steppekiekendief Circus macrourus   6 1                          
Stormmeeuw Larus canus                                
Strandleeuwerik Eremophila alpestris   1 1                         telpost (2002)
Tafeleend Aythya ferina                                
Taigarietgans Anser fabalis                                
Tapuit Oenanthe oenanthe                                
Temmincks Strandloper Calidris temminckii   2 1                         t Ven (2005)
Tjiftjaf Phylloscopus collybita x                              
Toendrarietgans Anser serrirostris                                
Torenvalk Falco tinnunculus x                              
Tuinfluiter Sylvia borin x                              
Tureluur Tringa totanus                                
Turkse tortel Streptopelia decaocto x                              
Vale gier Gyps fulvus   2 7                          
Veldleeuwerik Alauda arvensis x                              
Velduil Asio flammeus                                
Vink Fringilla coelebs x                              
Visarend Pandion haliaetus                                
Visdief Sterna hirundo x                             Veghel 't Ven
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x                              
Waterhoen Gallinula chloropus x                              
Waterpieper Anthus spinoletta                                
Waterral Rallus aquaticus 1 1                         Maashorst (2005)
Watersnip Gallinago gallinago                                
Wespendief Pernis apivorus x                              
Wielewaal Oriolus oriolus x                              
Wilde eend Anas platyrhynchos x                              
Wilde zwaan Cygnus cygnus                                
Winterkoning Troglodytes troglodytes x                              
Wintertaling Anas crecca                                
Witgat Tringa ochropus                                
Witte kwikstaart Motacilla alba x                              
Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus   13 2                         maashorst
Witoogeend Aythya nyroca   46 1                         Zuidwillemsvaart veghel
Wulp Numenius arquata x                              
Zanglijster Turdus philomelos x                              
Zeearend Haliaeetus albicilla   2 1                         Maashorst, telpost
Zilvermeeuw Larus argentatus                                
Zilverplevier Pluvialis squatarola   12 2                          
Zomertaling Anas querquedula   6 2                         Maashorst
Zomertaling Streptopelia turtur x                              
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus   1 1                         Hemelrijk (1988)
Zwarte kraai Corvus corone x                              
Zwarte mees Periparus ater x                              
Zwarte ooievaar Ciconia nigra   29 9                         Maashorst
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x                              
Zwarte ruiter Tringa erythropus                                
Zwarte specht Dryocopus martius x                              
Zwarte stern Chlidonias niger                                
Zwarte wouw Milvus migrans   32 1                         Maashorst
Zwartkop Sylvia atricapilla x                              
Algemeen                Vrij Algemeen                Schaars                Zeldzaam                Zeer Zeldzaam             

© Vogelwacht Uden e.o.