Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

WAT DOET VOGELWACHT UDEN?

Naast de vier, hieronder genoemde doelstellingen richting de vogels, is de Vogelwacht in de eerste plaats een vereniging van mensen. De  gemeenschappelijke factor die deze mensen bindt is de liefde voor de natuur en voor vogels in de vrije natuur in het bijzonder. De Vogelwacht verenigt deze mensen waardoor de mogelijkheid ontstaat om gezamenlijk aan de doelstellingen te werken en hier plezier aan te beleven. Door middel van de werkgroe­pen wordt vooral aan de doelstellingen gewerkt.

  2A ontwerp groot 2B ontwerp groot

Bijeenkomsten zoals de maandelijkse Maashorst-wandelingen (de eerste zondag van de maand), de excursies (de laatste zondag van de maand) en de meerdaagse excursies (voor- en najaarsexcursies) bieden de mogelijkheid voor sociale contacten en gewoon gezellig samenzijn. In de statuten van de vereniging staan een aantal doelstellingen, waaronder: 

- bescherming van vogels en hun biotoop

- de waarde en schoonheid van vogels bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen

- het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels.

- deelname aan activiteiten met betrekking tot vogelstudie en inventarisatie

Vogelwacht Uden e.o. is een vereniging, die zich belangeloos inzet voor alle in de vrije natuur levende vogels. De vereniging tracht de hierboven beschreven doelstel­lingen op actieve wijze te bereiken. Zij heeft hiervoor de gezamenlijke steun en inzet van alle leden nodig. De uitvoering en realisering van de werkzaamheden is onderge­bracht in een aantal werkgroepen.

Elke werkgroep heeft een coördinator die verant­woorde­lijk is voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Hij zorgt ervoor dat de werkzaamhe­den zo efficiënt mogelijk verdeeld worden. Tevens stimuleert de coördinator het in groepsverband realiseren van de taken, waarbij hij leiding geeft aan de leden van zijn werkgroep. Aan het eind van het seizoen wordt een jaarverslag opgesteld voor onder andere publicatie in het verenigingsblad “Het Bruujsel”. Tevens hebben de werkgroepen tijdens de ledenvergaderingen (drie per jaar) de mogelijkheid de andere leden te informeren.

De werkzaamheden die binnen Vogelwacht Uden plaatsvinden, kan men onderverdelen in EDUCATIEVE en UITVOERENDE ACTIVITEITEN. Een groot aantal van deze activiteiten komt iedere maand of kwartaal weer terug. Voor de exacte data waarop het een en ander plaatsvindt verwijzen wij naar de jaar- en maand­agenda’s van Vogelwacht Uden.

© Vogelwacht Uden e.o.